Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geometry and Engineering Graphics
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-103-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ślósarz Mieczysław (slosarz@agh.edu.pl)
Module summary

Podstawowe informacje związane z rysunkiem technicznym dla inżynierów. Rzutowanie, rysunki aksonometryczne, wymiarowanie. Rysunek budowlany. Pismo techniczne. Czytanie rysunków technicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest świadomy uzupełniania wiedzy z zakresu studiowanego przedmiotu. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Activity during classes
M_K002 Posiada umiejętności tworzenia i czytania rysunków technicznych dla przekazywania myśli technicznej w inżynierskiej komunikacji interpersonalnej. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 Student potrafi pisać pismem technicznym IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Execution of exercises
M_U002 Student potrafi wykonać przekrój przez złoże IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Execution of exercises
M_U003 Student potrafi narysować przekrój zadanego modelu IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Execution of exercises
M_U004 Student potrafi wykonać rzuty prostokątne i aksonometryczne IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie zasady wymiarowania oraz sposoby oznaczeń graficznych stosowanych w rysunkach technicznych. IPZ1A_W05, IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Execution of exercises,
Test
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z geometrii, zna zasady tworzenia rzutów prostokątnych i aksonometrycznych. IPZ1A_W05, IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Execution of exercises,
Test
M_W003 Student zna i rozumie odwzorowania konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów i półprzekrojów. IPZ1A_W05, IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Execution of exercises,
Test
M_W004 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą pojęć związanych z rysunkiem technicznym. IPZ1A_W05, IPZ1A_W01 Execution of exercises,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest świadomy uzupełniania wiedzy z zakresu studiowanego przedmiotu. + + - - - - - - - - -
M_K002 Posiada umiejętności tworzenia i czytania rysunków technicznych dla przekazywania myśli technicznej w inżynierskiej komunikacji interpersonalnej. - + - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pisać pismem technicznym - + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać przekrój przez złoże - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi narysować przekrój zadanego modelu - + - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykonać rzuty prostokątne i aksonometryczne - + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie zasady wymiarowania oraz sposoby oznaczeń graficznych stosowanych w rysunkach technicznych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z geometrii, zna zasady tworzenia rzutów prostokątnych i aksonometrycznych. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie odwzorowania konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów i półprzekrojów. + - - + - - - - - - -
M_W004 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą pojęć związanych z rysunkiem technicznym. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 83 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Rola rysunku technicznego w technice i jego podział.
Podstawy rzutów aksonometrycznych.
Podstawy rzutów prostokątnych.
Przekroje i kłady.
Wymiarowanie obiektów technicznych.
Wybrane zagadnienia dotyczące rysunków architektoniczno-budowlanych.

Auditorium classes (15h):

Wprowadzenie do ćwiczeń (organizacja, regulamin i forma zaliczenia ćwiczeń, przybory, materiały rysunkowe, teczki, tabelki, podziałki, linie rysunkowe, formaty arkuszy, zasady składania arkuszy rysunkowych).
Pismo techniczne.
Dimetria ukośna figur płaskich.
Dimetria ukośna brył.
Rzutowanie prostokątne odcinka i figur płaskich
Rzutowanie prostokątne brył.
Zasady wymiarowania.
Przekrój złoża węgla kamiennego.
Rzuty kondygnacji budynków jednorodzinnych.

Project classes (15h):

W ramach zajęć projektowych studenci wykonują rysunki zadanych przedmiotów, dobierając skalę rysunku, decydują o ilości niezbędnych rzutów, przekroi, wymiarują przedmioty.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Project classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów na podstawie pisemnego sprawdzianu. Zaliczenie na ostatnich zajęciach.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest poprawne wykonanie wszystkich rysunków i zadań w trakcie semestru. Rysunki wykonywane są podczas zajęć projektowych.
Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie pisemnego sprawdzianu obejmującego materiał przerabiany podczas ćwiczeń, które odbędzie się na ostatnich zajęciach.
Studentowi przysługują jeden termin poprawkowy kolokwium zaliczeniowego z wykładów oraz jeden termin poprawkowy zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych i projektowych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną uzyskanych ocen z ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,3), projektowych (waga 0,3) i zaliczenia wykładów (waga 0,2).
Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen z poszczególnych ćwiczeń oraz zaliczenia wykładów w formie pisemnej.

Studentowi przysługują jeden termin poprawkowy kolokwium zaliczeniowego z wykładów oraz jeden termin poprawkowy zaliczenia ćwiczeń oraz jeden termin poprawkowy z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności należy odrobić podczas zajęć z inną grupą. W razie potrzeby na koniec semestru będzie możliwość zaliczenia jednej nieobecności w ramach konsultacji lub zajęć dodatkowych

Prerequisites and additional requirements:

Wskazane wiadomości z zakresu geometrii i stereometrii w zakresie szkoły ponadpodstawowej.

Recommended literature and teaching resources:

Grochowski B.: Elementy geometrii wykreślnej. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002.
Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2010.
Dobrzański T.: Rysunek techniczny. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:
Sujecki K.: Zapis konstrukcji i grafika inżynierska. Wydawnictwo AGH, Kraków 2009.
Bieniasz J.: Rysunek techniczny w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Lubelskiej, Lublin 2002.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach audytoryjnych, student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć). Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – około 5 pytań opisowych (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy).