Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe magisterskie
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-302-CP-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Controlling of production processes
Field of study:
-
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci poznają zalecenia dotyczące struktury i strony edytorskiej prac magisterskich oraz zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych magisterskich.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi określić priorytety związane z pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oraz rozumie potrzebę samokrztałcenia się dla ich skutecznej realizacji IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_K002 Student potrafi pracować w grupie i potrafi przedstawiać i popularyzować zdobytą wiedzę inżyniersko-techniczną IPZ2A_K03 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student ma umiejętność przygotowania pracy dyplomowej IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Participation in a discussion,
Presentation
M_U002 Student ma umiejętność prowadzenia podstawowych badań naukowych IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę o zasadach dotyczących przygotowania i obrony pracy dyplomowej z zakresu zarządania i inżynierii produkcji, także związaną z ochroną własności intelektualnej IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą zasad i zakresu przeprowadzanego egzaminu dyplomowego z zarządzania i inżynierii produkcji IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi określić priorytety związane z pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oraz rozumie potrzebę samokrztałcenia się dla ich skutecznej realizacji - + - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w grupie i potrafi przedstawiać i popularyzować zdobytą wiedzę inżyniersko-techniczną - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student ma umiejętność przygotowania pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność prowadzenia podstawowych badań naukowych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę o zasadach dotyczących przygotowania i obrony pracy dyplomowej z zakresu zarządania i inżynierii produkcji, także związaną z ochroną własności intelektualnej - + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą zasad i zakresu przeprowadzanego egzaminu dyplomowego z zarządzania i inżynierii produkcji - + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Module content
Auditorium classes (15h):

W ramach zajęć studenci zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami przeprowadzania promocji magisterskich, w tym egzaminu kierunkowego oraz prezentacji pracy magisterskiej, a także uzupełniają wiedzę związaną z zakresem pytań egzaminacyjnych egzaminu dyplomowego.
Na seminarium studenci przedstawiają prezentację swoich prac magisterskich będącą elementem oceny tych prac w ramach poszczególnych specjalności na kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
Studenci oceniani są za aktywność oraz prezentacje dotyczące prac dyplomowych.
Szczegółowe warunki zaliczenia ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach.

Participation rules in classes:
  • Auditorium classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana na podstawie aktywności (50%) na zajęciach oraz wystąpień i prezentacji prac (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Student, w przypadku nieobecności na zajęciach ze swoją grupą ma możliwość odrobienia tych zajęć z inną grupą.

Prerequisites and additional requirements:

Przypisanie w systemie SZS AGH tematu pracy dyplomowej. Ustalenie z opiekunem wstępnej struktury pracy magisterskiej.
Temat pracy dyplomowej magisterskiej powinien być zgodny z wybraną specjalnością.

Recommended literature and teaching resources:

https://wgig.agh.edu.pl/wp-content/uploads/dziekanat/wytyczne.pdf
https://wgig.agh.edu.pl/wp-content/uploads/dziekanat/karta_tytulowa_praca_mgr_2019.docx

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

BĄK Patrycja, OGRODNIK Romuald: Działalność w obszarze naukowo-badawczym i dydaktycznym Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej – Organizacja i Zarządzanie z. 125, Gliwice 2018

Additional information:

Większość przydatnych informacji student może uzyskać na stronie wydziałowej w zakładce Studia/Studenci/Egzamin Dyplomowy