Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Psychology of business
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-301-LM-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Lean Manufacturing
Field of study:
-
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
Module summary

Kurs prezentuje wiedzę z zakresu praktycznych możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej w praktyce biznesowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Posiada kompetencje w zakresie wykorzystywania wiedzy z zakresu psychologii biznesu w zawodowych relacjach społecznych Test
Skills: he can
M_U001 Zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz psychologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania IPZ2A_U01, IPZ2A_W04 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości IPZ2A_W04 Test
M_W002 Zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji IPZ2A_W02, IPZ2A_W04 Test
M_W003 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące psychologii organizacji IPZ2A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Posiada kompetencje w zakresie wykorzystywania wiedzy z zakresu psychologii biznesu w zawodowych relacjach społecznych - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz psychologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące psychologii organizacji + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

1. Wprowadzenie
2. Władza i przywództwo
3. Zarządzanie pracownikami 
4. Innowacyjność 
5. Podejmowanie decyzji i zachowana ekonomiczne
6. Mechanizmy wywierania wpływu
7. Reklama
8. Komunikacja interpersonalna w biznesie
9. Case study – film / wykład gościnny
10. Społeczna odpowiedzialność biznesu
11. Case study – film / wykład gościnny
12. Najnowsze kierunki badań nad psychologią biznesu
13. Uczmy się od najlepszych czyli sylwetki znanych biznesmenów, proponowana literatura 
14. Podsumowanie zajęć, powtórka materiału
15. Kolokwium zaliczeniowe

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie kolokwium (test wyboru i/lub pytania otwarte). Zaliczenie poprawkowe (drugi termin zaliczenia) w formie pisemnej lub ustnej.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa równa jest ocenie z kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium zaliczeniowe, ocena wg. skali podanej w regulaminie studiów. Na podstawie aktywności na zajęciach możliwość podwyższenia oceny o 1/2 lub 1 stopień.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wskazana literatura uzupełniająca.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych

Recommended literature and teaching resources:

Chmiel, N. (2007), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk
Jachnis, A. (2008), Psychologia organizacji, Difin, Warszawa
Sonnentag, S. (2002), Psychological management of individual performance, John Wiley&Sons, LTD, West Sussex, UK

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bilans kompetencji (2012). Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie. Raport końcowy
z przeprowadzonych badań. Praca zbiorowa: M. Kossowska, J. Górniak, P. Prokopowicz, G. Żmuda, D. Malinowska, J. Pyrkosz, K. Jaśko, M. Król i B. Baryła. Kraków: Centrum Ewaluacji
i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji. http://www.krakow.pl/biznes/17621,artykul,bilans_kompetencji.html

Pyrkosz, J. (2009). Rozwój cech osobowych i umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem (7-12). Start w biznesie. Nowe szanse nowe możliwości. Kraków: Podręcznik uczestnika projektu.

Żmuda, G., Pyrkosz, J. (2009). Total participation in project management. Friend or Foe? Nowy Sącz Academic Review, 5, 70-83.

Additional information:

None