Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-304-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Module summary

Wybrane zagadnienia statyki i wytrzymałości materiałów

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji IPZ1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi zidentyfikować rodzaj obciążeń działających na konstrukcje. IPZ1A_U02 Activity during classes,
Test
M_U002 Potrafi dokonać analizy nośności porostych konstrukcji IPZ1A_U01 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresu współpracy elementów konstrukcji. IPZ1A_W01 Activity during classes,
Test
M_W002 Ma wiedzę z zakresu obciążeń i odkształceń dopuszczalnych dla prostych konstrukcji IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zidentyfikować rodzaj obciążeń działających na konstrukcje. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać analizy nośności porostych konstrukcji + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu współpracy elementów konstrukcji. + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu obciążeń i odkształceń dopuszczalnych dla prostych konstrukcji + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

Siła jako wektor. Działania na wektorach. Prawa Newtona. Aksjomaty statyki. Więzy oraz ich reakcje. Siły wewnętrzne i zewnętrzne. Równowaga płaskiego zbieżnego układu sił. Para sił i moment pary sił. Moment siły względem punktu. Równania równowagi płaskiego i przestrzennego dowolnego układu sił. Tarcie ślizgowe, tarcie toczne, tarcie cięgien. Środki ciężkości. Momenty bezwładności. Własności mechaniczne materiałów konstrukcyjnych. Naprężenia normalne i styczne. Ściskanie i rozciąganie, prawo Hook’a. Naprężenia termiczne. Stan naprężenia i odkształcenia, Naprężenia dopuszczalne. Ścinanie czyste i technologiczne. Połączenia nitowe i spawane. Skręcanie. Zginanie – obliczanie momentów gnących i sił tnących. Naprężenia przy zginaniu.

Auditorium classes (30h):

W ramach ćwiczeń audytoryjnych rozwiązywane będą zadania z zakresu omawianego na wykładzie oraz zadania przekazane do samodzielnego rozwiązania.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń ustalają prowadzący na początku semestru. Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń audytoryjnych. Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych. Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Nieobecność na kolokwium zaliczeniowym nie uprawnia do dodatkowego terminu zaliczenia. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona na wszystkich trzech terminach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń audytoryjnych. Przy obliczaniu oceny końcowej uwzględniane są również oceny niedostateczne uzyskane ze wszystkich terminów zaliczenia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat. Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach audytoryjnych. Usprawiedliwiona nieobecność może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat.

Recommended literature and teaching resources:

1. Engel Z, Giergiel J.: Mechanika. Wyd. AGH, Kraków 1997
2. Iwulski Z.: Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo Dydaktyczne AGH, Kraków 2001,
3. Leyko J.: Mechanika ogólna, T. I. Statyka i kinematyka, T. II. Dynamika, PWN, Warszawa 1980
4. Mieszczerski I.W.: Zbiór zadań z mechaniki, PWN, Warszawa 1978
5. Misiak J.: Mechanika techniczna. Cz. I: Statyka i wytrzymałość materiałów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
6. Misiak J.: Mechanika techniczna. Cz.II. Kinematyka, Cz. III. Dynamika. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
7. Misiak J.: Zadania z mechaniki ogólnej, Cz. I. Statyka, Cz. II. Kinematyka, Cz. III. Dynamika. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
8. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Wytrzymałość materiałów. Warszawa, PWN 1997
9. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Warszawa, PWN 1997
10. Rajfert T. Rżysko J.: Zbiór zadań ze statyki i wytrzymałości materiałów. Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1979.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Influence of the anhydrite interbeds on a stability of the storage caverns in the Mechelinki salt deposit (Northern Poland) — Wpływ wkładek anhydrytowych na stateczność kawern magazynowych w złożu soli kamiennej Mechelinki (północna Polska) / Marek CAŁA, Katarzyna CYRAN, Michał KOWALSKI, Paweł Wilkosz // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2018 vol. 63 iss. 4, s. 1007–1025
2. Application of geotechnical monitoring tools for deformation analysis in the vicinity of the Dębina salt dome (Bełchatów mine, Poland) : technical note / Marek CAŁA, Joanna JAKÓBCZYK, Katarzyna CYRAN // Engineering Geology ; ISSN 0013-7952. — 2017 vol. 230, s. 130–141
3. Long term analysis of deformations in salt mines: Kłodawa Salt Mine case study, central Poland — Długoterminowa analiza deformacji w kopalniach soli: Kopalnia Soli Kłodawa, centralna Polska / Marek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ, Katarzyna CYRAN, Joanna JAKÓBCZYK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 63 iss. 3, s. 565–577
4. Preliminary application of X-ray computed tomograph on characterisation of Polish gas shale mechanical properties / M. CAŁA, K. CYRAN, A. STOPKOWICZ, M. KOLANO, M. SZCZYGIELSKI // Rock Mechanics and Rock Engineering ; ISSN 0723-2632. — 2016 vol. 49 iss. 12, s. 4935–4943
5. Stability analysis of underground mining openings with complex geometry / Marek CAŁA, Agnieszka STOPKOWICZ, Michał KOWALSKI, Mateusz BLAJER, Katarzyna CYRAN, Kajetan d’Obyrn // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2016 vol. 38 no. 1, s. 25–32.
6. Inclinometer monitoring system for stability analysis: the western slope of the Bełchatów field case study / Marek CAŁA, Joanna JAKÓBCZYK, Katarzyna CYRAN // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2016 vol. 38 no. 2, s. 3–13

Additional information:

Nieobecność na kolokwium zaliczeniowym nie uprawnia do dodatkowego terminu zaliczenia. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona na wszystkich trzech terminach.