Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Applied Geomechanics
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-750-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Module summary

Problemy geomechaniczne w górnictwie podziemnym i odkrywkowym oraz zastosowanie w praktyce rozwiązań zamkniętych i metod numerycznych do ich rozwiązywania

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość i zrozumienie wagi problemów geomechanicznych w geoinżynierii IGR1A_K03, IGR1A_K01 Execution of exercises,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętność prowadzenia obliczeń inżynierskich z zakresu geomechaniki IGR1A_U03, IGR1A_U02 Execution of exercises,
Activity during classes
M_U002 Potrafi rozwiązać problem geomechaniczny Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę na temat zastosowania programów MES do rozwiązywania problemów inżynierskich. IGR1A_W01, IGR1A_W03 Execution of exercises,
Activity during classes,
Test
M_W002 Ma wiedzę na temat podstawowych problemów geomechanicznych w geoinżynierii IGR1A_W01, IGR1A_W03 Execution of exercises,
Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość i zrozumienie wagi problemów geomechanicznych w geoinżynierii + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność prowadzenia obliczeń inżynierskich z zakresu geomechaniki + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi rozwiązać problem geomechaniczny + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat zastosowania programów MES do rozwiązywania problemów inżynierskich. + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat podstawowych problemów geomechanicznych w geoinżynierii + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 45 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

Zastosowanie rozwiązań zamkniętych do rozwiązywania praktycznych problemów geomechanicznych.
Zastosowanie metod numerycznych do rozwiązywania praktycznych problemów geomechanicznych.
Problemy geomechaniczne w górnictwie podziemnym i odkrywkowym.

Auditorium classes (15h):

Demonstracja możliwości obliczeniowych i rozwiązywania problemów geomechanicznych przy wykorzystaniu programów grupy RocScience.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań i ćwiczeń, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Warunkiem przystąpienie do kolokwium z wykładu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Kolokwium realizowane jest w terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych.

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

0.5 x ocena z kolokwium + 0.5 x ocena z ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia: W przypadku nieobecności na ćwiczeniach, Student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia i nadrobienia materiału w zakresie ustalonym z prowadzącym. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że na zajęciach projektowych realizowany jest ten sam temat. Dopuszcza się jedną nieobecność bez konieczności odrobienia zajęć.

Wykład zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczone przedmioty Mechanika i wytrzymałość materiałów

Recommended literature and teaching resources:

Tajduś. A., Cała M., Tajduś K. 2012. Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli. Wydawnictwa AGH.
Rocscience. 2012. User’s manual.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Long term analysis of deformations in salt mines: Kłodawa Salt Mine case study, central Poland — Długoterminowa analiza deformacji w kopalniach soli: Kopalnia Soli Kłodawa, centralna Polska / Marek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ, Katarzyna CYRAN, Joanna JAKÓBCZYK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 63 iss. 3, s. 565–577. — Bibliogr. s. 576–577. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1064/774

Additional information:

Aktywność na wykładzie i ćwiczeniach może być premiowana.