Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Social acceptance of inwenstment
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-721-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Module summary

Zapoznanie studenta z problematyką braku akceptowalności społecznej dla różnego rodzaju inwestycji, zarówno przekształcających środowisko (np. górnictwo), jak i poprawiających standard życia i pracy (np. rewitalizacja). Ukazanie znaczenia czynnika społecznego w planowaniu inwestycji. Zapoznanie z metodami współpracy z interesariuszami, a w szczególności z lokalną społecznością, przy projektowaniu inwestycji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest gotów zapobiegać konfliktom i rozwiązywać problemy społeczne związane z nowymi inwestycjami. IGR1A_U04 Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_K002 Jest gotów do poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy oraz uczenia się przez całe życie. IGR1A_U04 Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Potrafi zidentyfikować czynniki sukcesu lub niepowodzeń przy współpracy z interesariuszami. IGR1A_U04 Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 Potrafi zastosować metody mające na celu pozyskanie akceptacji społecznej dla inwestycji. IGR1A_U04 Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie przyczyny oporów społecznych związanych z nowymi inwestycjami oraz skutki braku akceptacji społecznej. IGR1A_W05, IGR1A_W01 Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W002 Zna i rozumie metody pozyskiwania i utrzymania akceptacji społecznej dla inwestycji. IGR1A_W05, IGR1A_W01 Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest gotów zapobiegać konfliktom i rozwiązywać problemy społeczne związane z nowymi inwestycjami. + + - - - - - - - - -
M_K002 Jest gotów do poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy oraz uczenia się przez całe życie. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zidentyfikować czynniki sukcesu lub niepowodzeń przy współpracy z interesariuszami. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować metody mające na celu pozyskanie akceptacji społecznej dla inwestycji. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie przyczyny oporów społecznych związanych z nowymi inwestycjami oraz skutki braku akceptacji społecznej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie metody pozyskiwania i utrzymania akceptacji społecznej dla inwestycji. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1) Wprowadzenie – podstawowe definicje: konflikt, social license to operate, społeczna odpowiedzialność biznesu, ocena oddziaływania na społeczeństwo, interesariusze, NIMBY.
2) Przyczyny konfliktów związanych z nowymi inwestycjami zarówno przekształcającymi środowisko (np. górnictwo, składowiska odpadów), jak i poprawiających standard życia i pracy (np. rewitalizacja). Czynniki warunkujące poziom akceptacji społecznej: jakość partycypacji społecznej, sytuacja społeczno-gospodarcza, edukacja, wpływ mediów, przepisy prawa, wpływ na środowisko, polityka przestrzenna.
3) Dobre i złe praktyki współpracy przedsiębiorców, gmin i innych instytucji z interesariuszami przy realizacji inwestycji – przykłady z Polski.
4) Dobre i złe praktyki współpracy przedsiębiorców, gmin i innych instytucji z interesariuszami przy realizacji inwestycji – przykłady ze świata.
5) Sposoby włączania społeczności lokalnych w procesy decyzyjne – uwarunkowania prawne oraz dobre praktyki. Rola przedsiębiorców oraz organów administracyjnych we współpracy z lokalną społecznością w procedurze planowania inwestycji.
6) Metodologia pomiaru akceptacji społecznej dla inwestycji. Sondaż, wywiad, studium przypadku. Wskaźniki stosowane przez przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie.
7) Praktyczne metody pozyskiwania akceptacji społecznej dla inwestycji i zapobiegania konfliktom na wszystkich etapach działalności przedsiębiorstwa. Ocena oddziaływania na społeczeństwo, strategie CSR, partycypacja społeczna, analiza interesariuszy.
8) Akceptacja, partycypacja społeczna i współpraca interesariuszy w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych (poprzemysłowych, miejskich, wiejskich, powojskowych). Przyczyny braku akceptowalności inwestycji rewitalizacyjnych.
9) Metodologia EASW – Europejski Warsztat Scenariuszy Świadomości jako sposób kreowania wizji dla terenów zdegradowanych przez lokalną społeczność wcielającą się w różne role. Rola ekspertów zewnętrznych.

Auditorium classes (15h):

Wykonanie jednego z dwóch projektów:
1) Zaprojektowanie strategii przedsiębiorstwa planującego rozpoczęcie działalności na obszarze zamieszkałym z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych. Analiza społeczno-gospodarcza obszaru oraz określenie zasad współpracy z mieszkańcami od etapu planowania do zakończenia działalności.
2) Zaprojektowanie współpracy z lokalną społecznością w procesie rewitalizacji terenu zdegradowanego wraz z analizą potrzeb i oczekiwań. Wybór i uzasadnienie podejścia: oddolne, eksperckie lub mieszane.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych – na podstawie wykonanego projektu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem ćwiczeń projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1) Badera, J., Kocoń, P. (2014): Local community opinions regarding the socio-environmental aspects of lignite surface mining: experiences from central Poland. Energy Policy nr 66, s. 507-516.
2) Badera, J., Kocoń, P. (2015). Moral panic related to mineral development projects–Examples from Poland. Resources Policy nr 45, s. 29-36.
3) Badera, J. (2008): Opinie i postawy społeczności lokalnej wobec projektu górniczego na przykładzie Zawiercia. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24(4/4), 23-40.
4) Bice, S., Moffat, K. (2014). Social licence to operate and impact assessment. Impact Assessment and Project Appraisal nr 32(4), s. 257-262.
5) Boutilier, R. G., Thomson, I. (2011): Modelling and measuring the social license to operate: fruits of a dialogue between theory and practice. Social Licence, s. 1-10.
6) Gunningham, N., Kagan, R. A., & Thornton, D. (2004): Social license and environmental protection: why businesses go beyond compliance. Law & Social Inquiry nr 29(2), s. 307-341.
7) Moffat, K., Zhang, A. (2014): The paths to social licence to operate: An integrative model explaining community acceptance of mining. Resources Policy nr 39, s. 61-70.
8) Joyce, S., Thomson, I. (2000): Earning a social license to operate: Social acceptability and resource development in Latin America. CIM Bulletin nr 93(1037), s. 49-53.
9) Karwińska, A. (2012): Odzyskać miasto. Społeczne aspekty rewitalizacji obszarów poprzemysłowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 894(18), s. 55-72.
10) Koivurova, T., et al. (2015): ‘Social license to operate’: a relevant term in Northern European mining?. Polar Geography nr 38(3), s. 194-227.
11) Lenartowicz, J. K. (2006): O społeczeństwie obywatelskim, partycypacji i terenach poprzemysłowych. Czasopismo Techniczne nr 8-A, s. 361 – 381.
12) Pudełko, A. (2015): Partycypacja obywatelska w procesie rewitalizacji na przykładzie planowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji osiedla Nikiszowiec w Katowicach. Prace Geograficzne, nr 142, s. 89-103.
13) Prno, J., Slocombe, D. S. (2012): Exploring the origins of ‘social license to operate in the mining sector: Perspectives from governance and sustainability theories. Resources policy nr 37(3), s. 346-357.
14) Zhang, A., et al. (2015): Understanding the social licence to operate of mining at the national scale: a comparative study of Australia, China and Chile. Journal of Cleaner Production nr 108, s. 1063-1072.
15) Projekt MIREU – Mining and Metallurgy Regions of EU, w szczególności wyniki Pakietu Roboczego (WP4) – Social License to Operate, 2017–2020, https://mireu.eu/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) Łacny Z. (2017): Problemy rozwoju ośrodków (po)przemysłowych na przykładzie miasta Trzebinia. Przegląd górniczy nr 7, s. 33-41.
2) Ostręga A., Kasprzyk R. (2007): Społeczne aspekty rewitalizacji. Górnictwo Odkrywkowe nr 5-6, s. 169–175.
3) Ostręga A. (2016): Zrewitalizowane tereny pogórnicze jako przestrzenie publiczne [w:] Skowronek J. (red): Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. Wydawca Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, s. 47–57.
4) Ostręga A. (2008): Odnowa miast poprzez rewitalizację obszarów poprzemysłowych – przykłady i metoda [w] Kleczkowski P. (red.) Methods for the management of city revitalisation. Dom Wydawnictw Naukowych, Kraków.
5) Ostręga A. (2007): Programy rewitalizacji – rola lokalnych samorządów w ich przygotowaniu i realizacji. Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego. Nr 2, s. 16–20.

Additional information:

brak