Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-310-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kapusta Mariusz (kapustam@agh.edu.pl)
Module summary

Tematyka wykładu zawiera informacje z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach. Studenci zostaną zapoznani z wdrożonymi i funkcjonującymi systemami wybranych zakładów pracy. W trakcie ćwiczeń projektowych wykonają karty oceny ryzyka zawodowego dla przykładowych stanowisk pracy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student zna przepisy i normy z zakresu bezpieczeństwa pracy, zna przyrządy do pomiaru czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zarządzać poziomem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, a także potrafi zidentyfikować zagrożenie IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Activity during classes,
Test,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_U002 Student potrafi przeprowadzić pomiary zagrożeń fizycznych przyrządami pomiarowymi IPZ1A_U02, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o systemach zarządzania bezpieczeństwem w zakładach pracy, a także zna zagrożenia w środowisku pracy IPZ1A_W05, IPZ1A_W02, IPZ1A_W01, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 Student ma wiedzę na temat polskich norm i przepisów prawa dotyczących problematyki bezpieczeństwa IPZ1A_W02, IPZ1A_W01, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student zna przepisy i normy z zakresu bezpieczeństwa pracy, zna przyrządy do pomiaru czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zarządzać poziomem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, a także potrafi zidentyfikować zagrożenie + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić pomiary zagrożeń fizycznych przyrządami pomiarowymi - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o systemach zarządzania bezpieczeństwem w zakładach pracy, a także zna zagrożenia w środowisku pracy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat polskich norm i przepisów prawa dotyczących problematyki bezpieczeństwa + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Współczesna koncepcja zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, pojęcia podstawowe, definicje
2. Normalizacja krajowa i zagraniczna systemów zarządzania
3. Modele i systemy zarządzania wg polskich norm serii 18000
4. Standardy jakości wg norm ISO serii 9000 i 14000
5. Identyfikacja zagrożeń i ich interpretacja
6. Analiza ryzyka zawodowego w aspekcie bezpieczeństwa.
7. Procesy i metody oceny ryzyka zawodowego.
8. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy.
9. Zasady wdrażania projektowania oraz ocena zgodności i certyfikacji systemów.
10. Audyt, monitoring oraz ekonomiczne aspekty wdrażanych systemów bezpieczeństwa

Project classes (15h):

W trakcie zajęć studenci wykonują projekt karty oceny ryzyka zawodowego który jest jednym z elementów stanowiący system zarządzania bezpieczeństwem. Projekt obejmuje wybór i charakterystykę stanowisk pracy, identyfikację zagrożeń, określenie dopuszczalności poziomu ryzyka zawodowego oraz dobór środków profilaktycznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – 5 pytań opisowych lub test wyboru (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy)
Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie oddanego projektu karty oceny ryzyka zawodowego

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładów i ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrabianie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami i skonsultowanym z prowadzącym zajęci.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Szlązak, N. Szlązak; “Bezpieczeństwo i higiena pracy” – Wyd. AGH, Kraków, 2012
2. T. Lis, K. Nowacki; “Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym” – Wyd. Pol.Śl., Gliwice 2005
3. T.Kaczmarek; “Ryzyko i zarządzanie ryzykiem” – Wyd. Centrum Doradztwa i Informacji, Warszawa 2005
4. B. Rączkowski; “BHP w praktyce” – ODDK, Gdańsk, 2018
5. J. Łunarski; “Zarządzanie jakością, standardy i zasady” – Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Rzeszów 2006
6. Z. Kwiecień, K. Mruk, J. Rydlewski, T. Szponder; “Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie” – skrypt uczelniany Nr 814, Kraków, 1986

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. M.Kapusta, D. Nowak-Senderowska, W. Andrusikiewicz.: Identyfikacja i ocena typowych zagrożeń na stanowisku pracy strażaka-ratownika — Bezpieczeństwo w środowisku pracy : postępy medycyny pracy, ratownictwa medycznego i inżynierii bezpieczeństwa pracy / red. nauk. Jerzy Konieczny. — Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2011.

2. P.Bąk. M.Kapusta.: Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym z uwzględnieniem ryzyka zawodowego — Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8.

3. P.Bąk, M.Kapusta, M.Sukiennik.: Wybrane pryncypia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. – Szczecin 2017 nr 5

4. M.Kapusta, M.Kraszewska, W.Kraszewski.: Strategiczne zasoby źródłem kształtowania sukcesu organizacji – Wrocław : Wydawnictwo Exante, 2018.

Additional information:

Obecność na wykładach jest zalecana.
Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – 5 pytań opisowych lub test wyboru (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy).