Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mine Water and Environment
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-717-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Różkowski Kazimierz (kazik@agh.edu.pl)
Module summary

During the course, students will gain knowledge about presence of water in mining activities, starting from the stage of a deposit reconnaissance, through operational stage to the reclamation.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Students can independently and as part of a team solve the engineering tasks and problems. IGR1A_K02, IGR1A_K01 Involvement in teamwork,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 Students are able to determine and characterize elementary components of hydrologic cycle. IGR1A_U04 Test,
Execution of exercises
M_U002 Students can evaluate water composition and quality. IGR1A_U03 Test,
Execution of exercises
M_U003 Students are able to perform basic flow calculations. Students are familiar with the calculations of groundwater flow to basic drainage systems. IGR1A_U02 Test,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Students understand the impact of mining activity on water environment. They are aware of problems connected with mine flooding and reclamation. IGR1A_W02, IGR1A_W03 Test,
Execution of exercises
M_W002 Students are familiar with hydrogeological properties of rocks. IGR1A_W02, IGR1A_W01 Test
M_W003 Students are provided with fundamental knowledge to understand the hydrologic cycle. They know the essential elements of the water cycle and are able to calculate chosen parameters. IGR1A_W02 Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Test
M_W004 Students understand principles and processes controlling composition of groundwater. They are familiar with chemical evolution of mine waters. IGR1A_W06, IGR1A_W01 Execution of exercises,
Test
M_W005 Students are provided with fundamental knowledge of aquifer hydraulics. IGR1A_W02, IGR1A_W01 Test,
Execution of exercises
M_W006 Students are familiar with the factors affecting the water inflow to a mine and selected drainage systems. IGR1A_W02 Execution of exercises,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Students can independently and as part of a team solve the engineering tasks and problems. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Students are able to determine and characterize elementary components of hydrologic cycle. + + - - - - - - - - -
M_U002 Students can evaluate water composition and quality. + + - - - - - - - - -
M_U003 Students are able to perform basic flow calculations. Students are familiar with the calculations of groundwater flow to basic drainage systems. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Students understand the impact of mining activity on water environment. They are aware of problems connected with mine flooding and reclamation. + - - - - - - - - - -
M_W002 Students are familiar with hydrogeological properties of rocks. + - - - - - - - - - -
M_W003 Students are provided with fundamental knowledge to understand the hydrologic cycle. They know the essential elements of the water cycle and are able to calculate chosen parameters. + + - - - - - - - - -
M_W004 Students understand principles and processes controlling composition of groundwater. They are familiar with chemical evolution of mine waters. + + - - - - - - - - -
M_W005 Students are provided with fundamental knowledge of aquifer hydraulics. + + - - - - - - - - -
M_W006 Students are familiar with the factors affecting the water inflow to a mine and selected drainage systems. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Hydrologic cycle, precipitation, evaporation, infiltration, surface runoff, base flow, hydrologic equation. Aquifers and aquitards, unsaturated, saturated zone, groundwater table (2). Hydrogeological properties of rocks: porosity, permeability, water storage capacity, specific yield (1). Groundwater flow. Fundamentals of aquifer hydraulics, flow mapping. Radial flow to wells, interaction of wells. Dewatering systems (2). Processes controlling composition of natural water. Groundwater chemistry (2). Impact of mining activity on water environment. Mine dewatering, dewatering techniques, drawdown, cone of depression. Influence of mine drainage on groundwater flow system (4). Mine water chemistry, acid mine drainage, chemical evolution of mine waters, water treatment (2). Groundwater monitoring (1). Mine flooding and reclamation. (1).

Auditorium classes (15h):

Calculations of hydrologic cycle components. Water resources. Aquifer hydraulics. Radial flow to a well, interaction of wells, flow to a drainage trench. Groundwater inflow to a mine. Mine dewatering techniques. Groundwater chemistry. Case studies.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Attendance at auditorium exercises is mandatory. Students are allowed to approach a final exam of auditorium exercises three times . A positive final grade can be corrected in specified circumstances.
Attendance at lectures is recommended.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

The final grade will be calculated as a mean value obtained from lectures and exercises.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Attendance at auditorium exercises is mandatory. After the absence student is obliged to attend missed classes with another group or perform additional studies in writing on a topic related to the abandoned classes.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Batu V., 1998: Aquifer hydraulics. A Comprehensive Guide to Hydrogeologic Data Analysis. John Wiley & Sons, Inc.
2. Domenico P. A., Schwartz F. W., 1998: Physical and Chemical Hydrogeology. John Wiley & Sons, Inc.
3. Fetter C. W., 1999: Contaminant Hydrogeology. Prentice Hall.
4. Wolkersdorfer C., 2008: Water Management at Abandoned Flooded Underground Mines. Springer.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Motyka J., Różkowski K., Szuwarzyński M., 1999: Wstępna charakterystyka zmian składu chemicznego wody z kopalni rud cynku i ołowiu „Trzebionka” podczas zatapiania wyrobisk. Współczesne problemy hydrogeologii, t. IX. Infomax s.c., Warszawa – Kielce: 251-257.
2. Motyka J., Różkowski K., 2002: Orgin of nitrates in water inflows in Pb-Zn ore mines. Razowska – Jaworek L., Sadurski A. (red.), Nitrates in groundwater. A. A. Balkema Publishers, London: 27 – 35.
3. Różkowski K., 2004: Regionalna charakterystyka chemizmu wód podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Kompleks wodonośny krakowskiej serii piaskowcowej. Różkowski A. (red.) Środowisko hydrogeochemiczne karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
4. Czop M., Hjelmar O., Motyka J., Różkowski K., Szuwarzyński M., 2005: Zagrożenie środowiska wodnego ekstremalnie zasadowymi odciekami zgromadzonymi w kamieniołomie „Górka” w Trzebini. Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych, t. 2. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec: 34 – 41.
5. Czop M., Guzik M., Motyka J., Pacholewski A., Różkowski K., 2009: Warunki hydrogeologiczne złoża wapieni i margli Latosówka – Rudniki w Rudnikach koło Częstochowy. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, Hydrogeologia, z. IX/1, nr 436. PIG-PIB, Warszawa: 69 – 76.
6. Różkowski A., Różkowski K., 2010: Geogenic and mining factors controlling the gorundwater conditions of the Cracow Sandstone Series (CSS). W: Zuber A., Kania J., Kmiecik E. (red.): XXXVIII IAH Congress, Groundwater quality sustainability, Krakow 12–17 September 2010 abstract book, Vol. 2.
7. Polak K., Różkowski K., Cała M., 2010: Water reclamation in open-pit by utilization of groundwater and wells. W: 2. Internationaler Bergbau und Umwelt Sanierungs Congress, 1–3 September 2010, Dresden.
8. Różkowski K., Polak K., Cała M., 2010: Wybrane problemy związane z rekultywacja wyrobisk w kierunku wodnym. Górnictwo i Geoinzynieria, R. 34 z. 4, s.: 517 – 525.
9. Różkowski A., Różkowski K., 2011: Wpływ działalności górnictwa węglowego na kształtowanie się środowiska wodnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w wieloleciu. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego nr 445, Hydrogeologia z. XII/2.
10. Galiniak, Różkowski, Bik, 2012: Chemical characteristic of water from spontaneous inundated areas within reclaimed part of “Sieniawa” lignite deposit exploaited on underground and open pit way. W: Grześkowiak A., Nowak B., Grzonka B. (eds), Anthropogenic and natural transformation of lakes, vol. 6. Wyd. IMGW-PIB, Poznań, s.77-85.

Additional information:

Attendance at auditorium exercises is mandatory. After the absence student is obliged to attend missed classes with another group or perform additional studies in writing on a topic related to the abandoned classes. Students are allowed to approach a final exam of auditorium exercises three times . A positive final grade can be corrected in specified circumstances. Attendance at lectures is recommended.