Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy konstrukcji maszyn
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-405-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Skrzypkowski Krzysztof (skrzypko@agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i konstrukcji maszyn i urządzeń oraz stosowanymi rodzajami materiałów konstrukcyjnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi realizować zadania zespołowe oraz współpracować w grupie, a także rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu konstrukcji maszyn IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dobrać podstawowe elementy maszyn i sposoby ich połączenia IPZ1A_U01, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę o konstrukcji i budowie maszyn IPZ1A_W02 Activity during classes,
Test
M_W002 Student zna zasady działania podstawowych elementów maszyn IPZ1A_W02 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi realizować zadania zespołowe oraz współpracować w grupie, a także rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu konstrukcji maszyn + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać podstawowe elementy maszyn i sposoby ich połączenia + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę o konstrukcji i budowie maszyn + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady działania podstawowych elementów maszyn + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

 1. Zasady konstrukcji maszyn. Klasyfikacja części maszyn.
 2. Dobór materiałów konstrukcyjnych, zasady oznaczania i klasyfikacja.
 3. Połączenia nierozłączne: nitowanie, spawanie, zgrzewanie, lutowanie, klejenie.
 4. Połączenia rozłączne: śrubowe, wciskowe, wpustowe, sworzniowe, kołkowe.
 5. Wały i osie.
 6. Łożyska toczne i ślizgowe.
 7. Przekładnie mechaniczne.
 8. Sprzęgła.
 9. Zasady korzystania z europejskich norm maszynowych.

Project classes (15h):

Wykonanie projektu pokazującego możliwość zastosowania wybranych części maszyn i połączeń. Przykładowe tematy projektów:
1. Projekt zawiesia linowego z uwzględnieniem połączeń śrubowych, sworzniowych i spawanych.
2. Projekt wału maszynowego z wykorzystaniem oprogramowania Excel.
3. Projekt rurociągu budowanego na terenach niestabilnych.
Projekty są różnicowane poprzez różne zestawy założeń. projektowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z
kolokwium na wykładzie oraz z projektu.
2. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium z wykładu jet obecność na 70% wykładów.
3. Jeżeli student nie uzyska zaliczenia z wykładu lub projektu w terminie przewidzianym tokiem studiów, to
może zdawać dodatkowe kolokwium z całego zakresu materiału przedmiotu:
a. w I terminie- w dodatkowym terminie rezerwowym zgodnie z harmonogramem zajęć projektowych,
b. w II lub III terminie – do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej,

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest wyznaczana na podstawie średniej ważonej ŚR ocen uzyskanych z kolokwium z wykładu (waga 40%) i projektu(waga 60%) według następującego algorytmu:
ŚR ≥ 4.75 ocena 5,0
4.75 > ŚR ≥ 4.25 ocena 4,5
4.25 > ŚR ≥ 3.75 ocena 4,0
3.75 > ŚR ≥ 3.25 ocena 3,5
3.25 > ŚR ≥ 3.00 ocena 3,0

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa. Nieobecności na zajęciach i ich usprawiedliwianie
będzie traktowane zgodnie z Regulaminem Studiów (maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności
w semestrze). Trzy oraz większa liczba nieobecności nieusprawiedliwionych skutkują brakiem zaliczenia.
Jako usprawiedliwienie nieobecności uwzględniane jest zwolnienie lekarskie lub oficjalne pismo
dotyczące udziału w konferencjach, stażach, zawodach sportowych itp. potwierdzone przez Rektora lub
Dziekana.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:
 1. Podstawy konstrukcji maszyn (red. nauk. Z. Osiński). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 2. Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1, 2, 3 (pod red. M. Dietricha). Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
 3. Kurmaz L. W., Podstawy konstrukcji maszyn: projektowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 4. Maluśkiewicz P., Podstawy konstrukcji maszyn : dla studentów kierunków niemechanicznych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.
 5. Skoć A., Podstawy konstrukcji maszyn. T.1 i 2. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006, 2008.
 6. Skoć A., Przykłady obliczeń, zadania do rozwiązania z podstawy konstrukcji maszyn. T.1 i 2. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Lepiarczyk D., Tarnowski J., Gawędzki W., Urządzenie do badania tarcia i sprzężeń ciernych w
sprzęgłach i hamulcach tarczowych. Opis patentowy ; PL 217662 B1 ; Udziel. 2013-12-19 ; Opubl. 2014-
08-29. Zgłosz. nr P.389649 z dn. 2009-11-23.
2. Lepiarczyk D. Gawędzki W., Tarnowski J., Badania termowizyjne zjawisk tribologicznych w łożyskach
ślizgowych. Tribologia: teoria i praktyka, nr 4, 2012, s. 125–132.
3. Tarnowski J., Gawędzki W., Kot M., Badanie modułu sprężystości i mikrotwardości warstw
wierzchnich tłoka samochodowego w aspekcie jego zużycia. Tribologia: teoria i praktyka, 2013, 44 nr 5,
s. 115–125
4. Wacław GAWĘDZKI, Dariusz LEPIARCZYK, Jerzy TARNOWSKI , A study of the impact of dynamic ground actions on momentary values of friction forces at the gas pipeline-backfill interface. Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, 2018 nr 2/2018, s. 21–28.
5. Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Marcin KOT, Badanie zmian sprężystości i mikrotwardości powłok nikasilowych w aspekcie zużycia tulei silników spalinowych. Tribologia : teoria i praktyka , 2015 R. 46 nr 3, s. 183–192.
6. Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Jan SZYBKA, Transport gazu na terenach niestabilnych w aspekcie bezpieczeństwa i ciągłości dystrybucji. Logistyka, 2015 nr 6 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1346–1354.

Additional information:

None