Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technika wodno-mułowa
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-711-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Krawczykowska Aldona (aldona.krawczykowska@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł pozwala opanować podstawową wiedzę z zakresu techniki wodno-mułowej, zajmującej się problemem racjonalnego użytkowania i gospodarowania wodą w zakładach przemysłowych, stosowanych w niej urządzeń i procesów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość potrzeby racjonalnego użytkowania i gospodarowania wodą w zakładzie przemysłowym w aspekcie korzyści środowiskowych i ekonomicznych. IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K05 Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych. IGR1A_U02, IGR1A_U04 Activity during classes
M_U002 Umie bilansować proste obiegi wodno-mułowe IGR1A_U05, IGR1A_U04, IGR1A_U06 Project,
Test
M_U003 Umie oceniać operacje jednostkowe stosowane w technice wodno-mułowej IGR1A_U03, IGR1A_U04 Execution of laboratory classes,
Report,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia gospodarki wodno-mułowej IGR1A_W02, IGR1A_W04 Test,
Activity during classes
M_W002 Zna podstawowe procesy wykorzystywane w technice wodno-mułowej. IGR1A_W02, IGR1A_W04 Execution of laboratory classes,
Test
M_W003 Zna maszyny i urządzenia stosowane w technice wodno-mułowej IGR1A_W04, IGR1A_W01 Execution of laboratory classes,
Report,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość potrzeby racjonalnego użytkowania i gospodarowania wodą w zakładzie przemysłowym w aspekcie korzyści środowiskowych i ekonomicznych. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie bilansować proste obiegi wodno-mułowe - - - - - - - - - - -
M_U003 Umie oceniać operacje jednostkowe stosowane w technice wodno-mułowej + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia gospodarki wodno-mułowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe procesy wykorzystywane w technice wodno-mułowej. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna maszyny i urządzenia stosowane w technice wodno-mułowej + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Właściwości wody i jej skład. Mieszaniny ciał stałych z wodą w procesach przeróbczych.
2. Klasyfikacja procesów rozdziału ciał stałych od cieczy. Podstawowe wskaźniki składu mieszanin. Równania bilansowe.
3. Proces sedymentacji. Intensyfikacja procesu sedymentacji. Peptyzacja, flokulacja, koagulacja.
4. Odczynniki koagulacyjne i flokulacyjne.
5. Analiza procesu sedymentacji zawiesin, krzywe sedymentacji, czynniki wpływające na prędkość opadania fazy stałej zawiesiny.
6. Ocena skuteczności rozdziału faz.
7. Przykładowe schematy wodno-mułowe – zasady projektowania i bilansowania.

Laboratory classes (15h):

1. Badanie wpływu rodzaju i zawartości fazy stałej oraz zawartości klasy < 60 μm w zawiesinie na jej prędkość sedymentacji grawitacyjnej. Wykonanie testów sedymentacyjnych. Wykreślanie krzywej sedymentacji. Wyznaczanie prędkości opadania ziaren i możliwego do uzyskania zagęszczenia końcowego.
2. Ocena działania różnych rodzajów i ilości dodawanych do zawiesiny odczynników flokulacyjnych na prędkość opadania. Interpretacja krzywych sedymentacji.
3. Analiza wyników wykonanych testów sedymentacyjnych, obliczanie wymaganej powierzchni i głębokości osadnika promieniowego.
4. Bilansowanie prostych schematów wodno-mułowych.
5. Kolokwium

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych Student może uzyskać w jednym terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych. Warunkiem zaliczenia są pozytywne oceny z kolokwium oraz przyjęte wszystkie sprawozdania. Wiedza z wykładów będzie weryfikowana w formie dodatkowych pytań w ramach kolokwium zaliczeniowego na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z kolokwium zaliczeniowego obejmującego zagadnienia z wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,7) oraz ze sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,3).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności z modułu – Przeróbka surowców mineralnych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Bandrowski J., Merta H., Zioło J., 1995. Sedymentacja zawiesin.
2. Battaglia A., 1963. Odwadnianie produktów wzbogacania i obiegi wodne płuczek.
3. Piecuch T., 1994. Technika hydroszlamowa.
4. Piecuch T., Piekarski J., 2006. Zbiór zadań z techniki wodno-mułowej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Krawczykowska A., Krawczykowski D., Nowak A., 2005. Zagęszczanie drobno uziarnionych zawiesin ilastych pozyskiwanych w procesie kompleksowego zagospodarowania piasków szklarskich. Zeszyty Naukowe — Politechnika Śląska, nr 1689, Górnictwo, z. 266, s. 91–104.
2. Krawczykowski D., Krawczykowska A., 2010. Wpływ gęstości surowca na bilansowanie produktów klasyfikacji hydraulicznej w hydrocyklonach w oparciu o wyniki laserowych analiz uziarnienia. Górnictwo i Geoinżynieria — Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, R. 34 z. 4/1, s. 121–128.
3. Nowak A., Surowiak A., 2013. Methodology of the efficiency factors of fine grained clayish suspensions separation in multileveled hydrocyclone systems. Archives of Mining Sciences, vol. 58 no. 4, s. 1209–1220.

Additional information:

Student na ćwiczeniach laboratoryjnych powinien posiadać odzież ochronną.