Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Business Law
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-109-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Molis Janusz (jmolis@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

1. Stosunek prawno – gospodarczy
2. Podmioty prawa gospodarczego
3. Czynności prawne
4. Spółka jawna
5. Spółka cywilna
6. Spółka partnerska
7. Spółka komandytowa
8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9. Spółka akcyjna

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi samodzielnie zakładać działalność gospodarczą IPZ1A_U03 Activity during classes,
Examination,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna kluczowe regulacje prawne dotyczące działalności podmiotów gospodarczych IPZ1A_W04 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W002 Zna prawne zasady funkcjonowania organizacji, które pozwalają na skuteczne zarządzanie w zmieniających się warunkach gospodarczych IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W003 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw IPZ1A_W04 Activity during classes,
Examination,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zakładać działalność gospodarczą + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna kluczowe regulacje prawne dotyczące działalności podmiotów gospodarczych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna prawne zasady funkcjonowania organizacji, które pozwalają na skuteczne zarządzanie w zmieniających się warunkach gospodarczych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 8 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
Prawo gospodarcze

Na wyładzie omawiane są zagadnienia dotyczące:
1. Stosunek prawno – gospodarczy
2. Podmioty prawa gospodarczego
3. Czynności prawne
4. Spółka jawna
5. Spółka cywilna
6. Spółka partnerska
7. Spółka komandytowa
8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9. Spółka akcyjna
10. Spółka komandytowo – akcyjna

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Praca pisemna, kolokwium zaliczeniowe

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z egzaminu i kolokwium. W przypadkach granicznych decydujące znacznie dla wyrównania oceny ma wynik z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaliczenie pracy pisemnej

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

K. Czajkowska-Matosiuk, Prawo gospodarcze i spółek, Beck 2011
M. Etel, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia. 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nie podano dodatkowych publikacji

Additional information:

brak