Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria elektryczna
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-305-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Syrek Przemysław (syrekp@agh.edu.pl)
Module summary

Treści poruszane w ramach modułu mają na celu przekazanie wiedzy z obwodów elektrycznych, w tym układów trójfazowych i sieci elektrycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób logiczny i celowy. Potrafi motywować inne osoby do twórczej pracy. Potrafi współdziałać z innymi studentami przeprowadzając eksperyment fizyczny. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Activity during classes,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę prostego obwodu elektrycznego prądu stałego i sinusoidalnego, w tym również w dziedzinie zmiennej zespolonej za pomocą właściwej metody matematycznej. IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Test,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi modelować proste obwody elektryczne/elementy elektryczne i elektroniczne za pomocą idealnych elementów. IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Test,
Execution of exercises,
Activity during classes
M_U003 Student umie wykonać podstawowe pomiary w instalacjach elektrycznych oraz potrafi prawidłowo i bezpiecznie eksploatować urządzenia elektryczne powszechnego użytku. IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych prądu: stałego i sinusoidalnego. IPZ1A_W01 Test,
Execution of exercises
M_W002 Student zna metody analizy prostych obwodów elektrycznych oraz scharakterystyki podstawowych elementów obwódów prądu stałego i przemiennego. Znane są mu zagrożenia związane z niewłaściwym użytkowaniem energii elektrycznej. IPZ1A_W01 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób logiczny i celowy. Potrafi motywować inne osoby do twórczej pracy. Potrafi współdziałać z innymi studentami przeprowadzając eksperyment fizyczny. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę prostego obwodu elektrycznego prądu stałego i sinusoidalnego, w tym również w dziedzinie zmiennej zespolonej za pomocą właściwej metody matematycznej. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi modelować proste obwody elektryczne/elementy elektryczne i elektroniczne za pomocą idealnych elementów. + + - - - - - - - - -
M_U003 Student umie wykonać podstawowe pomiary w instalacjach elektrycznych oraz potrafi prawidłowo i bezpiecznie eksploatować urządzenia elektryczne powszechnego użytku. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych prądu: stałego i sinusoidalnego. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody analizy prostych obwodów elektrycznych oraz scharakterystyki podstawowych elementów obwódów prądu stałego i przemiennego. Znane są mu zagrożenia związane z niewłaściwym użytkowaniem energii elektrycznej. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Własności elektryczne ciał – przewodniki, półprzewodniki, izolatory, nadprzewodniki. Idealne i rzeczywiste źródło napięcia i źródło prądu. Stany pracy źródła napięcia. Rodzaje źródeł prądu elektrycznego. Obwód elektryczny. Schemat elektryczny. Wybrane symbole elementów elektrycznych i elektronicznych. Elementy pasywne i aktywne obwodu elektrycznego.
Elementy struktury obwodów elektrycznych. Podstawy Teorii Grafów. Zastosowanie własności grafów do określania liczby równań opisujących obwód elektryczny. Prawa: Ohma i Kirchhoffa, zasada Tellegena. Obwody prądu przemiennego. Moc prądu elektrycznego, bilans mocy, dopasowanie obciążenia do źródła, moce w obwodach prądu sinusoidalnego, moc czynna, bierna i pozorna, kompensacja mocy biernej. Obwody rezonansowe – kompensacja mocy biernej. Układy trójfazowe symetryczne i niesymetryczne. Obliczanie spadków napięć i strat mocy w sieciach elektrycznych. Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka, graniczne prądy i napięcia dopuszczalne, parametry elektryczne struktur anatomicznych ciała ludzkiego.

Auditorium classes (15h):

Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem praw: Ohma i Kirchhoffa w obwodach prądu stałego i przemiennego.
Moc w obwodach elektrycznych. Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, napięcia, prądu, rezystancji, mocy. Układy trójfazowe. Moc w układach trójfazowych. Kompensacja mocy biernej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego odbywającego się pod koniec zajęć danego semestru. Ocena z ćwiczeń może zostać podwyższona dzięki aktywności studenta na zajęciach. Ocena końcowa z przedmiotu ustalana jest na podstawie oceny z ćwiczeń według zasady podanej w pkt. sposób ustalania oceny końcowej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa równa jest ocenie z ćwiczeń audytoryjnych, o ile ćwiczenia zostały zaliczone w pierwszym terminie. Zaliczenie ćwiczeń w terminie poprawkowym na ocenę wyższą niż 3,0 skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach student ma możliwość odbycia ćwiczeń z inną grupą (jeżeli ta realizuje ten sam materiał). W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć, sposób wyrównania zaległości jest ustalany indywidualnie ze studentem w zależności od zaistniałej sytuacji (liczba nieobecności, itp.).

Prerequisites and additional requirements:

Fizyka: podstawowa znajomość zjawisk elektrycznych i magnetycznych.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa.
1. S. Bolkowski: Teoria obwodów elektrycznych. Wydanie czwarte WNT Warszawa 1995, 1998.
2. J. Osiowski, J. Szabatin: Podstawy teorii obwodów t.I – III, WNT Warszawa 1993, 1993, 1995, 1998.
3. S. Bolkowski i inni: Teoria obwodów elektrycznych: zadania, WNT Warszawa 1998.
4. J. Szabatin i E. Śliwa (redakcja): Zbiór zadań z teorii obwodów – cz. I i II, Wydawnictwo Polit. Warszawskiej, Warszawa 1997.
5. Z. Cichowska, M. Pasko: Zadania z elektrotechniki teoretycznej. PWN Warszawa 1985
6. M. Krakowski: Elektrotechnika teoretyczna, PWN Warszawa 1996.
7. P. Hempowicz, i in.: Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT Warszawa 2004.
8. B Szumilewicz, B. Storuski, W. Styburski: Pomiary elektryczne w technice, WNT Warszawa 1997.
9. Z. Bajorek: Maszyny elektryczne, O.W.P.PRz. Rzeszów 1980.
Literatura pomocnicza
1. S. Osowski: Komputerowe metody analizy i optymalizacji obwodów elektrycznych. WPW Warszawa 1993.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Cieśla A., Kraszewski W., Skowron M., Syrek P.: Determination of safety zones in the context of the magnetic field impact on the surrounding during magnetic therapy, Przegląd Elektrotechniczny, 87 (2011), n.7, 79-82.

Syrek P., Skowron M., Ciesla A.: The Elliptical Applicators Position and Parameters Due To Magnetotherapy Requirements, ISEF 2013, XVI International Symposium on Electromagnetic Fields in mechatronics, electrical and electronic engineering : Ohrid, Macedonia, September 12–14, 2013 / eds. Goga Cvetkovski, Lidija Petkovska. — ISBN: 978-9989-630-66-8. — S. [1–6].

Syrek P., Skowron M., Ciesla A.: Therapy’s Individualization of Bone Injuries with the Magnetic Field Applicators, International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2016), 20-22 October, Iasi, Romania, 2016, 435-438.

Cieśla A., Skowron M., Syrek P.:Electrification of coal grains by the triboelectric method, Przegląd Elektrotechniczny, 93 (2017), n.1, 129-132.

Syrek P., Cieśla A., Kraszewski W., Skowron M., : Oddziaływanie aplikatorów pola magnetycznego na stenty, Przegląd Elektrotechniczny, 93 (2017), n.1, 213-216.

Syrek P., Bărbulescu R.: Parametric curves to trace the TMS coils windings, 10th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), Bucharest, Romania, 2017, 386-391.

Additional information:

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach. Nieusprawiedliwiona absencja na ćwiczeniach =>20% wszystkich zajęć, skutkuje brakiem zaliczenia.