Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona własności intelektualnej
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-722-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie zasady działania państwa prawa i instytucji stosujących prawo, w szczególności prawo własności intelektualnej Test,
Activity during classes
M_K002 Rozumie znaczenie społeczne prawno-autorskiej ochrony własności i jest gotów stosować się do jej zasad Test,
Activity during classes
M_K003 Rozumie znaczenie gospodarcze ochrony własności przemysłowej i know how i potrafi z nich korzystać Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi ze zrozumieniem czytać pisma, dokumenty i publikacje z zakresu prawa własności intelektualnej IGR1A_U04 Activity during classes,
Test
M_U002 Potrafi sporządzić podstawowe pisma dotyczące roszczeń z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz umowy z zakresu przenoszenia praw autorskich IGR1A_U04 Test,
Activity during classes
M_U003 Posiada umiejętność korzystania z baz danych z zakresu własności przemysłowej IGR1A_U04 Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna zasady międyznarodowej ochrony autorsko-prawnej , patentowej i know how IGR1A_W05, IGR1A_W01 Test,
Activity during classes
M_W002 Zna podstawy prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz zasady działania urzędu patentowego IGR1A_W05, IGR1A_W01 Test,
Activity during classes
M_W003 Zna podstawowe pojęcia i procedury prawne w szczególności mające związek z własnością intelektualną IGR1A_W05, IGR1A_W01 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie zasady działania państwa prawa i instytucji stosujących prawo, w szczególności prawo własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie znaczenie społeczne prawno-autorskiej ochrony własności i jest gotów stosować się do jej zasad + - - - - - - - - - -
M_K003 Rozumie znaczenie gospodarcze ochrony własności przemysłowej i know how i potrafi z nich korzystać + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ze zrozumieniem czytać pisma, dokumenty i publikacje z zakresu prawa własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sporządzić podstawowe pisma dotyczące roszczeń z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz umowy z zakresu przenoszenia praw autorskich + - - - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność korzystania z baz danych z zakresu własności przemysłowej + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady międyznarodowej ochrony autorsko-prawnej , patentowej i know how + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz zasady działania urzędu patentowego + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe pojęcia i procedury prawne w szczególności mające związek z własnością intelektualną + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):
 1. 1. Pojęcie dóbr niematerialnych i ich historyczna ewolucja. Koncepcyjne dobra niematerialne. Domena publiczna i prywatna. 1. godz.
  a. Przestrzeń twórczości nie podlegająca ochronie. Kierunki ewolucji – wzrost znaczenia dóbr niematerialnych i ich ochrony.
  b. Przedmioty ochrony: utwory, rozwiązania, oznaczenia, know how – podobieństwa i różnice. Rodzaje utworów i rozwiązań.
  c. Charakterystyka ochrony z prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej – podobieństwa i różnice. Specyfika ochrony know how.

  2. Prawo własności przemysłowej – patent. 2 godz.
  a. status prawny wynalazku – definiowanie go przez zdolność patentową. Warunki zdolności patentowej: nowość, poziom wynalazczy, przemysłowa stosowalność.
  b. odkrycia nie mające zdolności patentowej – odkrycia, teorie naukowe, i metody matematyczne, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, gry, zasady i metody działalności umysłowej lub gospodarczej, tzw. „wynalazki niemożliwe”, programy komputerowe, przedstawienia informacji.
  c. wynalazki wyłączone z ochrony patentowej: sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, odmiany roślin i rasy zwierząt, sposoby leczenia i diagnozowania ludzi i zwierząt.
  d. czas ochrony patentowej, jej zakres przedmiotowy i zasięg terytorialny. Prawo korzystania. Wygaśnięcie.
  e. Zgłoszenie patentowe: wymogi formalne zgłoszenia, opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe, jednolitość wynalazku, procedura rozpatrywania, tzw. badanie, decyzja, prawo sprzeciwu, skarga, postępowanie sporne. Procedura tzw. wynalazku tajnego.

  3. Licencje. 1 godz.
  a. podobieństwa i różnice w licencjach na gruncie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
  b. ogólna charakterystyka licencji jako umowy, szczególne rodzaje licencji: otwarta, przymusowa, dorozumiana. Sublicencje.

  4. Patent europejski. 1 godz.
  a. podstawy prawne patentu europejskiego,
  b. procedura ubiegania się i wymogi formalne.
  c. skutki uzyskania ochrony.

  5. Wzór przemysłowy – krajowy i wspólnotowy. 2 godz.

  6. Wzór użytkowy i przemysłowy. Ochrona know how. 2 godz.
  2. Utwór jako przedmiot ochrony prawa autorskiego. 2 godz.
  a. cechy kwalifikujące działo jako utwór w rozumieniu prawnoautorskim: dzieło człowieka, charakter twórczy o indywidualnej oryginalności, ustalony,
  b. utwory samoistne, inspirowane, zależne. Prawo pierwotne do utworu – prawa zależne.
  c. moment powstania i okres trwania autorskich praw majątkowych i osobistych,
  d. program komputerowy jako przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
  e. twórczość pracownicza.

  7. Dualistyczny model treści prawa autorskiego. 2 godz,
  a.autorskie prawa osobiste, ich rodzaje, treść, funkcje, zasady korzystania, ochrona i jej granice.
  b. autorskie prawa majątkowe. Moment powstania, treść, ochrona.
  c. ograniczenia autorskich praw majątkowych
  - dozwolony użytek osobisty: treść prawa i jego przesłanki, problem „osób bliskich”, znaczenie przesłanki rozpowszechnienia utworu, szczególne przypadki zastosowania: problem prawa do kserowania całych dzieł, , granice z art.35.
  d. kwestia dopuszczalności wymiany plików muzycznych (filmowych) w systemie P2P.
  e. dozwolony użytek publiczny: dwa typy licencji z tego tytułu.
  Prawo cytatu, jego warunki i ograniczenia.

  8. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych i obrót tymi prawami. 2 godz.
  a. ochrona autorskich praw osobistych. Plagiat jako naruszenie praw osobistych. Rodzaje plagiatu: jawny, ukryty, autoplagiat, plagiat odwrócony. Naruszenie praw autorskich jako naruszenie dóbr osobistych w rozumieniu kodeksu cywilnego – praktyczne konsekwencje.
  b. ochrona autorskich praw majątkowych. Dyrektywa entforcement i jej implementacja w polskim prawie. Odpowiedzialność sprawcy, pomocnika, nakłaniającego i korzystającego. Ochrona przed usunięciami zabezpieczeń technicznych broniących dzieło przed nielegalnym wykorzystaniem. Czy i kiedy wolno usuwać zabezpieczenia?
  c. prawo autorskie w Internecie. Odpowiedzialność użytkownika końcowego, dostawcy usług, dostawcy zawartości sieci. Problem linkowania, deep linking. Piractwo w Internecie – sprawa Napstera, Glockstera, You Tube itp. Prawo do nazw domenowych.
  Prawa do domeny internetowej

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Kolokwium zaliczeniowe (80%) korygowane przez ocenę aktywności na zajęciach (20%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa

1. T.Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki,
EWSPA 2008, rozdz. 4.1. 4.2 do 4.2.2., 4.2.6.2, 4.3.2, 4.4.1a, 5 do 5.2.1.

2. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2013, rozdziały: III, IV, VII, VIII, IX, XII
3.. T.Szymanek, Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, EWSPA 2009, rozdz.: 7.3 – 7.9, 8.2, 9 (całość),
4. M. Kowalczuk – Szymańska, O. Sztejner – Roszak, Naruszenia praw autorskich w internecie, Warszawa 2011, rozdz. II.
5. WWW. Vagla.pl. Ze względu na kompetencję prowadzącego ten serwis Piotra Waglowskiego, prawnika i specjalisty w sprawach Internetu, studenci powinni bieżąco korzystać z tego serwisu)

Literatura dodatkowa:

1. J. Barta, M. Czajkowska – Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Zakamycze 2005
2. A. Matlak, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Zakamycze 2004
3. Prawo Internetu. Wprowadzenie: P.Polański, wyd. I, CH BECK, Warszawa 2008, w szczególności rozdziały: I i LII Wprowadzenia.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Dr Jerzy Pałosz jest st. wykładowcą, dr. prawa. Ukończył podyplomowe studium z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa prasowego w UJ (2008-09). Prowadzi zajęcia z ochrony własności intelektualnej i prawa w turystyce.
Publikacje: http://bpp.agh.edu.pl/new/autor/palosz-jerzy-05725

Additional information:

Ilość kolokwiów zaliczeniowych: przedtermin (po zakończeniu zajęć merytorycznych z przedmiotu), sesyjny – pierwszy termin w okresie sesji, dwa kolokwia poprawkowe. W grupach do 30 osób wszystkie kolokwia są ustne, w grupach liczniejszych przedtermin i pierwsze kolowium sesyjne są pisemne, kolokwia poprawkowe zawsze są ustne.
Istnieje możliwość poprawiania ocen pozytywnych.
Ze względu na specyfikę przedmiotu i trudności w dotarciu do literatury wskazana jest obecność na wykładach. Proszę o usprawiedliwianie nieobecności wynikłych z przyczyn losowych.