Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zrównoważony rozwój w procesach produkcji
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-209-CP-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Controlling of production processes
Field of study:
-
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kowal Barbara (bkowal@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy strategii, celów i mierników ZR, działalności promocyjnej przedsiębiorstw proekologicznych, problematyki wartości dla interesariuszy oraz standardów raportowania dla potrzeb ZR.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość rozwoju nauki o zarządzaniu przedsiębiorstwami ukierunkowanymi na ocenę wartości opartą na materialnych i niematerialnych czynnikach strategicznych. IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Student posiada umiejętności identyfikacji podstawowych miar charakterystycznych dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa ukierunkowanego na wartość dla interesariuszy. IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma świadomość realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa opartych na zrównoważonym rozwoju ukierunkowanych na kreowaniu wartości dla interesariuszy. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Test
M_W002 Student potrafi zidentyfikować główne miary zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa dla interesariuszy. IPZ2A_W04, IPZ2A_W02 Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość rozwoju nauki o zarządzaniu przedsiębiorstwami ukierunkowanymi na ocenę wartości opartą na materialnych i niematerialnych czynnikach strategicznych. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętności identyfikacji podstawowych miar charakterystycznych dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa ukierunkowanego na wartość dla interesariuszy. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma świadomość realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa opartych na zrównoważonym rozwoju ukierunkowanych na kreowaniu wartości dla interesariuszy. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student potrafi zidentyfikować główne miary zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa dla interesariuszy. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 8 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Geneza, struktura i cele działalności ONZ oraz Rady Europy.
Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. Cele i perspektywy zrównoważonego rozwoju.
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Podejmowane decyzje w obszarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
Działalność promocyjna przedsiębiorstw proekologicznych. Programy oznakowań ekologicznych.
Wartość firmy, zarządzanie przez kreowanie wartości. Źródła wartości przedsiębiorstwa w obszarach materialnych i niematerialnych.
Wartość dla interesariuszy w świetle zrównoważonego rozwoju (CSR). Koncepcja wartości dodanej.
Określenie potrzeb raportowych przedsiębiorstw. Standardy raportowania na potrzeby zrównoważonego rozwoju. Raportowanie zintegrowane.
Analiza wybranych przykładów przedsiębiorstw przemysłowych i ich polityki zrównoważonego rozwoju w kreowaniu wartości dla interesariuszy.

Project classes (15h):

Analiza wybranych przykładów przedsiębiorstw przemysłowych i ich polityki zrównoważonego rozwoju w kreowaniu wartości dla interesariuszy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie materiału wykładowego – test jednokrotnego wyboru oraz uzupełnień
Zaliczenie ćwiczeń projektowych: ocena wykonania indywidualnego/zespołowego projektu (60%) oraz ocena z prezentacji i obrony projektu (40%).

Przewidywany jest jeden termin poprawkowy na uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnych ocen z testu obejmującego materiał wykładowy (60%) i projektu realizowanego w grupach oraz przygotowanej prezentacji dotyczącej raportowania działalności i wyników przedsiębiorstw przemysłowych, obejmujących ich politykę zrównoważonego rozwoju w kreowaniu wartości dla interesariuszy (40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na ćwiczeniach projektowych: wykonanie dodatkowego zadania w projekcie; w sytuacji braku systematycznego prezentowania kolejnych postępów w realizowanym projekcie student może nie uzyskać zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 1997
2. Marcinkowska M. : Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
3. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red nauk. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa – Białystok 2005,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Ecological and economical aspects of solar energy use, Wiktoria SOBCZYK, Patrycja Pelc, Barbara KOWAL, Robert RANOSZ, E3S Web of Conferences, Energy and fuels 2016, September 21–23, 2016
2. Sustainability reporting in the energy sector, KOWAL Barbara, KUSTRA Arkadiusz, W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development, May 17 2016
3. Key performance indicators in a multi-dimensional performance card in the energy sector, KOWAL Barbara, SEED 2017, International conference on the Sustainable Energy and Environment Development: Kraków, Poland, 14–17 November, 2017, Institiute for Sustainable Energy, 2017

Additional information:

Uczestnictwo w zajęciach: wykłady nieobowiązkowe.

Zaliczenie ćwiczeń projektowych:
- zajęcia kończą się złożeniem krótkiego raportu z działalności i wyników przedsiębiorstw przemysłowych, obejmujących ich politykę zrównoważonego rozwoju w kreowaniu wartości dla interesariuszy, jak również prezentacją i dyskusją rezultatów pracy zespołowej,
- warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w drugim terminie określa prowadzący ćwiczenia.