Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy zarządzania
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-107-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ślósarz Mieczysław (slosarz@agh.edu.pl)
Module summary

Student ma podstawową wiedzę z zakresu funkcji zarządzania – poznaje metody planowania, organizowania, kierowania i kontroli. Poznaje podstawy zarządzania personelem oraz strukturę organizacyjną.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi pracować w niewielkich zespołach. Potrafi rozwiązywać drobne konflikty, jest asertywny w zachowaniu w grupie IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Activity during classes,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student zna metody wspomagania podejmowania decyzji, potrafi podejmować decyzje z zakresu tworzenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, styli kierowania, metod rozwiązywania konfliktów IPZ1A_U02, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Activity during classes,
Test,
Project
M_U002 Student ma umiejętność tworzenia grup pracowników, rozdziału zadań w grupie. Potrafi zaprojektować systemy wynagrodzeń i motywacji pracowników IPZ1A_U02, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Activity during classes,
Test,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna historię i genezę rozwoju nauk o zarządzaniu, prekursorów organizacji i zarządzania. Zna roę i znaczenie nowoczesnych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie. IPZ1A_W03, IPZ1A_W01, IPZ1A_W04 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolę) potrafi zdefiniować działalność kierowników w ramach tych funkcji. IPZ1A_W03, IPZ1A_W05, IPZ1A_W04 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w niewielkich zespołach. Potrafi rozwiązywać drobne konflikty, jest asertywny w zachowaniu w grupie - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student zna metody wspomagania podejmowania decyzji, potrafi podejmować decyzje z zakresu tworzenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, styli kierowania, metod rozwiązywania konfliktów + - - + - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność tworzenia grup pracowników, rozdziału zadań w grupie. Potrafi zaprojektować systemy wynagrodzeń i motywacji pracowników + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna historię i genezę rozwoju nauk o zarządzaniu, prekursorów organizacji i zarządzania. Zna roę i znaczenie nowoczesnych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolę) potrafi zdefiniować działalność kierowników w ramach tych funkcji. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Definicja pojęcia zarządzanie. Prekursorzy nauk o zarządzaniu. Otoczenie przedsiębiorstwa. Prawa naukowej organizacji. Role i umiejętności kierownicze. Funkcje zarządzania. Rodzaje planów, metody wspomagania podejmowania decyzji. Typy struktur organizacyjnych. Zasady projektowania struktury organizacyjnej. Style kierowania. Rola lidera w zespole. Rodzaje i metody kontroli. Zarządzanie przez: cele, konflikt, innowacje. Motywowanie pracowników. Koordynowanie w zarządzaniu.

Project classes (15h):

W ramach indywidualnego ćwiczenia student wybiera temat i wykonuje opis przedsiębiorstwa w zakresie: rodzaj produkcji, planowana wielkość produkcji, schemat organizacyjny przedsiębiorstwa, opis technologii stosowanej w procesie wytwarzania, rysunek (schemat) hali produkcyjnej. W załączniku przedstawia podstawowe maszyny i urządzenia zainstalowane w przedsiębiorstwie.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia wykładowe podlegają zaliczeniu na podstawie pisemnego sprawdzianu, który odbędzie się na ostatnich zajęciach wykładowych.
Zajęcia projektowe zaliczane są na podstawie oceny z wykonanego projektu, która uwzględnia ocenę wykonanego projektu jak i ocenę z ustnej obrony tej pracy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Warunkiem zaliczenia jest oddanie i zaliczenie projektu oraz zaliczenie kolokwium z wykładów – po zakończeniu zajęć wykładowych.
Studentowi przysługują jeden termin poprawkowy kolokwium zaliczeniowego z wykładów oraz jeden termin poprawkowy zaliczenia projektu.
Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny projektu (waga 0,7) oraz zaliczenia z wykładu (waga 0,3).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne pojedyncze nieobecności za zajęciach projektowych student nadrabia poprzez zwiększenie intensywności pracy w kolejnym tygodniu oraz indywidualne konsultacje z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

brak wymagań – zajęcia w pierwszym semestrze studiów

Recommended literature and teaching resources:

1. Bieniok H.: Metody sprawnego zarządzania. A.W. Placet, Warszawa, 1997
2. Koźmiński K., Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa, PWN 1996
3. Martyniak Z.: Organizacja i Zarządzanie – 60 problemów teorii i praktyki. Kluczbork, Antykwa 1996
4. Sęk T.: Projektowanie organizacji w górniczych układach technologicznych za pomo¬cą maszyn cyfrowych – część I. Kraków, Wydawnictwa AGH 1979
5. Sęk T.: „Metody i narzędzia projektowania systemów zarządzania” Wyd. II AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne Kraków 2001
6. Stewart D.M.: Praktyka kierowania. Warszawa, 1986
7. Stoner J.A.F., Wankiel Ch.: Kierowanie. Warszawa, 1992
8. Griffin R.W: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Mieczysław ŚLÓSARZ: Coaching i mentoring w innowacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym — [Coaching and mentoring in industrial enterprise innovative management] / // W: Innowacje szansą rozwoju górnictwa [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 27.06.2013
2. Mieczysław ŚLÓSARZ : Elementy systemu wspomagania planowania działalności produkcyjnej w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych — [The elements of the manufacture planning system in Polish mining enterprises] / // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie : VI konferencja : IV Warsztaty z Nauk o zarządzaniu dla Doktorantów i Przyszłych Doktorantów : 13–15 stycznia 2003, Zakopane
3.Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ: Identyfikacja stylów kierowania w przedsiębiorstwach wydobywczych — Styles of management in mining companies / // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 9, s. 10–14

Additional information:

Tematyka zajęć stanowi wstęp do zarządzania. Poszczególne obszary wiedzy rozwijane będą podczas zajęć na innych przedmiotach.