Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ocena ryzyka na stanowiskach pracy
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-209-ZB-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Management of Occupational Health and Safety
Field of study:
-
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Nowak-Senderowska Dagmara (nowaksen@agh.edu.pl)
Module summary

Student pozna i nabierze umiejętności wykonywania i dokumentowania oceny ryzyka na stanowiskach pracy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość roli szacowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_K002 Student potrafi pracować w zespole w celu wykonania oceny ryzyka zawodowego IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zidentyfikować zagrożenia na stanowiskach pracy i oszacować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą IPZ2A_U04, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Activity during classes,
Test,
Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi określić niedopuszczalny poziom ryzyka na stanowiskach pracy IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie pojęcia związane z oceną ryzyka zawodowego IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Activity during classes,
Test,
Project,
Report,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 Student zna różne metody oceny ryzyka zawodowego IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W03 Activity during classes,
Test,
Project,
Report,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość roli szacowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy + - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w zespole w celu wykonania oceny ryzyka zawodowego + + - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować zagrożenia na stanowiskach pracy i oszacować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą + + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić niedopuszczalny poziom ryzyka na stanowiskach pracy + + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie pojęcia związane z oceną ryzyka zawodowego + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna różne metody oceny ryzyka zawodowego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Definicja ryzyka zawodowego, pojęcia podstawowe, prawne unormowania wedle przepisów krajowych i Unii Europejskiej, obowiązki pracodawcy i pracownika, metody oceny ryzyka zawodowego, metody identyfikacji zagrożeń, listy kontrolne oraz metody eksperckie, analiza i sposób doboru w zależności od specyfiki przedsiębiorstw, identyfikacja i podział zagrożeń, klasyfikacja rodzajów urazów na pracownikach, ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, karty oceny ryzyka zawodowego oraz ich dokumentowanie, programy komputerowe do ORZ, działania ograniczające ryzyko, wykorzystanie oceny ryzyka w przedsiębiorstwie,

Auditorium classes (15h):

W trakcie zajęć przeprowadzone zostaną obliczenia oceny ryzyka zawodowego różnymi metodami, m. in.: PN-N18002, Risk Score, What if, PHA – Preliminary Hazard Analysis, ETA – drzewo zdarzeń, Graf ryzyka, Kalkulator ryzyka, 5 Steps

Project classes (15h):

W trakcie zajęć student wykona samodzielnie projekt karty oceny ryzyka zawodowego dla wybranych stanowisk lub prac w wybranym przedsiębiorstwie/firmie

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

kolokwium zaliczeniowe + wykonanie projektu
Zaliczenie wykładu w formie pisemnej – test wyboru
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych- ocena z kolokwium
Zaliczenie ćwiczeń projektowych – ocena z projektu

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 oceny z ćwiczeń audytoryjnych + 0,5 oceny z ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

referat lub sprawozdanie

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na pierwszym wykładzie gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Recommended literature and teaching resources:

1) L.Skuza: Co warto wiedzieć o ryzyku zawodowym, ODDK Gdańsk, 2003
2) J. Szlązak, N. Szlązak; “Bezpieczeństwo i higiena pracy” – Wyd. AGH, Kraków, 2012
3) D. Koradecka; Bezpieczeństwo pracy i ergonomia tom 2, CIOP, Warszawa 1997
4) I. Romanowska-Słomka, A. Słomka: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. Tarbonus, Tarnobrzeg 2012
5) Poradnik służby BHP – wydanie I, Kraków-Tarnobrzeg 2014
6) W. Bukała, T. Cieszkowski: Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego, Wyd. WSiP 2015

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. M. KAPUSTA, T. SZPONDER: Kształtowanie ryzyka zawodowego związanego z hałasem na stanowiskach pracy w podziemnych wyrobiskach eksploatacyjnych, Wyd. AGH, Kraków 2011

2. P. BĄK, M. KAPUSTA: Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym z uwzględnieniem ryzyka zawodowego — Przegląd Górniczy; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8.

3. M. DWORZAK, D. NOWAK-SENDEROWSKA, J. PYRA: Analiza porównawcza zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym — Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — 2017 nr 101.

4. A. HEBDA, D. NOWAK, Z. STRYCZEK: Przykłady ilościowego szacowania ryzyka szkody na zdrowiu w górnictwie — Zagrożenia naturalne i techniczne a zarządzanie ryzykiem w górnictwie węgla kamiennego – Wyd. AGH, 2009. — ISBN: 978-83-7464-274-3.

5. Z. BURTAN, N. SCHMIDT-POLOŃCZYK, D. NOWAK-SENDEROWSKA: Wykorzystanie modelu drzewa zdarzeń do tworzenia scenariuszy zagrożeń w górnictwie — Inżynieria Mineralna; ISSN 1640-4920. — 2017 R. 18 nr 2.

Additional information:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach audytoryjnych lub projektowych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrabianie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami i skonsultowanymi z prowadzącym zajęcia audytoryjne.