Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie informacyjne
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-106-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kęsek Marek (kesek@agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia w ramach modułu przekazują wiedzę z zakresu architektury systemów komputerowych oraz systemów operacyjnych oraz elementów algorytmiki oraz podstawowych struktur programistycznych.
Omawiane są także treści dotyczące korzystania z arkuszy kalkulacyjnych i baz danych z uwzględnieniem zastosowań w obszarze górnictwa.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę podziału pracy na zadania realizowane przez programistów i administratorów systemów. IPZ1A_K03 Activity during classes,
Test
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykorzystywać funkcje systemów operacyjnych, archiwizować dane, posługiwać się programami biurowymi IPZ1A_U01, IPZ1A_U04 Activity during classes,
Test
M_U002 Student potrafi posługiwać się wybranym środowiskiem programistycznym, oraz umie napisać proste programy w języku Visual Basic. IPZ1A_U01, IPZ1A_U04 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu architektury systemów komputerowych oraz systemów operacyjnych. Zna elementy algorytmiki oraz podstawowe struktury programistyczne. IPZ1A_W02 Activity during classes,
Test
M_W002 Student zna zasadę działania sieci komputerowych, zna tematykę baz danych i kompresji i archiwizacji danych. IPZ1A_W02 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę podziału pracy na zadania realizowane przez programistów i administratorów systemów. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystywać funkcje systemów operacyjnych, archiwizować dane, posługiwać się programami biurowymi - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się wybranym środowiskiem programistycznym, oraz umie napisać proste programy w języku Visual Basic. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu architektury systemów komputerowych oraz systemów operacyjnych. Zna elementy algorytmiki oraz podstawowe struktury programistyczne. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasadę działania sieci komputerowych, zna tematykę baz danych i kompresji i archiwizacji danych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Architektura systemów komputerowych. Systemy operacyjne. Algorytmika. Cyfrowa postać informacji. Techniki programowania. Typy języków programowania. Struktury języka Visual Basic. Zdarzenia, właściwości i funkcje VB. Arkusze kalkulacyjne. Bazy danych. Sieci komputerowe. Algorytmy kompresji.

Laboratory classes (15h):

Wybrane zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego. Ćwiczenie umiejętności programowania w języku VisualBasic. Tworzenie funkcji użytkownika w arkuszu kalkulacyjnym. Rozwiązywanie zagadnień algorytmicznych. Tworzenie programów sterowanych zdarzeniami.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie odbywa się poprzez sprawdzenie wiedzy studenta w ramach kolokwium przeprowadzonego na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Zaliczenie odbywa się w jednym termin podstawowym i jednym poprawkowym.
W przypadku poprawiania zaliczenia ocena jest równa średniej arytmetycznej z terminu podstawowego i poprawkowego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową stanowi ocena uzyskana na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych, student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonanie samodzielnie ćwiczeń realizowanych na zajęciach i przedstawienie ich do zaliczenia. Student może korzystać z konsultacji z prowadzącym przeprowadzanych w wyznaczonym terminie.
Uzupełnienie zajęć winno nastąpić przed kolejnymi.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Biolik Leszek, Machowski Janusz: Microsoft Visual Basic 2010 Krok po kroku
2. Chris Grover, Matthew MacDonald, E. Moore; Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik; Helion 2008
3. David Harel:Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Seria: Klasyka Informatyki, WNT, Warszawa 2001
4. https://pl.wikibooks.org/wiki/Visual_Basic
5. Thearon Willis, Bryan Newsome: Visual Basic 2010. Od podstaw
6. Witold Wrotek, Excel 2016 PL. Kurs, Helion 2016
7. John Walkenbach, Excel 2016 pl. Biblia, Helion 2017

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. M. Kęsek, D. Fuksa, M. Ślósarz, A. Bator: Wykorzystanie środowiska LabView do monitorowania elementu procesu wydobywczego, Przegląd Górniczy nr 8/2015
2. M. Ślósarz, D. Fuksa, M. Kęsek, A. Bator: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do zmian formy pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie górniczym, Przegląd Górniczy nr 8/2015
3. Marek Kęsek: Zastosowanie wybranych metod eksploracji danych w systemie wspomagającym zarządzanie produkcją w kopalni węgla kamiennego, Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013
4. Marek Kęsek, Tadeusz Franik: Projekt interfejsu systemu doradczego wspomagającego planowanie robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego; Przegląd Górniczy 2013 t. 69 nr 9, s. 64–69
5. Marek Kęsek, Dariusz Fuksa: Komputerowe wspomaganie wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012.
6. Marek Kęsek: Możliwości integracji jezyka R w zintegrowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym; Komputerowo zintegrowane zarządzanie; Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011
7. Roman Magda, Edyta Brzychczy, Tadeusz Franik, Stanisław Głodzik, Marek Kęsek Tadeusz Woźny.
Zintegrowany system wspomagania zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennego; Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008

Additional information:

Zaliczenie odbywa się w jednym termin podstawowym i jednym poprawkowym.
W przypadku poprawiania zaliczenia ocena jest równa średniej arytmetycznej z terminu podstawowego i poprawkowego.