Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fizyka I
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-202-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Obłąkowska-Mucha Agnieszka (amucha@agh.edu.pl)
Module summary

Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki ruchów postępowego, obrotowego i drgajacego. Prawo powszechnego ciążenia. Wybrane zagadnienia z hydro- i termodynamiki. Umiejętność zastosowania tej wiedzy do rozwiązywania typowych zadań

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny. IPZ1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, ruchu drgającego, praw powszechnego ciążenia i Keplera. IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie fizyki klasycznej, na temat ogólnych praw i zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych. IPZ1A_W01 Activity during classes,
Test
M_W002 Student ma wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego, praw powszechnego ciążenia i Keplera. IPZ1A_W01 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, ruchu drgającego, praw powszechnego ciążenia i Keplera. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie fizyki klasycznej, na temat ogólnych praw i zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego, praw powszechnego ciążenia i Keplera. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):
Mechanika (15h)

• Kinetyka punktu materialnego (2h)
• Dynamika punktu materialnego (3h)
• Siły tarcia (1h)
• Praca i energia (2h)
• Zasada zachowania energii i pędu (2h)
• Kinematyka ruchu obrotowego (1h)
• Dynamika ruchu obrotowego (1h)
• Prawo powszechnego ciążenia (1h)
• Elementy hydrodynamiki (1h)
• Elementy termodynamiki (1h)

Auditorium classes (15h):
Mechanika (15h)

Rozwiązywanie problemów adekwatnych do:
• Wektory i analiza wektorowa (1h)
• Ruch postępowy (2h)
• Dynamika (3h)
• Energia kinetyczna i potencjalna (2h)
• Zasada zachowania energii (2h)
• Zasada zachowania pędu (1h)
• Ruch obrotowy i prawo ciążenia (2h)
• Hydro- i termodynamika (2h)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia ćwiczeń (w tym zaliczeń poprawkowych) jest obecność na 75% godzinach zajęć.
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze.
Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania z ćwiczeń audytoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń rachunkowych © obliczana jest następująco: procent uzyskanych punktów na ćwiczeniach przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) OK = C

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach rachunkowych:
- Nieobecność na jednych zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału.
- Nieobecność na więcej niż jednych zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie ustnej/pisemnej w wyznaczonym przez prowadzącego terminie lecz nie później jak dwa tygodni po nieobecności.
- Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości wyrównania zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw algebry liniowej (operacje na wektorach)
• Znajomość rachunku różniczkowego i całkowego w zakresie podstawowym

Recommended literature and teaching resources:

1 D. Holiday, R. Resnick, Fizyka t. 1-2, PWN, Warszawa, 1999
2 I. W. Sawieliew, Wykłady z Fizyki 1, PWN, Warszawa, 1998

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Agnieszka Obłąkowska-Mucha, et al (LHCb VELO group), Radiation Damage Effects and Operation of the LHCb Vertex Locator, IEEE Transactions on Nuclear Science, Volume: 65, Issue: 5, 2018,
A Oblakowska-Mucha, T. Szumlak Tracking system of the upgraded LHCb, Nucl. Instr. Meth. A 824, (2016) 62-63
A.Obłąkowska-Mucha (on behalf of RD50 Collaboration), Radiation Hard Silicon Particle Detectors for Phase-II LHC Trackers, JINST 12 (2017) C02054, 1-12,
A.Obłąkowska-Mucha et. al., (LHCb Collaboration), Measurement of the CKM angle γ from a combination of LHCb results, JHEP 12 (2016) 087, 1-59,

Additional information:

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach. Nieusprawiedliwiona absencja w =>20% zajęć skutkuje brakiem zaliczenia. Materiał przerabiany na ćwiczeniach, na których student był nieobecny, musi zostać “odrobiony” w formie podanej przez prowadzącego ćwiczenia audytoryjne.