Module also offered within study programmes:
Code Study programme
GIGR-2-308-PS-s Mining Engineering (Mineral processing) - full-time studies second-cycle studies
GIKS-2-311-IS-s Environmental Engineering (Environmental Installations) - full-time studies second-cycle studies
GBUD-2-321-IP-s Civil Engineering (Engineering of construction projects) - full-time studies second-cycle studies
GIGR-2-310-GO-s Mining Engineering (Open pit mining) - full-time studies second-cycle studies
GIKS-2-311-WK-s Environmental Engineering (Industrial ventillation and air-conditioning) - full-time studies second-cycle studies
GIGR-2-308-GB-s Mining Engineering (Mining geomechanics and underground construction) - full-time studies second-cycle studies
GIGR-2-311-GP-s Mining Engineering (Underground mining) - full-time studies second-cycle studies
GIPZ-2-310-ZB-s - (Management of Occupational Health and Safety) - full-time studies second-cycle studies
GIPZ-2-310-CP-s - (Controlling of production processes) - full-time studies second-cycle studies
GIPZ-2-311-LM-s - (Lean Manufacturing) - full-time studies second-cycle studies
GIPZ-2-311-ZS-s - (Management in environmental engineering) - full-time studies second-cycle studies
GIPZ-2-311-ZP-s - (Management of industrial enterprise) - full-time studies second-cycle studies
GBUD-2-321-RM-s Civil Engineering (Rrenovation and modernization of buildings) - full-time studies second-cycle studies
GBUD-2-321-KB-s Civil Engineering (Civil engineering constructions) - full-time studies second-cycle studies
GRTZ-2-308-s Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych - full-time studies second-cycle studies
GBUD-2-321-GT-s Civil Engineering (Geotechnics and special civil engineering) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Analysis of the company and management problems
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-310-ZB-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Management of Occupational Health and Safety
Field of study:
-
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kowal Barbara (bkowal@agh.edu.pl)
Module summary

The course Financial analysis of the company enables to broaden student’s knowledge covering financial, strategic and business aspects of a company.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student does the exercises individually or in a group. IPZ2A_K03 Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Student knows the measures used in the analysis of the company's activity. IPZ2A_U01, IPZ2A_U04 Activity during classes,
Test
M_U002 Student is able to carry out: the method of comparison, the chain substitutions and its use to exert an influence of factors changes on economic phenomena, pyramid analysis. He can also determine whether the company is at the risk of bankruptcy or not using discriminatory models. IPZ2A_U01, IPZ2A_U03 Test,
Execution of exercises,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student has detailed knowledge about financial analysis. He knows what is bankruptcy. He knows the models of early warning systems. IPZ2A_W04, IPZ2A_W02 Test
M_W002 Student has knowledge about the financial goals of business activity and value creation process. Student can specify the main sources of financing business activity. He knows the structure of capital in the company. IPZ2A_W04 Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student does the exercises individually or in a group. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student knows the measures used in the analysis of the company's activity. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to carry out: the method of comparison, the chain substitutions and its use to exert an influence of factors changes on economic phenomena, pyramid analysis. He can also determine whether the company is at the risk of bankruptcy or not using discriminatory models. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student has detailed knowledge about financial analysis. He knows what is bankruptcy. He knows the models of early warning systems. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge about the financial goals of business activity and value creation process. Student can specify the main sources of financing business activity. He knows the structure of capital in the company. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

The place of financial analysis into management information system
Financial objectives & the analyse of value creation
Types of financial analysis (traditional vs modern)
Sources of financing
Financial troubles & warning system about bankruptcy
Business model

Auditorium classes (15h):

Managers cockpit (dashboard)
Financial analysis of economic health of a company
Du Pont Model as an extension of ROE index (pyramid analysis)
The influence of changing factors at the economic occurrence levels (method of successive substitutions)
Bankruptcy prediction models – Early Warning Systems (EWS)
Business model (canvas)
Team building

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. passing lectures: writing a single choice test and filling in gaps
2. passing auditorium classes: test + work in groups + project execution and presentation
There is only one additional term for passing lectures/classes.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

The final grade consists of: mark from lecture’s test (30%), mark from the auditorium classes (50%), mark from the prepared thematic presentation (20%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case of any absence – equalization of the student’s arrears in the auditorium classes will be held according to the lecturer’s findings.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

Materials provided by the teacher.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. B. Kowal, Cele finansowe w procesie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym , W: Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań, Zeszyty Naukowe nr 50, Uniwersytet Szczeciński 2012
2. B. Kowal, Risk management and the concept of dynamic balanced scorecard, W: Dilemmas of the contemporary economy facing global changes, eds. Jarosław Kaczmarek, Tomasz Rojek, Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2012
3. B. Kowal, Analiza mierników celów strategicznych przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego, Przegląd Górniczy 2011, nr 9
4. R. Ranosz, B. Kowal, Application of the selected derivatives to estimate the mining investment projects; W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017
5. W. Sobczyk, P. Pelc, B. Kowal, R. Ranosz, Ecological and economical aspects of solar energy useE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. Energy and fuels 2016 : Krakow, Poland, September 21–23, 2016
6. B. Kowal, Key performance indicators in a multi-dimensional performance card in the energy sector, W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017
7. Structure of financing investments in the energy sector / Barbara KOWAL, Robert RANOSZ, Wiktoria SOBCZYK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny].2017 vol. 14 art. no. 01009, s. 1–8. Energy and fuels 2016 : Krakow, Poland, September 21–23, 2016
8. Key performance indicators in a multi-dimensional performance card in the energy sector, Barbara Kowal 2019 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.214 012093
9. Dashboard – a system of measures supporting the enterprise in achieving its goals, Barbara KOWAL, Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, Journal of the Polish Mineral Engineering Society; ISSN 1640-4920, 2018, R. 20 nr 2, s. 41–46

Additional information:

The auditorium classes are compulsory. Passing the auditorium exercises can be obtained at the basic time (one term) and additional time limit (also one term). If a student has left more than 20% of the auditorium classes, he may not be allowed to take pass the subject in basic term. In case of any absence – equalization of the student’s arrears in the auditorium classes will be held according to the lecturer’s findings.
Lectures are not compulsory, but attendance is recommended. Lectures finish with a test.
All members of the project’s team (groups of 2 or 3 students) must participate in the presentation.