Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ekologia i zarządzanie środowiskowe
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-318-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Śliwka Małgorzata (sliwka@agh.edu.pl)
Module summary

Program zajęć pozwala na zapoznanie się funkcjonowaniem ekosystemów, wpływem działalności człowieka (przedsiębiorstw) na składowego abiotyczne i biotyczne ekosystemów, ograniczeniem negatywnego wpływu człowieka na środowisko.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności człowieka IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Activity during classes,
Essay
M_K002 Student potrafi pracować w grupie IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Activity during classes,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zidentyfikować łańcuchy zależności w ekosystemach IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U01 Report
M_U002 Student potrafi określić wpływ działalności gospodarczej na składowe biotyczne i abiotyczne środowiska IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U01 Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę na temat wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na organizmy żywe. IPZ1A_W03, IPZ1A_W01 Oral answer
M_W002 Student zna zależności między organizmami żywymi a środowiskiem IPZ1A_W03, IPZ1A_W01 Execution of a project
M_W003 Student zna zależności rządzące ekosystemami IPZ1A_W03, IPZ1A_W01 Execution of a project
M_W004 Student potrafi ocenić wpływ antropopresji na organizmy żywe i środowisko IPZ1A_W03, IPZ1A_W01 Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności człowieka - - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w grupie - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować łańcuchy zależności w ekosystemach - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić wpływ działalności gospodarczej na składowe biotyczne i abiotyczne środowiska - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na organizmy żywe. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna zależności między organizmami żywymi a środowiskiem + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna zależności rządzące ekosystemami + - - + - - - - - - -
M_W004 Student potrafi ocenić wpływ antropopresji na organizmy żywe i środowisko + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Podstawowe zagadnienia. Czynniki ograniczające. Zanieczyszczenia antropogeniczne.Czynniki fizyczne (środowiskowe). Zasoby. Zasada tolerancji. Zakresy tolerancji. Wąski i szeroki zakres tolerancji. Prawo minimum J. Liebiega. Prawo tolerancji V.E. Shelforda. Prawo minimum dla zjawisk ekologicznych w małej i wielkiej skali. Zasada malejących efektów. Nisza ekologiczna możliwa i rzeczywista. Pojęcia związane z populacją /czynniki ograniczające, śmiertelność, strategie rozrodcze. Pojemność środowiska. Śmiertelność populacji. Biocenoza. Formy współżycia organizmów. Struktura, funkcjonowanie i dynamika ekosystemów. Składowe ekosystemów. Łańcuchy pokarmowe i poziomy troficzne. Piramida życia. Produkcja ekosystemów. Podstawy ekotoksykologii. Reakcje roślin na czynniki abiotyczne.

Project classes (15h):

Ocena wpływu działalności człowieka na środowisko (biocenozę, biotop), wykonanie projektu.
Wykonanie zdjęcia fitosocjologicznego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu – sprawdzian z treści wykładów.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych – wykonanie i zaliczenie projektu oraz poprawne wykonanie zdjęcia fitosocjologicznego. Obecność na zajęciach projektowych obowiązkowa.
Na ocenę z poszczególnych zajęć ma wpływ także aktywność studenta.
Przysługuje 1 termin poprawkowy zaliczenia sprawdzianu z wykładów. Poprawić można tylko ocenę niedostateczną.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczne na podstawie ocen z zaliczenia kolokwium z wykładów (50%) oraz zaliczenia z ćwiczeń projektowych (zaliczony projekt oraz zdjęcie fitosocjologiczne).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Nieobecność na zajęciach projektowych student może odrobić z inną grupą (realizująca ten sam temat) za zgodą prowadzącego.
Prerequisites and additional requirements:

Nie ma wymagań wstępnych lub dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

1. Pyłka-Gutowska E. 1996. Ekologia z ochroną środowiska. Wyd. Oświata Warszawa.
2. Zimny H. 2002. Ekologia ogólna. Wyd. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk.Warszawa
3. Falińska K., 2004. Ekologia roślin. Wyd. PWN. Warszawa.
4. Faliński J. B., 2001. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. Vademecum Geobotanicum 1. Wyd. PWN, Warszawa.
5. Kozłowski S. 1991. Gospodarka a środowisko przyrodnicze. Wyd. PWN, Warszawa.
6. Krebs C, J., 1996. Ekologia. Wyd. PWN, Warszawa.
7. Odum E.,1982. Podstawy ekologii. Wyd. PWRiL. Warszawa.
8. Pullin A.S., 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody, PWN, Warszawa
9. Sobczyk W. (red.nauk.), 2014. Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków, ss. 323.
10. Symonides E., 2007. Ochrona przyrody. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Sobczyk W.(red. nauk.): Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków 2014, ss. 323.
2. Śliwka M., Mazur R.:Rola biotestów w monitoringu wód powierzchniowych. Inżynieria Środowiska. 2004 t. 9 z. 1 s. 101–106, Wyd. Naukowe AGH
3. Baran A., Śliwka M., Lis M.: Selected properties of flotation tailings wastes deposited in the Gilów and Żelazny Most waste reservoirs regarding their potential environmental. Archives of Mining Sciences. ISSN 0860-7001.2013 vol. 58 no. 3, s. 969–978
4. Śliwka M. Baran A. Wieczorek J.: Evaluation of toxic metal bioaccumulation in a reservoir of flotation tailings. Polish Journal of Environmental Studies.ISSN 1230-1485. 2013 vol. 22 no. 3, s. 909–914.

Additional information:

Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.