Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Prowadzenie akcji ratowniczych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-210-ZB-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Management of Occupational Health and Safety
Field of study:
-
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot prowadzony jest przez specjalistów pracujących m.in. w pogotowiu ratunkowym i straży pożarnej. Studenci zdobywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy i uczą się praktycznego zastosowania obowiązujących procedur, które związane są z prowadzeniem akcji ratowniczych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługę defibrylatora IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_K002 Student zna zasady prowadzenia akcji ratowniczych i obowiązków prawnych z nich wynikających IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi prowadzić akcję ratowniczą oraz przeprowadzić ewakuację osób w przedsiębiorstwie IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową i ułożyć poszkodowanego w bezpiecznej pozycji do przybycia służb ratownictwa medycznego IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę o prowadzeniu akcji ratowniczej w zakładzie pracy IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W03 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_W002 Student ma wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W03 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługę defibrylatora + + - - - - - - - - -
M_K002 Student zna zasady prowadzenia akcji ratowniczych i obowiązków prawnych z nich wynikających + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi prowadzić akcję ratowniczą oraz przeprowadzić ewakuację osób w przedsiębiorstwie + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową i ułożyć poszkodowanego w bezpiecznej pozycji do przybycia służb ratownictwa medycznego + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę o prowadzeniu akcji ratowniczej w zakładzie pracy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Organizacja ratownictwa medycznego, System Państwowego Ratownictwa Medycznego, aspekty prawne ratowania życia, zasady udzielania pierwszej pomocy, sprzęt ratowniczy, odpowiedzialność karna i cywilna, resuscytacja osób poszkodowanych, budowa i użycia defibrylatora zautomatyzowanego metodą półautomatyczną i automatyczną, urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, kręgosłupa, kończyn i głowy. Taktyka działań ratowniczych – postępowanie w czasie wypadku indywidualnego i zbiorowego, zdarzenia masowe i katastrofy, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka i transport osób poszkodowanych. Ewakuacja osób zagrożonych ze stref zagrożenia, bezpieczeństwo własne ratownika oraz osób poszkodowanych, psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego.

Auditorium classes (30h):

W ramach ćwiczeń audytoryjnych realizowane są tematy:
- analiza i ocena miejsca zdarzenia wypadku pod kątem występujących zagrożeń bezpośrednich i pośrednich
- sposoby zabezpieczenia osób poszkodowanych w wypadku lub katastrofie oraz podejmowanie działań w celu zapobiegania zwiększeniu liczby ofiar
- planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań ratowniczych do czasu przybycia służb medycznych
- ocena parametrów życiowych poszkodowanego, segregacja i transport
- posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej (aparaty oddechowe, ubrania ochronne ect.) i medycznej (defibrylator)
- procedury prowadzenia akcji ratunkowej

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – 5 pytań opisowych lub test wyboru (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy)

Zaliczenie ćwiczeń – kolokwium zaliczeniowe (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy)
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 ocena z zaliczenia wykładów + 0,5 ocena z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności samodzielnie. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach audytoryjnych może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat. W szczególnych przypadkach sposobem odrobienia usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach może być napisanie referatu/opracowania na temat ustalony z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na pierwszym wykładzie gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Recommended literature and teaching resources:

1. J.Konieczny,P. Paciorek; Kwalifikowana pierwsza pomoc – Wiedza i umiejętności ratownika, Wyd.Garmond Oficyna Wydawnicza, Inowrocław-Poznań, 2014
2. Poradnik służby BHP – wydanie I, Kraków-Tarnobrzeg 2014
3. J.Konieczny, M.Schroeder; Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015, Wyd.Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań, 2015
4. J. Konieczny: Ratownictwo medyczne – determinanty, analizy i rekomendacje, Wyd.Garmond Oficyna Wydawnicza, Inowrocław, 2014

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. M.Kapusta; Procedury działań ratowniczych podczas wypadków i katastrof górniczych, Wyd.Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań, 2014
2. M.Kapusta, M. Kraszewska; Zmiany organizacyjne w ratownictwie górniczym w latach 1995–2014, Wyd.Garmond Oficyna Wydawnicza, Inowrocław, 2015

Additional information:

Obecność na wykładach jest zalecana.