Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowe wspomaganie projektowania w górnictwie odkrywkowym
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-709-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Zajączkowski Maciej (maciejz@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach modułu Student nabywa wiedzę i umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do wspomagania projektowania w górnictwie odkrywkowym. Pozna zasady tworzenia relacyjnych baz danych, trójwymiarowego modelowania złóż oraz obiektów górniczych (wyrobisk odkrywkowych, zwałowisk, dróg wewnątrzzakładowych itp.).
Po zaliczeniu modułu Student otrzyma Certyfikat poświadczający umiejętność obsługi programu Geovia Surpac.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia z zakresu specjalistycznego oprogramowania IGR1A_K01 Activity during classes,
Test
Skills: he can
M_U001 Ma umiejętność samokształcenia wyrażającego się m. in. w samodzielnym przygotowaniu do zajęć laboratoryjnych i kolokwiów IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Ma umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych w przetwarzaniu danych geologicznych oraz wykonywaniu obliczeń inżynierskich. IGR1A_U06, IGR1A_U02 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U003 Posiada umiejętność tworzenia, modyfikacji i wydruku rysunków. IGR1A_U06, IGR1A_U05, IGR1A_U03, IGR1A_U04 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna możliwości wykorzystania programów użytkowych w górnictwie odkrywkowym dotyczących m. in. projektowania, wizualizacji, analizy danych oraz wyników pomiarowych. IGR1A_W03 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w górnictwie odkrywkowym IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_W03 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia z zakresu specjalistycznego oprogramowania - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma umiejętność samokształcenia wyrażającego się m. in. w samodzielnym przygotowaniu do zajęć laboratoryjnych i kolokwiów - - + - - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych w przetwarzaniu danych geologicznych oraz wykonywaniu obliczeń inżynierskich. - - + - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność tworzenia, modyfikacji i wydruku rysunków. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna możliwości wykorzystania programów użytkowych w górnictwie odkrywkowym dotyczących m. in. projektowania, wizualizacji, analizy danych oraz wyników pomiarowych. - - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w górnictwie odkrywkowym - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Laboratory classes (30h):
Specjalistyczny program do projektowania i harmonogramowania produkcji w górnictwie odkrywkowym

1. Podstawowe informacje o programie Geovia Surpac (Fundamental concepts of Geovia Surpac)
a. modułowa struktura programu
b. organizacja menu i obszaru roboczego
c. rodzaje plików wynikowych
d. przykładowe projekty wykonane w programie
2. Rysowanie CAD w programie Geovia Surpac (CAD tools in Geovia Surpac)
a. rysowanie punktów, segmentów i stringów
b. edycja punktów, segmentów i stringów
c. wyświetlanie właściwości obiektów CAD
d. style punktów, segmentów i stringów
e. przygotowanie wydruku
3. Rysowanie CAD 3D w programie Geovia Surpac (3D objects in Geovia Surpac)
a. rysowanie punktów, segmentów i stringów
b. edycja punktów, segmentów i stringów
c. wyświetlanie właściwości obiektów CAD
d. style wyświetlania punktów, segmentów i stringów
4. Tworzenie powierzchni w programie Geovia Surpac (Create surfaces in Geovia Surpac)
a. numeryczna postać powierzchni
b. wymagane warunki do stworzenia powierzchni
c. tworzenie i zapisywanie powierzchni
d. przycinanie i łączenie powierzchni
e. style wyświetlania powierzchni
5. Tworzenie wyrobisk odkrywkowych i zwałowisk w programie Geovia Surpac (Pit design in Geovia Surpac)
a. określenie nachyleń skarp
b. metody tworzenia skarp i szerokości poziomów
c. metody obliczania objętości
d. pochylnie transportowe
6. Tworzenie modeli blokowych w programie Geovia Surpac (Block modelling in Geovia Surpac)
a. numeryczna i graficzna postać modelu blokowego
b. zasady tworzenia modelu blokowego
c. atrybuty modelu blokowego
d. raporty z modelu blokowego

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych polegało będzie na wykonaniu 5 zadań domowych i przesłaniu ich za pomocą platformy UPEL AGH do prowadzącego zajęcia. Za każde z poprawnie wykonanych zadań domowych Student otrzyma 10 pkt. Na ostaniach zajęciach odbędzie się kolokwium zaliczeniowe obejmujące cały zakres realizowanego na zajęciach materiału. Z kolokwium zaliczeniowego Student otrzyma max. 50 pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Studenta wynosi więc 100 pkt. W zależności od liczby uzyskanych punktów wystawiona zostanie ocena:
1) od 90 pkt. bardzo dobry (5.0);
2) od 80 pkt plus dobry (4.5);
3) od 70 pkt. dobry (4.0);
4) od 60 pkt. plus dostateczny (3.5);
5) od 50 pkt. dostateczny (3.0);
6) poniżej 50 pkt. niedostateczny (2.0)

Przewiduje się jeden termin poprawkowy kolokwium zaliczeniowego. W terminie poprawkowym maksymalną liczbą punktów do uzyskania będzie 30 pkt.

Participation rules in classes:
  • Laboratory classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = ocena z zajęć laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na tych zajęciach. W tym przypadku student powinien samodzielnie uzupełnić zakres materiału obejmującego dane zajęcia. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia Studenta z konieczności przesłania zadania domowego w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

Większa liczba nieobecności spowoduje brak zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

- help programu Geovia Surpac
- help programu Geovia Minesched

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Inteligentna kopalnia węgla brunatnego – główne cele i założenia — [Intelligent lignite opencast mine – main goals and assumptions] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Marek CAŁA, Przemysław BODZIONY, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Piotr KULINOWSKI, Mateusz SIKORA, [et al.] // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk. Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 226–228. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Inteligentna kopalnia
Koncepcja przestrzennego odzworowania kosztów zwałowania na zwałowisku zewnętrznym — Conception of spatial representation of dumping costs on the external dump / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 319–325. — Bibliogr. s. 325, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_23.pdf

Additional information:

W celu wykonania zadań domowych niezbędne będzie korzystanie z komputera z dostępem do internetu. Przystępując do zajęć Student musi posiadać także konto na serwerze AGH. Umożliwi to pracę z programem Geovia Surpac poza AGH. Szczegóły dotyczące instalacji programu, pobrania licencji i założenia konta na serwerze AGH zostaną podane przez Prowadzącego na pierwszych zajęciach.