Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-205-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kęsek Marek (kesek@agh.edu.pl)
Module summary

Programowanie VBA dla Autocad. Rozwiązywanie problemów inżynierskich technikami komputerowymi. Wykorzytywanie dedykowanego oprogramowania. Systemy komputerowego wspomagania: projektowania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi ocenić przydatność technik komputerowych i rozumie konieczność podążania za rozwojem technologii informatycznych. IPZ1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykorzystywać podstawową funkcjonalność graficznego oprogramowania wspomagającego projektowanie. IPZ1A_U01 Test
M_U002 Student potrafi tworzyć rysunki techniczne z użyciem programu AutoCad IPZ1A_U01 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student rozumie funkcjonalność programu AutoCad oraz zna zasady tworzenia rysunków w tym programie IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Test
M_W002 Student zna podstawowe funkcje programowania użytkowego ze szczególnym uwzględnieniem programów typu CAD. IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi ocenić przydatność technik komputerowych i rozumie konieczność podążania za rozwojem technologii informatycznych. + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystywać podstawową funkcjonalność graficznego oprogramowania wspomagającego projektowanie. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi tworzyć rysunki techniczne z użyciem programu AutoCad - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie funkcjonalność programu AutoCad oraz zna zasady tworzenia rysunków w tym programie + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe funkcje programowania użytkowego ze szczególnym uwzględnieniem programów typu CAD. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 119 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Programowanie VBA dla Autocad. Rozwiązywanie problemów inżynierskich technikami komputerowymi. Wykorzytywanie dedykowanego oprogramowania.Środowisko LabView. Systemy komputerowego wspomagania: projektowania – CAD (Computer Aided Design), wytwarzania – CAM (Computer Aided Manufacturing), projektowania materiałowego – CAMD (Computer Aided Materials Desing). Komputerowe wspomaganie badań inżynierskich.

Laboratory classes (30h):

Nauka posługiwania się programem AutoCad.
Podstawy tworzenia rysunków, posługiwanie się podstawowymi kształtami, modyfikacje kształtów, rysowanie precyzyjne, warstwy, bloki, wymiarowanie, szyki, przekroje, aksonometria, siatki, powierzchnie obiekty 3D, wydruki

Project classes (15h):

Tworzenie programu przy użyciu środowiska VBA dla AutoCad, generującego model przestrzenny zadanej klasy obiektów oraz wymagane rzuty 2D z wymiarowaniem..
Tworzenie aksonometrii wybranego obiektu.
Tworzenie interfejsu do programu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się poprzez sprawdzenie wiedzy studenta poprzez wykonanie zadanych zadań na jednym z ostatnich ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywa się poprzez złożenie zadanego projektu i odpowiedzi na pytania sprawdzające samodzielność jego wykonania.
Zaliczenie odbywa się w jednym termin podstawowym i jednym poprawkowym.
W przypadku poprawiania zaliczenia ocena jest równa średniej arytmetycznej z terminu podstawowego i poprawkowego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową stanowi ocena wyliczona jako 60% oceny uzyskanej w ramach ćwiczeń laboratoryjnych oraz 40% oceny uzyskanej w ramach ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Prerequisites and additional requirements:

Nie ma wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Andrzej Pikoń, AutoCAD 2014 PL Pierwsze kroki, Helion
2. Andrzej Jaskulski, AutoCAD 2015/LT2015/360+, PWN
3. Mirosław Babiuch , AutoCAD 2012 i 2012 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Marek Kęsek: Numeryczny model złoża w zintegrowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym; Komputerowo zintegrowane zarządzanie; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010
2. Marek Kęsek, Fuksa Dariusz: Komputerowe wspomaganie wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją

Additional information:

Student może jednokrotnie poprawiać zaliczenie z ćwiczeń.