Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Rynki surowców mineralnych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-306-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Magda Roman (magda@agh.edu.pl)
Module summary

Student pozyskuje podstawową wiedzę o rynkach surowców mineralnych – podaży, popycie, cenach i funkcjonowaniu rynków.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę samokształcenia i samorozwoju. IPZ1A_K01 Presentation,
Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Student potrafi określić cel przygotowanej prezentacji oraz uzasadnić ścieżkę postępowania podczas realizacji poszczególnych etapów wyznaczonych zadań. IPZ1A_K01 Participation in a discussion,
Activity during classes,
Presentation
M_K003 Student rozumie istotę i zasady współpracy w gupie, potrafi organizować pracę. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Presentation,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi opracować zadany temat z zakresu surowców mineralnych w formie prezentacji z wykorzystaniem danych i zaprezentować go na ćwiczeniach. IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna tematykę z zakresu surowców mineralnych występujących w Polsce i na świecie. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę samokształcenia i samorozwoju. + + - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi określić cel przygotowanej prezentacji oraz uzasadnić ścieżkę postępowania podczas realizacji poszczególnych etapów wyznaczonych zadań. - + - - - - - - - - -
M_K003 Student rozumie istotę i zasady współpracy w gupie, potrafi organizować pracę. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi opracować zadany temat z zakresu surowców mineralnych w formie prezentacji z wykorzystaniem danych i zaprezentować go na ćwiczeniach. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna tematykę z zakresu surowców mineralnych występujących w Polsce i na świecie. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 7 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Module content
Lectures (15h):

1. Produkcja górnicza surowców mineralnych na świecie i w Polsce.
2. Scentralizowane rynki surowców mineralnych.
3. Zasady zawierania transakcji na rynkach surowców mineralnych.
4. Londyńska Giełda Metali.

Auditorium classes (15h):

Przygotowanie i wygłoszenie referatów z zakresu:
1. Baza zasobowa i produkcja surowców mineralnych na świecie.
2. Baza zasobowa i produkcja surowców mineralnych w Europie.
3. Baza zasobowa i produkcja surowców mineralnych w Polsce.
4. Obrót surowcami mineralnymi na świecie.
5. Scentralizowane rynki surowców mineralnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Pozytywna ocena ćwiczeń audytoryjnych.
Pozytywna ocena testu wiadomości z wykładów..

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią oceną arytmetyczną z kolokwium zaliczeniowego i z prezentacji z uwzględnieniem obecności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na ćwiczeniach odrabiane indywidualnie w uzgodnieniu z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Nie ma wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

1.Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata
2.Magda R. „Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych” – wydanie drugie uzupełnione, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006
3.Stanienda-Pilecki K. “Produkcja górnicza podstawowych surowców mineralnych na świecie i w Polsce w 2016 roku.” Wiadomości Górnicze, 2018 zeszyt 1-2
4.Strony internetowe giełd surowców mineralnych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.Magda R. „Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych” – wydanie drugie uzupełnione, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006
2.Magda R. “Kontrakty terminowe w handlu węglem kamiennym na przykładzie nowojorskiej giełdy NYMEX” Przegląd Górniczy, 2010 t. 66 nr 9
3.Magda R. "Instrumenty inżynierii finansowej na rynku metali nieżelaznych na przykładzie Londyńskiej Giełdy Metali- Przegląd Górniczy, 2011 t. 67 nr 9

Additional information:

Szczegółowe warunki zaliczania ćwiczeń i wiadomości z wykładów prowadzący ustala na początku semestru.