Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie systemów produkcyjnych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-303-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Ślósarz Mieczysław (slosarz@agh.edu.pl)
Module summary

Student zapoznaje się z zasadami projektowania procesów produkcyjnych. Poznaje przesłanki wyboru lokalizacji zakadu produkcyjnego, podstawowe składowe procesu produkcyjnego, parametry procesu, metody projektowania hal produkcyjnych, organizacji magazynów, transportu wewnątrzzakładowego. Program Fleksim jako narzędzie projektowania i analizy procesów produkcyjnych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi pracować w grupie nad zadaniem projektowym określając cele i sposób ich realizacji. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Activity during classes,
Project,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zebrać dane niezbędne do wykonania projektu systemu produkcyjnego oraz integrować zdobyte informacje. IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Activity during classes,
Project
M_U002 Student potrafi zaprojektować wybrany system produkcyjny. IPZ1A_U02, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Activity during classes,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada szczegółową wiedzę na temat struktury systemu produkcyjnego oraz jego otoczenia. IPZ1A_W01, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Examination,
Activity during classes
M_W002 Student posiada szczegółową wiedzę na temat procesu projektowania systemu produkcyjnego oraz zawartości projektu systemu produkcyjnego. IPZ1A_W01, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Examination,
Activity during classes,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie nad zadaniem projektowym określając cele i sposób ich realizacji. - + + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zebrać dane niezbędne do wykonania projektu systemu produkcyjnego oraz integrować zdobyte informacje. - + + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować wybrany system produkcyjny. - + + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada szczegółową wiedzę na temat struktury systemu produkcyjnego oraz jego otoczenia. + + + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada szczegółową wiedzę na temat procesu projektowania systemu produkcyjnego oraz zawartości projektu systemu produkcyjnego. + - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 162 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):

Podstawowe pojęcia dotyczące systemu produkcyjnego, procesu produkcyjnego i wytwórczego.
Analiza szczegółowa struktury systemu produkcyjnego. Organizacja produkcji w systemie produkcyjnym.
Planowanie i sterowanie produkcją w systemie produkcyjnym. Nowoczesne metody i koncepcje w projektowaniu i zarządzaniu produkcją.
Zawartość projektu systemu produkcyjnego.
Organizacja magazynów, transportu wewnątrzzakładowego.
Metody projektowania rozmieszczenia maszyn w hali produkcyjnej.
Podstawowe obliczenia produkcyjne

Project classes (15h):

Wykonanie projektu systemu produkcyjnego działającego w określonej branży w którym zostanie przedstawione zostaną mi.in:

 1. Elementy wejścia i wyjścia w systemie produkcyjnym.
 2. Struktura procesu produkcyjnego.
 3. Opis procesów technologicznych.

Auditorium classes (15h):

Pogłębienie i rozszerzenie problematyki wykładu poprzez zadania obliczeniowe, studium przypadku oraz referaty.

Laboratory classes (15h):

Student wykona wizualizacje i kontrolę procesu produkcyjnego przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego (Fleksim).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład nie podlega osobnemu zaliczeniu. Tresci te weryfikowane będą w ramach egzaminu pisemnego.
Ćwiczenia audytoryjne – weryfikacja wiadomości na podstawie kolokwium zaliczeniowego – na ostatnich zajęciach.
Ćwiczenia projektowe zaliczane są na podstawie wykonanego projektu oraz jego obrony ustnej.
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są w oparciu o wykonane ćwiczenia z wykorzystaniem programu Feksim – student wykonuje zadane przez prowadzącego ćwiczenia.

Studentowi z każdej formy ćwiczeń przysługuje jeden termin zaliczenia w trybie normalnym (ostatnie zajęcia) oraz jeden termin zaliczenia poprawkowego dla każdej formy ćwiczeń.

Studentowi przysługują dwa terminy egzaminów.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich form ćwiczeń.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową oblicza się jako średnią ważoną ze wszystkich form zajęć i egzaminu. Wagi są następujące:
Egzamin (0,4), ćw. projektowe (0,2), ćw. audytoryjne (0,2), ćw. laboratoryjne (0,2)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne zaległości wynikłe z nieobecności na ćwiczeniach audytoryjnych lub projektowych student nadrabia w ramach nauki własnej oraz konsultacji z prowadzącymi.
Ewentualne nieobecności na ćwiczeniach laboratoryjnych należy odrobić z innymi grupami, po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Wskazana wiedza z zakresu podstaw zarządzania

Recommended literature and teaching resources:

Durlik Ireneusz:
1. Inżynieria zarządzania. Cz I. Wyd. Placet, Warszawa 2004
2. Inżynieria zarządzania. Cz II. Wyd. Placet, Warszawa 2005
Brzeziński Marek:
3. Podstawy metodyczne projektowania rozruchu nowej produkcji. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996
4. Organizacja podstawowych procesów produkcyjnych i sterowanie produkcją cz.I-III., Wyd. Uczelniane Politechniki Lubelskiej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Bator A., Fuksa D., Ślósarz M.: Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych, Przegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 18–21.
 2. Bator A., Ogrodnik R.: Metoda określenia rentowności przedsiębiorstw wydobywczych w zintegrowanym systemie zarządzania, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. S. 62–67.
 3. Bator A., Fuksa D., Ślósarz M.: Waloryzacja energetyczna mułów węglowych możliwością poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych, Przegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 9, s. 2–5.
Additional information:

Obecność na wykładach jest zalecana.
Egzamin odbędzie się formie testu obejmującego pytania otwarte i zamknięte o charakterze wielokrotnego wyboru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.