Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mikroekonomia
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-108-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bogacz Paweł (bogacz@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot ma służyć przekazaniu studentowi podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, z podstawowym w tej kwestii nastawieniem na jej rozumienie w ujęciu mikroekonomicznym. Jest kursem wyjściowym dla innych przedmiotów z zakresu nauk ekonomicznych na kierunku.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi realizować podstawowe projekty z zakresu problemów efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. IPZ1A_K01 Activity during classes
M_K002 Student ma elementarne kompetencje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Ma podstawowe umiejętności w zakresie analityki rynkowej. Potrafi wyznaczać podstawowe wielkości mikroekonomiczne związane z częścią popytową i podażową rynku. IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Test
M_U002 Potrafi określać poziomy produkcji dającej najlepsze efekty natury kosztowej oraz zyskowej. IPZ1A_U01 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku w jego części podażowej i popytowej. Zna zasady rzadkości zasobów oraz potrzebę specjalizacji i wymiany. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Examination
M_W002 Ma wiedzę na temat sposobu określania poziomu popytu efektywnego. Posiada wiedzę z zakresu określania poziomu produkcji dającego minimalny poziomu kosztu jednostkowego oraz maksymalny poziom zysku. IPZ1A_W04 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi realizować podstawowe projekty z zakresu problemów efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma elementarne kompetencje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma podstawowe umiejętności w zakresie analityki rynkowej. Potrafi wyznaczać podstawowe wielkości mikroekonomiczne związane z częścią popytową i podażową rynku. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określać poziomy produkcji dającej najlepsze efekty natury kosztowej oraz zyskowej. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku w jego części podażowej i popytowej. Zna zasady rzadkości zasobów oraz potrzebę specjalizacji i wymiany. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat sposobu określania poziomu popytu efektywnego. Posiada wiedzę z zakresu określania poziomu produkcji dającego minimalny poziomu kosztu jednostkowego oraz maksymalny poziom zysku. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 117 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Realization of independently performed tasks 70 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Pojęcie i rozumienie ekonomii oraz rola zasobów rzadkich w jej funkcjonowaniu (1,5h)

  - Rozwój ekonomii od czasów starożytnych aż do współczesności (0,5h)
  - Zasoby rzadkie (0,5h)
  - Rozdział ekonomii na makro- i mikroekonomię (0,5h)

 2. Krzywa możliwości produkcyjnych. Koszt alternatywny. Rozwój intensywny i ekstensywny (3h)

  - Przedmiot produkcji (0,5h)
  - Podziału dóbr produkcji i reguły nimi rządzące (0,5h)
  - Koszt alternatywny (0,5h)
  - Krzywa możliwości produkcyjnych w aspekcie kosztu alternatywnego (0,25h)
  - Krańcowa stopa transformacji produkcyjnej (0,25h)
  - Rozwój ekstensywny i intensywny (0,25h)
  - Pojęcie wynalazku i innowacji (0,25h)

 3. Specjalizacja i wymiana a prawo komparatywnej przewagi (2h)

  - Pojęcie specjalizacji w gospodarce i jej uwarunkowania (0,25h)
  - Pojęcie wymiany w gospodarce i jej uwarunkowania (0,25h)
  - Rola pieniądza w wymianie i jego rodzaje (0,5h)
  - Rola pośrednika handlowego, jako budującego wartość w systemie gospodarczym (0,5h)
  - Koszty pośrednictwa handlowego (0,25h)
  - Prawo komparatywnej przewagi (0,25h)

 4. Funkcjonowanie rynku (6h)

  - Pojęcie rynku jako procesu łączącego dwie jego strony (0,25h).
  - Rodzaje rynku. Definicja konkurencji (0,25h)
  - Pojęcie podaży i jej determinanty (0,5h)
  - Rodzaje podaży (0,25h)
  - Pojęcie popytu i jego determinanty (0,5h)
  - Rodzaje popytu (0,25h)
  - Efekt substytucyjny i dochodowy w zmianach popytu (0,25h) – Pojęcie mechanizmu rynkowego, w tym równowagi rynkowej oraz niedoboru i nadwyżki (0,5h)
  - Pojęcie elastyczności popytu i podaży (1h)
  - Relacje w zakresie elastyczności cenowej, elastyczności dochodowej i elastyczności mieszanej (1h)
  Wpływ elastyczności cenowej na kształtowanie się rodzaju popytu i podaży (0,5h)
  Paradoks Giffena (0,5h)
  - Relacje popytowe i podażowe w funkcji czasu (0,25h)

 5. Linia budżetu i krzywe obojętności (4h)

  - Zasady rządzące linią budżetu (0,5h)
  - Ceny i dochód konsumenta a jego możliwości konsumpcyjne (0,5h)
  - Czynnik dochodowy i cenowy w kształtowaniu nachylenia krzywej (0,5h)
  - Preferencja konsumenta (0,5h)
  - Cztery założenia krzywej obojętności i mapy użyteczności (1h)
  - Krańcowa stopa substytucji (1h)

 6. Przedsiębiorstwo jako główny element podażowej części rynku (2h)

  - Rola przedsiębiorstwa w gospodarce (0,5h)
  - Wzrost i rozwój jako główne cele działalności firmy (0,5h)
  - Rodzaje przedsiębiorstw (0,5h)
  - Podstawowe rozliczenia w przedsiębiorstwie (0,5h)

 7. Minimalizacja kosztów produkcji i maksymalizacja zysku przez producenta w warunkach konkurencji (8h)

  - Główne rodzaje, ze szczególnym uwzględnieniem kosztu średniego oraz krańcowego i podziały kosztów (1h)
  - Funkcja produkcji Cobba-Douglasa (1h)
  - Izokwanta i determinanty jej budowy (1h)
  - Krańcowa stopa technicznej substytucji (0,5h)
  - Izokoszta i determinanty jej budowy (1h)
  - Prawo malejących przychodów (0,5h)
  - Zasada równości kosztu średniego i krańcowego jako podstawa poszukiwania wielkości produkcji dającej minimalny koszt średni (0,5h)
  - Minimalizacja kosztów produkcji w krótkim i długim okresie (prawo obwiedni krzywych kosztowych) (0,5h)
  - Utarg krańcowy (1h)
  - Zasada równości utargu krańcowego i kosztu krańcowego jako podstawa poszukiwania wielkości produkcji dającej maksymalizację zysku (1h)

 8. Maksymalizacja zysków w warunkach monopolu (3h)

  - Monopol, jego rodzaje i przyczyny powstawania (1h)
  - Efekt spadku ceny i wzrostu ilości w monopolu (0,5h)
  - Zasada wyznaczania utargu krańcowego w monopolu (0,5h)
  - Wyznaczanie równości utargu krańcowego i kosztu krańcowego w monopolu (0,5h)
  - Wyznaczanie równości utargu krańcowego i kosztu krańcowego w monopolu w warunkach różnicowania ceny (0,5h)
  - Sposoby likwidacji monopolu (0,5h)
  - Oligopol i konkurencja monopolistyczna (0,5h)

Auditorium classes (15h):
 1. Krzywa możliwości produkcyjnych. Koszt alternatywny. Rozwój intensywny i ekstensywny (2h)

  - Studium przypadku dla kosztu alternatywnego (0,5h)
  - Studium przypadku dla krzywej możliwości produkcyjnych (0,5h)
  - Metodologia obliczania krańcowej stopy transformacji produkcyjnej (0,5h)
  - Studium przypadku dla rozwoju ekstensywnego i intensywnego (0,5h)

 2. Specjalizacja i wymiana a prawo komparatywnej przewagi (2h)

  - Studium przypadku dla specjalizacji i wymiany w różnych układach wielkości produkcji, wraz z wyprowadzeniem prawa komparatywnej przewagi (2h)

 3. Funkcjonowanie rynku (3,5h)

  - Studium przypadku dla podaży (0,5h)
  - Studium przypadku dla popytu (0,5h)
  - Mechanizm rynkowy w warunkach działania determinant popytu i podaży (0,5h)
  - Zmowa cenowa i jej konsekwencje (0,5h)
  - Prawo Smitha (0,5h)
  - Studium przypadku dla elastyczności cenowej, dochodowej i mieszanej popytu (1h)

 4. Linia budżetu (1,5h)

  - Studium przypadku dla linii budżetu (1h)
  - Studium przypadku dla determinant nachylenia krzywej budżetu (0,5h)

 5. Krzywa Engla (1,5h)

  - Zależność popytu i dochodu w układzie dwóch dóbr substytucyjnych (0,5h)
  - Pojęcie krzywej Engla (0,5h)
  - Studium przypadku dla krzywej Engla (0,5h)

 6. Minimalizacja kosztów produkcji przez producenta w warunkach konkurencji (2h)

  - Studium przypadku dla wyznaczenia poziomu produkcji dającej najniższy poziom kosztu średniego w krótkim okresie czasu wraz z określeniem poziomów poszczególnych rodzajów kosztów (1h)
  - Studium przypadku dla wyznaczenia poziomu produkcji dającej najniższy poziom kosztu średniego w długim okresie czasu wraz z określeniem poziomów poszczególnych rodzajów kosztów (1h)

 7. Maksymalizacja zysku przez producenta w warunkach konkurencji (2,5h)

  - Studium przypadku dla określenia produkcji maksymalizującej zysk (1h)
  - Studium przypadku dla określenia produkcji maksymalizującej zysk w warunkach zmian utargu krańcowego (1h)
  - Zasada kontynuowania produkcji ze stratą w warunkach krótkiego okresu czasu (0,5h)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Ma miejsce termin podstawowy kolokwium zaliczeniowego (realizowany w ostatnim tygodniu semestru) oraz dwa poprawkowe.
Do egzaminu można podejść wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. Egzamin można zdać w jednym z trzech terminów. Ma on charakter pisemny. Poszczególne terminy egzaminu są realizowane w czasie sesji egzaminacyjnej oraz poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,7) oraz ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,3). Aktywność na wykładach, a także aktywność na ćwiczeniach mogą być premiowane przez podniesienie ocen zaliczeniowych i/lub egzaminacyjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwym jest odrabianie opuszczonych zajęć ćwiczeniowych poprzez udział w zajęciach innej grupy dziekanatowej, realizującej program opuszczonych przez studenta zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zasad algebry.
Umiejętność podstawowego myślenia ekonomicznego.

Recommended literature and teaching resources:

Begg D., Fisher S., Dornbush R., Vernasca L., Mikroekonomia, PWE, 2014
Marciniak et al., Makro- i mikroekonomia – podstawowe problemy, PWN, 2006
Moroz E., Podstawy mikroekonomii, PWE, 2005
Varian H.R., Mikroekonomia – kurs średni – ujęcie nowoczesne. PWN, 2013

kalkulator

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) Czynniki rynkowe kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego — [Market factors creating value of mining companies] / Paweł BOGACZ // W: III forum branży górniczej [Dokument elektroniczny] : wzrost wartości w strategii nowoczesnego przedsiębiorstwa górniczego : 25 czerwca 2010, Katowice : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], 2010. — 1 dysk optyczny. — S. 1–63. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM
2) Innowacyjność szansą na wzrost konkurencyjności i wartości przedsiębiorstwa – zasady, mechanizmy, dobre praktyki — [Innovations – a chance for value growth of companies – rules, mechanisms, good practices] / Paweł BOGACZ. — [Katowice : TUV NORD Polska], 2015. — 46 s.. — Materiały przygotowane na szkolenie „Klub Prezesa 2015”
3) Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem — [Modern methods of management] / red. nauk. Paweł BOGACZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [s. n.], 2012. — 318, 1 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60391-56-3
4) Ocena i wykorzystanie potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw energetyki zawodowej do kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego — Evaluation and use of sales potential of commercial power and CHP plants for mining company’s value creation / Paweł BOGACZ // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 761. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2013 nr 60 Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem, s. 171–185. — Bibliogr. s. 184, Streszcz., Summ.
5) Ocena potencjału finansowego przedsiębiorstw energetyki zawodowej w Polsce — Assessment of financial potential power plants and heating plants in Poland / Paweł BOGACZ, Krzysztof Setlak, Łukasz Siodłak // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 639. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2011 nr 37: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, s. 11–25. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Summ.
6) Problemy i zagrożenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez studenta na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa — Risk and problems of running own business by student on choosen company case / Marcin Kubieniec, Paweł BOGACZ // W: Quo vadis marketingu : Szczecin, 10–12 maja 2012r. / red. nauk. Grażyna Rosa ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. — Szczecin : Wydawnictwo ZAPOL, 2012. — ISBN: 978-837518-416-7. — S. 192–205. — Bibliogr. s. 205, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
7) W poszukiwaniu rozwiązań do budowy efektywnego przedsiębiorstwa górniczego — [In a search of solutions to build effective mining company] / Paweł BOGACZ // W: Forum górnicze 2014 : 25–26.IX.2014, Ustroń : materiały szkoleniowe. — [Polska : TUV NORD], 2014 + CD. — S. 1–52. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — 103 slajdy. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Afiliacja autora: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
8) Zwiększanie poziomu wpływów jako podstawa kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego — Effects of increasing of revenues as the basis for creation of mining company / Paweł BOGACZ // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 639. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2011 nr 37: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, s. 787–799. — Bibliogr. s. 798, Streszcz., Summ.
9) Koncepcja memoriałowego rozliczania kosztów prac geologiczno-poszukiwawczych w ujęciu systemu zleceń zewnętrznych na zasadach outsourcingu w KGHM ,,Polska Miedź” S. A. — Conception of memorial settlement for costs of geological works through application of outsourcing method in KGHM “Polska Miedź” S. A. / Paweł BOGACZ // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology : III Konferencja Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 24–26 stycznia 2003. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2003. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 103. Konferencje ; nr 36). — S. 373–382. — Bibliogr. s. 381, Streszcz., Abstr.
10) Koncepcja metody wielokryterialnej oceny atrakcyjności rynkowej przedsiębiorstw z sektora energetyki zawodowej na potrzeby budowy systemu zarządzania kontaktami z klientami przez producenta węgla kamiennego — Survey of marketing attractiveness of plants and heating plants in Poland for coal mines / Paweł BOGACZ // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007 : Szczyrk, 19–23 lutego 2007 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — (Sympozja i Konferencje ; nr 69). — Na okł. dodatkowo: XVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007. — S. 721–730. — Bibliogr. s. 729–730, Streszcz.
11) Krótkoterminowe źródła finansowania odkrywkowych kopalń drogowych surowców skalnych w Polsce — Short-term sources of financing opencast mine of rocky material for road building in Poland / Paweł BOGACZ // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2008 nr 11 s. 687–697. — Bibliogr. s. 697
12) Restrukturyzacja organizacyjna z wykorzystaniem idei systemu zleceń : klucz do poprawy efektywności prowadzonych działań geologicznych w branży górnictwa metali nieżelaznych w Polsce — General outline of the reorganization through capital outsourcing method in the Polish mining industry / Paweł BOGACZ // W: Trendy naukowe młodzieży akademickiej : praca zbiorowa / pod. red. Kazimierza Jankowskiego ; Akademia Podlaska. — Siedlce : Wydawnictwo AP, 2004. — (Nauki Ekonomiczne). — Opis częśc. wg okł. — S. 53–61. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

Additional information:

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych: nieusprawiedliwiona absencja w >20% zajęć skutkuje brakiem zaliczenia.