Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy metrologii
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-218-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ptaszyński Bogusław (ptaszyns@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy podstawowych zagadnień związanych z metrologią: jednostki, pomiary, błędy i niepewności, zmienne losowe, korelacja, regresja.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu metrologii. IPZ1A_K01 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi określić niepewność pomiaru. IPZ1A_U01, IPZ1A_U04 Test
M_U002 Student umie przeprowadzić analizę korelacji i regresji zadanych wyników pomiarów. IPZ1A_U01, IPZ1A_U04 Test
M_U003 Student potrafi przeprowadzić analizę statystyczną wyników pomiaru z wykorzystaniem podstawowych metod statystycznych. IPZ1A_U01, IPZ1A_U04 Test
M_U004 Student potrafi wykonać pomiary podstawowych wielkości fizycznych. IPZ1A_U01 Activity during classes,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę na temat wykonywania pomiarów, ich zapisu oraz dokładności wskazań narzędzi pomiarowych. IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Test
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wyznaczania błędów i niepewności pomiaru. IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Test
M_W003 Student ma podstawową wiedzę na temat analizy statystycznej wyników pomiarów oraz korelacji i regresji. IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Test
M_W004 Student ma wiedzę z zakresu pomiaru wybranych wielkości fizycznych. IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu metrologii. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określić niepewność pomiaru. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie przeprowadzić analizę korelacji i regresji zadanych wyników pomiarów. - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić analizę statystyczną wyników pomiaru z wykorzystaniem podstawowych metod statystycznych. - + - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykonać pomiary podstawowych wielkości fizycznych. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat wykonywania pomiarów, ich zapisu oraz dokładności wskazań narzędzi pomiarowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wyznaczania błędów i niepewności pomiaru. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę na temat analizy statystycznej wyników pomiarów oraz korelacji i regresji. + + - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę z zakresu pomiaru wybranych wielkości fizycznych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Jednostki miar i ich układy. Wielkość mierzalna. Obserwacja a pomiar. Metody pomiarowe. Narzędzia pomiarowe i ich właściwości metrologiczne. Zapis rezultatów pomiarów. Teoria błędów pomiarowych. Podstawy analizy statystycznej wyników pomiarów i wybrane rozkłady zmiennej losowej ciągłej. Analiza korelacji i regresji liniowej oraz krzywoliniowej. Przedział Neymana. Pomiary wielkości fizycznych i termodynamicznych powietrza.

Auditorium classes (15h):

Wyznaczanie niepewności pomiaru. Miary rozproszenia danych pomiarowych, rozkłady zmiennej losowej ciągłej. Analiza korelacji i regresji. Określenie przedziału ufności Neymana. Pomiar ciśnienia i różnicy ciśnień, pomiar prędkości oraz strumienia objętości powietrza jego wilgotności i gęstości.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązuje 1 termin zaliczenia podstawowego oraz 2 terminy zaliczeń poprawkowych.
Zaliczenie wykładów w formie pisemnej na ostatnim wykładzie. Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych w formie kolokwium.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana a aktywność może być premiowana.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wyliczana jako średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładu i ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach audytoryjnych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość matematyki ze statystyką.

Recommended literature and teaching resources:

Bednarczyk J., Podstawy metrologii technicznej, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000.
Gajda J., Statystyczna analiza danych pomiarowych, Wydawnictwo Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, Kraków 2002.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nowak B., Filek K., Łuska P.: A Verification of Mathematical Model of Mine Air Compression Refrigerator Cooperating with Evaporative Water Cooler. Archives of Mining Sciences, Vol.55 , Issue 3, s. 441 – 467, 2010 r.
Nowak B., Piątek J.: Verification of mathematical description of changes in air temperature and humidity in headings ventilated with auxiliary ventilation system. Archives of Mining Sciences, Vol.59 , No 2, p. 529 – 551, 2014 r.
Nowak B., Łuczak R.: Thermal Power of the TS-300B refrigerator in the aspects of statistical research. Archives of Mining Sciences, Vol.60 , No 2, p. 715 – 728, 2015 r.

Additional information:

None