Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy psychologii
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-105-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Module summary

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami psychologii. Szczególny nacisk położony jest na pojęcia i kategorie stosowane dla analizy procesów percepcyjnych i myślenia oraz problematyki emocji, motywacji i osobowości.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi wskazać korzyści płynące z ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Test
Skills: he can
M_U001 Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu psychologii IPZ1A_U04 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe koncepcje psychologiczne opisujące funkcjonowanie człowieka IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Test
M_W002 Rozumie wpływ emocji na funkcjonowanie człowieka, szczególnie w sytuacjach trudnych IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Test
M_W003 Rozumie znaczenie czynników osobowościowych jako regulatora zachowań człowieka IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Test
M_W004 Zna mechanizmy regulujące procesy percepcji i myślenia IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi wskazać korzyści płynące z ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu psychologii + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe koncepcje psychologiczne opisujące funkcjonowanie człowieka + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie wpływ emocji na funkcjonowanie człowieka, szczególnie w sytuacjach trudnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie znaczenie czynników osobowościowych jako regulatora zachowań człowieka + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna mechanizmy regulujące procesy percepcji i myślenia + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Program wykładów:
· Zapoznanie z wymaganiami i sposobem zaliczania modułu. Psychologia a inne dyscypliny humanistyki i nauk społecznych (2 godziny),
· Główne nurty współczesnej psychologii (4 godziny),
· Percepcja i jej znaczenie dla funkcjonowania człowieka. Czynniki determinujące procesy percepcyjne (4 godziny),
· Procesy myślenia i ich typy. Inteligencja. Kreatywność (4 godzin),
· Emocje i motywacja. Wpływ czynników motywacyjnych i emocjonalnych na prawidłowe funkcjonowanie (6 godzin),
· Osobowość jako czynnik regulujący zachowanie człowieka (6 godzin),
· Znaczenie czynników psychologicznych dla społecznego i zawodowego funkcjonowania jednostki. Rozwój jako kategoria psychologiczna. Podsumowanie problematyki zajęć (4 godziny).

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny końcowej

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie uzyskanej przez studenta z kolokwium, przeprowadzanego w formie pisemnej (test + pytania opisowe) po zakończeniu zajęć. Ocena z kolokwium obliczana jest według następującej formuły:
· Uzyskanie 0-50% punktów możliwych do zdobycia – ocena 2.0
· Uzyskanie 51-60% punktów możliwych do zdobycia – ocena 3.0
· Uzyskanie 61-70% punktów możliwych do zdobycia – ocena 3.5
· Uzyskanie 71-80% punktów możliwych do zdobycia – ocena 4.0
· Uzyskanie 81-90% punktów możliwych do zdobycia – ocena 4.5
· Uzyskanie 91-100% punktów możliwych do zdobycia – ocena 5.0

Ocena z kolokwium poprawkowego wystawiana jest w sposób opisany powyżej, natomiast ocena końcowa z kursu ustalana jest w takim przypadku według następującej formuły:
2.0 (I termin); 2.0 (II termin) —> 2.0
2.0 (I termin); 3.0 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 3.5 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 4.0 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 4.5 (II termin) —> 3.5
2.0 (I termin); 5.0 (II termin) —> 4.0

Jeżeli student uzyskał ocenę pozytywną w trzecim terminie egzaminu, ocena końcowa wynosi 3.0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci nieobecni na zajęciach mają obowiązek uzupełnić treści prezentowane na wykłądach na podstawie lektur.

Prerequisites and additional requirements:

Uczestnictwo w zajęciach nie jest związane z żadnymi wymaganiami wstępnymi.

Recommended literature and teaching resources:

· P. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 1994.
· P. Zimbardo, Psychologia: kluczowe koncepcje. Tom 1, Podstawy psychologii, Warszawa 2010.
· D. Myers, Psychologia, Poznań 2003.
· E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 1995.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

L. Porębski, Religia i religijność w koncepcjach dojrzałej osobowości (E. Fromm – G. Allport); Zeszyty Naukowe UJ CMXXXVII, Prace Psychologiczne, z. 6, Kraków 1989, s. 53-71.
L. Porębski, Polityka jako forma terapii. Psychologiczne podstawy aktywności politycznej w ujęciu Harolda D. Lasswella, w: Polityka i politycy. Diagnozy – oceny – doświadczenia, red. J. Miluska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009, s. 59-71.

Additional information:

None