Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Makroekonomia
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-203-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Bąk Patrycja (pbak@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu student zdobywa podstawowa wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii w ujęciu makroekonomicznym. Przedmiot stanowi bazę dla innych przedmiotów z zakresu nauk ekonomicznych realizowanych w ramach programu studiów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student wie jaki wpływ wywierają problemy ekonomiczne na zarządzanie organizacją oraz potrafi przeciwdziałać ich negatywnym skutkom. IPZ1A_K02 Activity during classes,
Test
M_K002 Student ma wiedzę oraz świadomość dotyczącą etycznego kontekstu podejmowanych działań gospodarczych oraz respektuje różnice poglądów gospodarczych, politycznych i społecznych. IPZ1A_K03 Activity during classes,
Examination
Skills: he can
M_U001 Student prawidłowo stosuje podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii. IPZ1A_U04 Examination,
Test
M_U002 Student potrafi obserwować, klasyfikować i interpretować zjawiska i procesy gospodarcze o charakterze krajowym i międzynarodowym. IPZ1A_U04 Examination,
Test
M_U003 Student posiada umiejętność uczenia się, zdobywania nowej wiedzy z dziedziny makroekonomii i jej prezentowania w zespole. IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Activity during classes
M_U004 Student umie wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych zjawisk i procesów gospodarczych. IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student rozumie podstawowe kategorie i pojęcia makroekonomiczne. IPZ1A_W04 Examination,
Test
M_W002 Student potrafi opisywać i interpretować zjawiska makroekonomiczne i ich wpływ na zarządzanie. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Examination,
Test
M_W003 Student potrafi poprawnie stosować narzędzia analizy ekonomicznej. IPZ1A_W04 Test,
Examination
M_W004 Student zna źródła na podstawie których może aktualizować swoją wiedzę z makroekonomii. IPZ1A_W04 Examination,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student wie jaki wpływ wywierają problemy ekonomiczne na zarządzanie organizacją oraz potrafi przeciwdziałać ich negatywnym skutkom. + + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma wiedzę oraz świadomość dotyczącą etycznego kontekstu podejmowanych działań gospodarczych oraz respektuje różnice poglądów gospodarczych, politycznych i społecznych. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student prawidłowo stosuje podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi obserwować, klasyfikować i interpretować zjawiska i procesy gospodarcze o charakterze krajowym i międzynarodowym. - + - - - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność uczenia się, zdobywania nowej wiedzy z dziedziny makroekonomii i jej prezentowania w zespole. - + - - - - - - - - -
M_U004 Student umie wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych zjawisk i procesów gospodarczych. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie podstawowe kategorie i pojęcia makroekonomiczne. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi opisywać i interpretować zjawiska makroekonomiczne i ich wpływ na zarządzanie. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi poprawnie stosować narzędzia analizy ekonomicznej. - + - - - - - - - - -
M_W004 Student zna źródła na podstawie których może aktualizować swoją wiedzę z makroekonomii. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 17 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 52 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Makroekonomia jako nauka o gospodarce. Cele i narzędzia makroekonomii. Szkoły myślenia we współczesnej makroekonomii. Główne problemy makroekonomiczne: wzrost i rozwój gospodarczy, inflacja i bezrobocie, polityka makroekonomiczna.

 2. Elementy systemu rachunkowości narodowej. Ruch okrężny dochodów i wydatków w gospodarce zamkniętej i otwartej. Podstawowe równania bilansowe w makroekonomii.

 3. Mierniki aktywności gospodarczej. Nominalny i realny PKB. Ekonomiczna i społeczna treść produktu krajowego brutto (PKB), produktu narodowego brutto (PNB) i dochodu narodowego(DN).

 4. Wzrost gospodarczy. Modele, czynniki i miary wzrostu gospodarczego. Granice i koszty wzrostu gospodarczego. Metody analizy wzrostu gospodarczego. Kapitał ludzki w procesie wzrostu. Rozwój gospodarczy i jego uwarunkowania.

 5. Popyt globalny. Model mnożnikowy. Produkcja na poziomie równowagi- procesy dostosowawcze.

 6. Budżet państwa i polityka fiskalna. Modele polityki fiskalnej. Deficyt budżetowy i dług publiczny.

 7. Pieniądz, jego geneza i funkcje. Popyt na pieniądz. Podaż pieniądza. Baza monetarna i mnożnik kreacji pieniądza. Równowaga na rynku pieniężnym.

 8. Współczesny system bankowy. Funkcje banku centralnego i banków komercyjnych. Narzędzia, cele i modele polityki pieniężnej. Monetaryzm.

 9. Źródła i rodzaje inflacji. Koszty i metody pomiaru inflacji. Modele polityki antyinflacyjnej. Inflacja a bezrobocie- krzywa Phillipsa .

 10. Bezrobocie- główne teorie. Metody pomiaru. Społeczny i prywatny koszt bezrobocia. Makroekonomiczne metody przeciwdziałania bezrobociu w ujęciu ekonomii podażowej i neokeynesistowskiej.

 11. Cykl koniunkturalny i wahania koniunkturalne. Teorie cyklu koniunkturalnego. Model AD-AS jako narzędzie analizy cykli koniunkturalnych. Szoki popytowe i podażowe. Polityka antycykliczna.

 12. Handel międzynarodowy i teoria korzyści komparatywnych. Struktura bilansu płatniczego. Równowaga wewnętrzna i zewnętrzna.

 13. Kursu walutowy, istota i rodzaje.

 14. Polska na tle wybranych krajów- studium przypadku.

Auditorium classes (15h):
 1. Podstawowe pojęcia, przedmiot ekonomii.

 2. Teoria rynku: popyt, podaż ich determinanty; równowaga rynkowa; zadania.

 3. Elastyczność popytu, podaży; prawo Engla; fleksybilność, ekspansybilność.

 4. Teoria konsumenta: prawo Gossena, krzywe obojętności, analiza.

 5. Rynek pracy; popyt, podaż na rynku pracy, koszty pracy, świadczenia pozapłacowe, bezrobocie.

 6. Główne kategorie i pojęcia makroekonomii.

 7. Mierzenie poziomu działalności gospodarczej; PKB, PNB, zadania.

 8. System pieniężny: agregaty pieniężne, obliczanie ilości pieniądza; zadania.

 9. Budżet i polityka fiskalna.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego w formie pisemnej. Obowiązuje jeden termin podstawowy i dwa terminy poprawkowe.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń audytoryjnych. Egzamin jest w formie pisemnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych i egzaminu z wykładów – waga ćwiczeń wynosi 0,3 natomiast waga egzaminu 0,7.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Istnieje możliwość odrobienia opuszczonych ćwiczeń audytoryjnych poprzez udział w zajęciach innej grupy.

Prerequisites and additional requirements:
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomii, geografii i historii gospodarczej oraz przedsiębiorczości.
 • Nabyte umiejętności: umiejętność analizy i interpretacji oraz porównań wskaźników gospodarczo-społecznych. Zdolność doboru literatury do wybranego zagadnienia.
Recommended literature and teaching resources:
 1. D.Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, “Makroekonomia”, PWE, Warszawa 2016.
 2. P.Smith, D.Begg, “Ekonomia – zbiór zadań” tom III, PWE, Warszawa 2001.
 3. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, “Ekonomia 1 i Ekonomia 2”, PWN, Warszawa 1995.
 4. R.Milewski, E. Kwiatkowski, “Elementarne zagadnienia ekonomii”, PWN, Warszawa 2007.
 5. B. Czarny, “Podstawy ekonomii”, PWE, Warszawa 2011.
 6. P. Krugman, R.Wells, “Makroekonomia”, PWN, Warszawa 2012.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Analiza wybranych strategii zabezpieczających ryzyko rynkowe w przedsiębiorstwie z branży wydobywczej — Analysis of selected market risk hedging strategies in a mining industry company / Patrycja BĄK, Maciej CELEJ, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński nr 761. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2013 nr 60 Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem.

2.Rola Value at Risk w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym — The role of Value at Risk in the corporate risk management / Patrycja BĄK, Maciej CELEJ // Przegląd Górniczy 2012 t. 68 nr 9.

3. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej na przykładzie sektora górniczego — Financing of the investment activity based on the example of coal mining industry / Patrycja BĄK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management -2008 t. 24 z. 3/3.

4. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem rynkowym z wykorzystaniem Value at Risk — Introduction to market risk management with using Value at Risk / Patrycja BĄK, Maciej CELEJ // Przegląd Górniczy 2011 t. 67 nr 9.

Additional information:

Przepisanie oceny z “Makroekonomii” jest możliwe tylko pod warunkiem ekwiwalentnej liczby godzin i punktów ECTS oraz oceny minimum dobrej.