Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Material engineering In underground and geotechnical construction
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-716-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Czaja Piotr (czajap@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zawiera najistotniejsze informacje podane w języku angielskim o strukturze, właściwościach i zastosowaniu podstawowych materiałów inżynierskich stosowanych obecnie w budownictwie jak również we wszystkich innych dziedzinach działania inżynierów.
The module contains the most important information given in English about the structure, properties and application of basic engineering materials currently used in construction as well as in all other areas of the engineers’ activity.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość konieczności współdziałania z obcokrajowcami posługującymi się językiem angielskim, korespondowania, brania udziału w dyskusji prowadzonej w języku angielskim IGR1A_K01 Participation in a discussion,
Presentation,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi zdobywać z literatury lub portali internetowych informacje dotyczące materiałów i technologii budowlanych prezentowanych w języku angielskim. IGR1A_U02 Presentation,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi planować eksperymenty i wykonywać badania wybranych właściwości fizyko-mechanicznych materiałów, interpretować wyniki i wyciągać podstawowe wnioski oraz opracować raport z badań w języku angielskim. IGR1A_U02 Execution of exercises,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma podstawową wiedzę o materiałach inżynierskich i budowlanych jak metale, ceramiki i tworzywa polimerowe. Potrafi wyjaśnić w języku angielskim metody ich badania oraz modyfikacji właściwości jak też zabezpieczenia przed skutkami szkodliwego wpływu czasu i warunków środowiskowych. IGR1A_W04 Participation in a discussion
M_W002 Rozumie i potrafi opisać w języku angielskim podstawowe właściwości materiałów inżynierskich oraz zjawiska zachodzące w materiałach pod wpływem czynników zewnętrznych jak obciążenia, czy zjawiska korozyjne. IGR1A_W05 Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności współdziałania z obcokrajowcami posługującymi się językiem angielskim, korespondowania, brania udziału w dyskusji prowadzonej w języku angielskim + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zdobywać z literatury lub portali internetowych informacje dotyczące materiałów i technologii budowlanych prezentowanych w języku angielskim. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi planować eksperymenty i wykonywać badania wybranych właściwości fizyko-mechanicznych materiałów, interpretować wyniki i wyciągać podstawowe wnioski oraz opracować raport z badań w języku angielskim. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o materiałach inżynierskich i budowlanych jak metale, ceramiki i tworzywa polimerowe. Potrafi wyjaśnić w języku angielskim metody ich badania oraz modyfikacji właściwości jak też zabezpieczenia przed skutkami szkodliwego wpływu czasu i warunków środowiskowych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie i potrafi opisać w języku angielskim podstawowe właściwości materiałów inżynierskich oraz zjawiska zachodzące w materiałach pod wpływem czynników zewnętrznych jak obciążenia, czy zjawiska korozyjne. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 24 h
Realization of independently performed tasks 19 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

1. Systematyka i właściwości materiałów inżynierskich stosowanych w budownictwie podziemnym i inżynierii środowiska. (2 godz.)
(Classification and properties of materials used in geotechnical and environmental engineering)
2. Naturalne materiały kamienne (skały i kruszywa) w działalności inżynierskiej. Recykling materiałów inżynierskich. (2 godz.)
(Natural stones, and aggregate in engineering. Recycling of the materials)
3 Podstawowe technologie metali jako materiałów inżynierskich. Modyfikacja właściwości metali. (2 godz.)
(Basic technologies in metals engineering. Modification of physical and mechanical properties of metals).
4 Technologia betonu (produkcja mieszanki, transport, układanie, pielęgnacja świeżego betonu, betony nowej generacji, domieszki do betonów (2 godz.)
(Concrete technology. Concrete additives and admixtures. New generation of concrete)
5 Podstawy projektowania składu betonów. (2 godz.)
(Concrete mix design)
6. Tworzywa sztuczne w geotechnice i budownictwie podziemnym. Ggeotekstylia, geomembrany, geowłókniny. (2 godz.)
(Plastic polymer products in geotechnical and environmental engineering)
7 Korozja materiałów (rodzaje korozji, sposoby ochrony materiałów.(2 godz.)
(Corrosion of materials)
8 Biomateriały w służbie człowieka (1 godz.)
(Biomaterials in the service of humanity)

Auditorium classes (15h):

1. Omówienie zakresu ćwiczeń oraz metod pracy i zaliczenia przedmiotu. Struktura indywidualnych prezentacji lub sprawozdań ( 1 godz.)
2. Omówienie metod badawczych stosowanych do oceny przydatności materiałów kamiennych w szeroko pojętej inżynierii. (2 godz.)
3. Omówienie badania właściwości materiałów metalicznych (cechy fizyczne, mechaniczne i metody ich modyfikacji przez obróbkę cieplną lub chemiczno cieplną stopów metali) (2 godz.)
4. Omówienie podstawowych procesów technologii betonu od wytwarzania do zabudowy w konstrukcji. (2 godz.)
5. Wykonanie projektu mieszanki betonowej metoda analityczna i za pomocą programu komputerowego. (1 godz.)
6. Przykładowe zastosowania geotekstyliów – omówienie, analiza przypadków.(1 godz.)
7. Prezentacje prac przygotowanych przez studentów. (6 godz.)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna na ocena z ćwiczeń audytoryjnych oraz pozytywna ocena z wiadomości wykładowych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach, oraz odrębnym testem lub kolokwium na zakończenie przedmiotu. Wykład nie jest obowiązkowy, ale prowadzący będzie weryfikował wiedzę wymaganą zakresem wykładu organizując sprawdzian w postaci testu lub kolokwium.
Test lub kolokwium z materiału wykładowego (pisany w języku angielskim) można pisać trzy razy (będą wyznaczone 3 terminy). W programie przedmiotu nie przewiduje się egzaminu końcowego.
The basis for completing the subject is positive on the assessment of the tutorial exercises and a positive grade from the lecture material verified on an ongoing basis on the exercises, and a separate test or colloquium at the end of the course. The lectures are not obligatory, but the lecturer will verify the knowledge required in the scope of the lecture by organizing a special test..
The test or colloquium of the lecture material (written in English) can be written three times (there will be 3 dates). The program of the subject does not provide for the final exam.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: 100% oceny z ćwiczeń audytoryjnych, uwzględniająca wiadomości prezentowane na wykładach i ocenę z samodzielnie wykonanej prezentacji w języku angielskim.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W ramach konsultacji z prowadzącymi wykłady lub ćwiczenia ustalone zostaną dodatkowe zadania do samodzielnego wykonania, pozwalające na zgłębienie materiału prezentowanego na zajęciach, w których student nie uczestniczył.
As part of consultations with the lecturers or tutors, additional tasks for independent performance will be established, allowing for the exploration of the material presented in the classes in which the student did not participate.

Prerequisites and additional requirements:

Udział w wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych oraz samodzielne opracowanie prezentacji w języku angielskim.

Recommended literature and teaching resources:

1. ASHBY M., JONES D.: Materiały inżynierskie cz. 1. Właściwości i zastosowania, cz. 2. Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów. WNT, Warszawa, 1996
2. BLICHARSKI M.: Wstęp do inżynierii materiałowej. WNT, Warszawa, 2001.
3. CHUDEK M., JANICZEK S., PLEWA F. „Materiały w budownictwie geotechnicznym” tom I, II i III. Wydawnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 2001
4. CZARNECKI L. „Chemia w budownictwie” Arkady Warszawa, 1996.5. DOBRZAŃSKI L. A. Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. WNT Warszawa 1998.
6. LIS J. (i in.): Laboratorium z nauki o materiałach. Skrypty Uczelniane AGH, Kraków, 2000.
7. MAŁOLEPSZY J. , DEJA J. (i in.) Technologia betonu. Metody badań. Skrypty Uczelniane AGH 1995. 8.Neville A. M. Właściwości betonu. Polski Cement, Kraków 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. CZAJA P.: High Strength Concrete in Underground Construction. The Conference Proceedings Geotechnika – Geotechnics 2002. Czech Republic.
2. Hydzik J., Czaja P.: Beton wysokowartościowy a niskie temperatury betonowania. Górnictwo i Geoinżynieria. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej. Zeszyt 3-4, Kraków 2003.
3. CZAJA P.: Podatna obudowa stalowo-kotwiowo-betonowa na dużej głębokości. XXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu. Geotechnika i Budownictwo Specjalne 2004. Tom II. Wydawnictwo Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH Kraków 2004.
4. CZAJA P.: Improvement of the shaft fill stability by means of a partial aggregation of hardcore with concrete. The Conference Proceedings. Geotechnics 2004. TU Ostrava Czech Republic.
5. CZAJA P.: Beton w budownictwie górniczym – nowe wymagania, nowe możliwości. XXXI Dni Techniki ROP’ 2005.
6. CZAJA P., HYDZIK J.: Betony lekkie, a budownictwo podziemne. Materiały Seminarium „Beton i spoiwa mineralno-cementowe w budownictwie górniczym”. Koło Zakładowe SITG KWK Borynia. 2007.
7. Czaja P., Hydzik J Betony lekkie jako elementy obudowy wstępnej szybów drążonych w sztucznie zamrożonym górotworze. AGH, Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3 2007”
8. CZAJA P., KLICH J., KLICH S., TAJDUŚ A.: Sposób likwidacji szybu górniczego. Patent nr 200184. Warszawa 2009.
9. CZAJA P., Hydzik J.: New Generation concrete in underground Construction. Scientific Raport on Resource Issues. Volum 1. International Universisty of Resources. Medienenzetrum der TU Bergakademie Freiberg. 2010.
10. CZAJA P., Hydzik J.: New Generation Concrete – New Approach in Designing of Underground Structures. CRC Press Taylor & Francis Group. A Balkema Book London 2010. (s. 137 -144).
11. Hydzik J., Czaja P.: Betony nowej generacji w budownictwie podziemnym. Obudowa szybu głębionego w sztucznie zamrożonym górotworze – nowe podejście. Aarchives of Mining Sciences. Monografia nr 9. Kraków, 2010.

Additional information:

1. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna na ocena z ćwiczeń audytoryjnych oraz pozytywna ocena z wiadomości wykładowych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach, oraz odrębnym testem lub kolokwium na zakończenie przedmiotu.
2. Wykład nie jest obowiązkowy, ale prowadzący będzie weryfikował wiedzę wymaganą zakresem wykładu organizując sprawdzian w postaci testu lub kolokwium.
3. Test lub kolokwium z materiału wykładowego (pisany w języku angielskim) można pisać trzy razy (będą wyznaczone 3 terminy).
4. Mimo braku wymogu uczestniczenia w wykładach, po uzgodnieniu ze słuchaczami na pierwszym wykładzie, prowadzący może przeprowadzić wyrywkowo trzy kontrolę obecności. Obecność na wszystkich kontrolnych wykładach, po uzgodnieniu ze słuchaczami może być premiowane przy ustalaniu oceny z wiadomości wykładowych przez podniesienie oceny z testu lub kolokwium
5. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest absolutnie obowiązkowa. Usprawiedliwiona może być tylko nieobecność spowodowana chorobą poświadczoną zaświadczeniem lekarskim, ale materiał z tych zajęć podlega zaliczeniu.
6. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach audytoryjnych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub po uzgodnieniu z prowadzącym te zajęcia, do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.
7. Przypadki szczególne należy wyjaśnić z prowadzącym ćwiczenia.
8. Zaliczenie z ćwiczeń wpisuje prowadzący. Ocenę końcową wpisuje wykładowca.
9. Zaliczenia z tego przedmiotu uzyskane wcześniej w ramach tego samego kierunku, lub w ramach innych studiów (inny wydział lub inna uczelnia) mogą być przepisane. Należy to uzgodnić z prowadzącym przedmiot na początku semestru