Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining & Environment
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-719-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Module summary

The module includes content on the broadly understood impact of mining on the environment. There were discussed indirect and indirect impacts of various types of exploitation on various elements of the environment, as well as legal and technological methods of mitigation or minimizing adverse impacts.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potraf samodzielnie oraz w zespole przeprowadzić analizę zagadnienia w zakresie oddziaływania górnictwa na środowisko, wypracować rozwiązanie w postaci referatu, oraz publicznie zaprezentować wyniki pracy. The student is able to analyze issues (individually and in the team) in terms of the impact of mining on the environment, develop a solution in the form of paper, and publicly present the results of the work. IGR1A_K03, IGR1A_K02 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper
Skills: he can
M_U001 Potrafi dokonywać identyfikacji zjawisk zachodzących w wyniku różnego typu działalności górniczej. Student is able identify the presence of phenomena occurring as a result of various types of mining activities. IGR1A_U06, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Activity during classes,
Scientific paper
M_U002 Potrafi dokonywać analizy wpływu górnictwa na rożne elementy środowiska oraz poszukiwać metod ograniczania niekorzystnego oddziaływania, posługując się nowoczesnymi metodami. The student is able to analyze the impact of mining on the various elements of the environment and seek ways to limit the negative impact, using modern methods. IGR1A_U06, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie oddziaływania różnych rodzajów górnictwa na poszczególne elementy środowiska. The student has knowledge of the impact of different types of mining on the individual elements of the environment. IGR1A_W01, IGR1A_U02 Test,
Project
M_W002 Posiada wiedzę na temat gospodarki odpadami w górnictwie oraz oddziaływania odpadów wydobywczych na środowisko. The student have knowledge about waste management in the mining industry and the impact of mining waste on the environment. IGR1A_W05, IGR1A_W01, IGR1A_W02 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_W003 Posiada wiedzę na temat możliwości ograniczania niekorzystnego oddziaływania górnictwa na środowisko. The student has the knowledge on how to reduce the impact of mining on the environment. IGR1A_W05, IGR1A_W01, IGR1A_W02 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potraf samodzielnie oraz w zespole przeprowadzić analizę zagadnienia w zakresie oddziaływania górnictwa na środowisko, wypracować rozwiązanie w postaci referatu, oraz publicznie zaprezentować wyniki pracy. The student is able to analyze issues (individually and in the team) in terms of the impact of mining on the environment, develop a solution in the form of paper, and publicly present the results of the work. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonywać identyfikacji zjawisk zachodzących w wyniku różnego typu działalności górniczej. Student is able identify the presence of phenomena occurring as a result of various types of mining activities. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonywać analizy wpływu górnictwa na rożne elementy środowiska oraz poszukiwać metod ograniczania niekorzystnego oddziaływania, posługując się nowoczesnymi metodami. The student is able to analyze the impact of mining on the various elements of the environment and seek ways to limit the negative impact, using modern methods. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie oddziaływania różnych rodzajów górnictwa na poszczególne elementy środowiska. The student has knowledge of the impact of different types of mining on the individual elements of the environment. + + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat gospodarki odpadami w górnictwie oraz oddziaływania odpadów wydobywczych na środowisko. The student have knowledge about waste management in the mining industry and the impact of mining waste on the environment. + + - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat możliwości ograniczania niekorzystnego oddziaływania górnictwa na środowisko. The student has the knowledge on how to reduce the impact of mining on the environment. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 83 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

The types and scope of the impact of mining on the environment;
Legal aspects of environmental protection;
Characteristics of the impact of underground and open pit mining.
The impact of mining on the water environment;
Mining and atmospheric pollution;
The problem of waste in mining;
Social aspects of mining activities;
Methods to limit the adverse impact of mining on the environment.

Auditorium classes (15h):

Examples of the impact of various types of mining activities on the environment and its individual elements. Methods of identifying and estimating the extent of adverse impact. Working in groups concerning identification and analysis of specific examples of the impact of mining on the environment. Presentation of the results.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The subject of classes are two exercises. The first includes the analysis and presentation of the current problem regarding the impact of mining on the environment based on literature. The second exercise is a simplified assessment of the impact of given mining activities on the environment.
The rating of the exercises takes into account: values ​​of merit, including the conclusions, the quality of the analysis and quality of the presentation, as well as: activity during the exercises, progress of the project, and timely preparation.

The lecture evaluation concerns the assessment of the attainment of wiedy during lectures, including selected concepts. The knowledge check will be carried out based on the answers to the questions asked.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

The final evaluation is determined as the arithmetic mean of the question responses (60%) and the auditorium exercises (40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

It is allowed not more than 20% of absences on exercises. Absences from exercises can be done on other groups, subject to the compliance of the subject matter of the course. If it is impossible, the student is obliged to supplement the arrears on the exercises in the range determined with the teacher.

Prerequisites and additional requirements:

Not applicable.

Recommended literature and teaching resources:

1. Bell, F. G., Donnelly L. J.: Mining and its impact on the environment, Taylor & Francis, London, New York 2006.
2. Howard L. H. et al.: SME mining engineering handbook, Soc. for Mining, Metallurgy, and Exploration, Littleton 1992.
3. Spitz K., Trudinger J.: Mining and the environment, CRC Press/Balkema, 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Kuczyńska I., Pomykała R. Propagowanie innowacyjnych technologii wykorzystania odpadów wydobywczych w krajach nadbałtyckich, w: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych: bezpieczeństwo – jakość – efektywność: praca zbiorowa pod red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice, Komeko 2011. ISBN: 978-83-60708-47-7. s. 41–46.
 2. Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska : praca zbiorowa, red. nauk. Wiktoria SOBCZYK ; aut.: Agnieszka Biedrawa-Kozik, Maciej GLINIAK, Waldemar KĘPYS, Anna KOWALSKA, Paulina ŁYKO, Małgorzata PAWUL, Radosław POMYKAŁA, Wiktoria SOBCZYK, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA, Małgorzata ŚLIWKA; Kraków: Wydawnictwa AGH, 2014. 322 s., ISBN: 978-83-7464-692-5
 3. Kozioł W., Piotrowski Z., Pomykała R., Machniak Ł., Baic I., Witkowska-Kita B., Lutyński A., Blaschke W. Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do wielokryterialnej oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego. Rocznik Ochrona Środowiska; 2011 t. 13 cz. 2, s. 1619–1634.
  #Pomykała R., Mazurkiewicz M., 2015, Properties of coal gasification wastes essential to determining their impact on the environment. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 24 no. 5, s. 2147–2155.
Additional information:

Test dates: one primary and one correction.
It is inpossible to improve the positive assessment within the established dates.