Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metodyka i prowadzenie szkoleń
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-304-ZS-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Management in environmental engineering
Field of study:
-
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci na zajęciach poznają teoretyczną oraz praktyczną wiedzę przydatną podczas prowadzenia szkoleń. Zdobyte umiejętności mogą być wykorzystane w dalszej pracy zawodowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 wykazania postawy afirmatywnej dla permanentnej edukacji, polepszenia umiejętności komunikacyjnych IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 określić cechy kształcenia dorosłych, w tym zasady i bariery i odnieść je do własnych doświadczeń, sporządzić konspekt szkolenia, dobrać metody do potrzeb realizowanego tematu i grupy IPZ2A_U04, IPZ2A_U01 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 problematykę kształcenia dorosłych oraz istotę procesu szkoleniowego, znajomość metod prowadzenia szkoleń IPZ2A_W02 Test
M_W002 tematykę z zakresu andragogiki oraz znajomość metod szkolenia IPZ2A_W04, IPZ2A_W02 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 wykazania postawy afirmatywnej dla permanentnej edukacji, polepszenia umiejętności komunikacyjnych + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 określić cechy kształcenia dorosłych, w tym zasady i bariery i odnieść je do własnych doświadczeń, sporządzić konspekt szkolenia, dobrać metody do potrzeb realizowanego tematu i grupy - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 problematykę kształcenia dorosłych oraz istotę procesu szkoleniowego, znajomość metod prowadzenia szkoleń + - - - - - - - - - -
M_W002 tematykę z zakresu andragogiki oraz znajomość metod szkolenia - + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Specyfika nauczania dorosłych (historia edukacji dorosłych, typy postaw dorosłych wobec uczenia się, bariery w edukacji dorosłych, zasady nauczania dorosłych
2. Rodzaje szkoleń i ich specyfika
3. Metody i techniki kształcenia i prowadzenia szkoleń z uwzględnieniem metod aktywnych i podających oraz kształcenia na stanowisku pracy i poza nim
4. Rozwiązywanie problemów w trakcie procesu dydaktycznego
5. Efektywna komunikacja instruktora z kursantem

Auditorium classes (15h):

1. Analiza etapów cyklu szkoleniowego (analiza potrzeb szkoleniowych, dobór uczestników, projektowanie szkolenia, materiały szkoleniowe i ich typy, przeprowadzanie szkolenia, ocena .
2. Zasady tworzenia konspektu
3. Metody podające, poszukujące i laboratoryjne w szkoleniach
4. Charakterystyka i trening metod
5. Wybrane niekonwencjonalne metody szkoleniowe
6. Monitoring i ewaluacja szkoleń

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykłady zaliczane są na podstawie końcowego kolokwium, na zaliczenie ćwiczeń student powinien oddać prace (narzędzia szkoleń) stanowiące zadania domowe po ćwiczeniach.

Zaliczenie poprawkowe zgodnie z zasadami i terminem przyjętym przez uczelnię.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:
Ocena końcowa jest średnią z dwóch ocen: oceny z kolokwium z całości zagadnień poruszanych na zajęciach oraz oceny za przygotowanie pracy końcowej – konspektu szkoleń.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
W przypadku nieobecności na zajęciach student może odrobić je z inną grupą lub w innej formie uzgodnionej z prowadzącym lub Indywidualne zdać w trakcie dyżurów prowadzącego po uprzednim uzgodnieniu terminu,
Prerequisites and additional requirements:

Studenci mają obowiązek znać teksty zadane przez prowadzącego przed zajęciami.

Recommended literature and teaching resources:

Aleksander T., Barwińska D. (red.), Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych, Kraków 2007
Richard Arens, Uczymy się nauczać, Warszawa 2000
Ewa Kurantowicz (red.) Poradnik trenera osób starszych, Wrocław 2013
Mariola Łaguna, Szkolenia. Jak je prowadzić, by…. , Gdańsk 2008
Mirosław Urban, Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, Sopot 2015
(Praca zbiorowa) Kształcenie ustawiczne i jego rola w zawodowym rozwoju człowieka, Kielce 2011
Sylwia Lewandowska-Akhvledian, Komunikacja interpersonalna. Trening. Poradnik uczestnika. Warszawa 2009
A. Gul, Szara eminencja czyli jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dorosłych
www.achieve global.com

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Łucja Kapralska

 • Tolerancja i pluralizm jako wartości w edukacji akademickiej. O potrzebie wychowania w duchu pluralizmu kulturowego. W: Piotr Przybysz (red.) Edukacja wobec wartości. Wyd. AMW, Gdynia 2002, ss. 345 – 352.
 • Studenci – humaniści w uczelni technicznej w L. Haber (red.) „Humanista w uczelni technicznej”. Uczelnianie Wydawnictwo Naukowe AGH Kraków 2003, ss. 103 – 112.
 • Uczelnia techniczna jako podmiot w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: na przykładzie AGH w Krakowie, w: J. Kochanowski (red.), „Zeszyty Naukowe WSZIB, Nr 6 Socjologia,” Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków 2007, ss. 66 – 78,
Additional information:

BRAK