Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy projektowania inżynierskiego
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-204-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Magda Roman (magda@agh.edu.pl)
Module summary

Student pozyskuje podstawową wiedzę o strukturach procesu projektowania, formułowaniu, koncypowaniu i optymalizacji rozwiązań oraz integracji projektowania i wytwarzania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu projektowania inżynierskiego. IPZ1A_K01 Activity during classes
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i realizować zadania projektowe indywidualnie i zespołowo. IPZ1A_K03 Project,
Involvement in teamwork,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student umie formułować zadanie projektowe, poszukiwać jego rozwiązania oraz dokonywać właściwego wyboru dla potrzeb praktycznych. IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U01 Project
M_U002 Student posiada umiejętność poszukiwania rozwiązań projektowych na podstawie literatury z zakresu przedmiotu, analizy wymagań projektowych, korzystania z baz danych i technik CAx. IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U01 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę z podstaw teoretycznych projektowania inżynierskiego, struktur procesu projektowania, rodzajów projektowania spotykanych w praktyce. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Test,
Examination
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu formułowania zadania projektowego, poszukiwania jego rozwiązań, zasad wyboru i optymalizacji w projektowaniu inżynierskim. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Test,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu projektowania inżynierskiego. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i realizować zadania projektowe indywidualnie i zespołowo. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie formułować zadanie projektowe, poszukiwać jego rozwiązania oraz dokonywać właściwego wyboru dla potrzeb praktycznych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność poszukiwania rozwiązań projektowych na podstawie literatury z zakresu przedmiotu, analizy wymagań projektowych, korzystania z baz danych i technik CAx. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z podstaw teoretycznych projektowania inżynierskiego, struktur procesu projektowania, rodzajów projektowania spotykanych w praktyce. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu formułowania zadania projektowego, poszukiwania jego rozwiązań, zasad wyboru i optymalizacji w projektowaniu inżynierskim. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 128 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 22 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Podstawowe wiadomości o projektowaniu.
Systemy jako przedmioty projektowania, modelowanie w projektowaniu, cechy ogólne procesu projektowania – cykl projektowania, zasady projektowania.
Rodzaje projektowania spotykane w praktyce.
Podstawy teoretyczne projektowania – klasyfikacja zadań projektowych, rodzaje zmiennych stanu, struktura procesu projektowania, makrostruktura, mikrostruktura, dekompozycja. Formułowanie zadania projektowego i wymagania projektowe – metody wspomagające określanie wymagań projektowych, optymalizacja wymagań projektowych.
Poszukiwanie rozwiązań zadania projektowego – koncypowanie, metody heurystyczne, metody systematyczno-heurystyczne. Wybór i optymalizacja w projektowaniu – cel i zakres procesu wyboru, system wartości i jego formułowanie, kryteria oceny i ocena, optymalizacja, polioptymalizacja.
Metody organizacji procesu projektowego – synektyka i inne metody.
Bazy danych w projektowaniu – podstawowe wiadomości.
Metody CAx w projektowaniu inżynierskim.

Project classes (15h):

1.Wybór obiektu/procesu do zaprojektowania.
2.Opracowanie makrostruktury procesu projektowania (schemat i opis).
3.Opracowanie mikrostruktury dla wybranej fazy makrostruktury (schemat i opis).
4.Wybór metod koncypowania.
5.Przeprowadzenie procesu projektowego – opis kolejnych kroków (wykonania).
6.Opracowanie dokumentacji projektowej – opis techniczny, rysunki.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Pozytywna ocena projektu stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu.
Egzamin zgodnie z Regulaminem studiów w AGH.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z egzaminu (waga 0,6) i ćwiczeń projektowych (waga 0,4).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na ćwiczeniach odrabiane indywidualnie w uzgodnieniu z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowy kurs matematyki.

Recommended literature and teaching resources:

1.Tarnowski W.: Podstawy projektowania technicznego. WNT Warszawa 1997
2.Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. WNT Warszawa 2000
3.Gąsiorek E.: Podstawy projektowania inżynierskiego. Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Magda R.: Zastosowanie modelowania matematycznego i techniki komputerowej w projektowaniu robót górniczych w kopalni węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management — 2004 t. 20 z. 3
Magda R., Głodzik S., Jasiewicz J., Woźny T.: Wspomaganie procesu uczenia się w projektowaniu produkcji górniczej //W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007. AGH Kraków, 2007
Magda R., Woźny T., Głodzik S., Jasiewicz J.: Data management for the mine production planning and design. Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management — 2008 t. 24 z. 4/2
Magda R., Głodzik S., Jasiewicz J., Woźny T.:: Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu inżynierskim dla potrzeb przemysłu. Przegląd Górniczy, 2008 t. 64 nr 11–12
Magda R., Franik T.: Planning and design of rational parameters of longwall panels in underground hard coal. Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management — 2008 t. 24 z. 4/2
Magda R.: Inference problems in the expert system supporting planning and designing the development and exploitation workings in the hard coal mine // W: Innovations in management and production engineering — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013

Additional information:

Nie ma informacji dodatkowych