Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy socjologii
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-212-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Module summary

Wiedza o zachowaniach społecznych i uwarunkowaniach we współczesnym świecie cyfrowym. Nabywanie kompetencji indywidualnych i społecznych inżyniera specjalisty. Rozumienie ról zawodowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu socjologii w życiu codziennym i w przyszłej pracy zawodowej IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Case study
Skills: he can
M_U001 Potrafi przedstawić analizę wybranego zjawiska społecznego IPZ1A_U03, IPZ1A_U04 Case study
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Potrafi definiować cele i zakres socjologii IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Potrafi omówić instytucje społeczne i grupy społeczne IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Activity during classes,
Test,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_W003 Potarfi określić role społeczne i mechanizmy kontroli społecznej IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Case study
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu socjologii w życiu codziennym i w przyszłej pracy zawodowej + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przedstawić analizę wybranego zjawiska społecznego + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi definiować cele i zakres socjologii + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi omówić instytucje społeczne i grupy społeczne + - - - - - - - - - -
M_W003 Potarfi określić role społeczne i mechanizmy kontroli społecznej + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 22 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

1. Wstępnie o socjologii, socjologach i społeczeństwie.
2. Kultura – definicje, elementy (symbole, wartości, normy), formy zróżnicowania.
3. Socjalizacja, role społeczne, tożsamości, kontrola społeczna, dewiacja.
4. Instytucje społeczne. Religia jako przykład instytucji społecznej.
5. Grupy społeczne. Rodzina jako przykład grupy społecznej.
6. Kolokwium zaliczeniowe.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć: uczestnictwo w 5 formach zajęć.
1. Obecność na wykładach
2. Uczestnictwo w pracy grupowej z zastosowaniem metody przypadków
3. Aktywne uczestnictwo w dyskusji związanej z wykładem
4. Aktywne uczestnictwo w analizie zespołowej/indywidualnej studium przypadku
5. Przygotowanie przez studenta indywidualnie lub zespołowo prezentacji tematycznej i dyskusja nad nią.
Zaliczenia poprawkowe:
II i IIII termin: poprawa i ponowne przedstawienie nie zaliczonej/źle przygotowanej prezentacji.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składa się:
1. Przygotowanie przez studenta indywidualnie lub zespołowo prezentacji tematycznej 70%
2. Przygotowanie analizy w zespole lub indywidualnie studium przypadku 30%
3. obecność na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli student nie może być obecny na zajęciach lub sprawdzianie końcowym, uzgadnia z prowadzącym tryb i czas odrobienia.
Przygotowanie samodzielnego/ indywidualnego opracowania z tematów zajęć, w których student nie uczestniczył.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Bauman Zygmunt. 1996. Socjologia, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Berger Peter L.. 2004. Zaproszenie do socjologii, Warszawa: WN PWN.
Giddens Anthony. 2004. Socjologia, Warszawa: WN PWN.
Goodman Norman. 1997. Wstęp do socjologii, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Nowicka Ewa. 2007. Świat człowieka – świat kultury. Wydanie nowe, Warszawa: WN PWN.
Olechnicki Krzysztof i Paweł Załęcki. 1998. Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC.
Szacka Barbara. 2003. Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Szczepański Jan. 1970. Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa: PWN.
Sztompka Piotr. 2005. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
Turner Jonathan H.. 1998. Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy, B. Gąciarz , M. Mamak-Zdanecka M. (red.nauk. ) Printpap, Łódź 2011, ss. 288.
Absolwent krakowskich wyższych uczelni na rynku pracy. Atuty i ograniczenia, w: D. Walczak-Duraj(red.) Wartości i postawy młodzieży polskiej T. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 115-129
Platforma SEIPA jako e-technologia w nauczaniu przedsiębiorczości na studiach inżynierskich, „Eduakcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej” nr 2 (12) 2016 (współautor Kapralska Ł.)

Additional information:

brak