Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie personelem
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-408-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ślósarz Mieczysław (slosarz@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu omawiane są zagadnienia: Etapy zarządzania zasobami ludzkimi (planowanie zasobów, selekcja i rekrutacja, wprowadzenie do pracy i szkolenie, motywowanie, kierowanie, wynagradzanie, utrzymywanie zasobów i planowanie kariery). Ponadto omawiane są konflikty w zespołach, style kierowania, regulacje prawne związane z zasobami ludzkimi

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi zidentyfikować i ocenić występujące w zespołach ludzkich konflikty. Zna podstawowe metody rozwiązywania konfliktów. IPZ1A_K03 Activity during classes,
Test
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zaplanować rozmowę kwalifikacyjną ze strony przedsiębiorstwa IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Test,
Project
M_U002 STudent potrafi planować strukturę zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Potrafi opracować system szkolkeń, system motywowania i wynagradzania pracowników. Zna zasady udzielania kar i nagród. IPZ1A_U03, IPZ1A_U01 Test,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu obszarów zarządzania personelem IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Activity during classes,
Project,
Test
M_W002 Student zna zasady racjonalnej budowy zespołów ludzkich w przedsiębiorstwie IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Activity during classes,
Project,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi zidentyfikować i ocenić występujące w zespołach ludzkich konflikty. Zna podstawowe metody rozwiązywania konfliktów. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaplanować rozmowę kwalifikacyjną ze strony przedsiębiorstwa + - - + - - - - - - -
M_U002 STudent potrafi planować strukturę zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Potrafi opracować system szkolkeń, system motywowania i wynagradzania pracowników. Zna zasady udzielania kar i nagród. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu obszarów zarządzania personelem + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady racjonalnej budowy zespołów ludzkich w przedsiębiorstwie + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Miejsce i istota zasobów ludzkich w organizacji. Etapy procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Konflikty w organizacji – sposoby ich rozwiązywania, negocjacje pracownicze. Wartościowanie pracy ludzkiej, określenie wynagrodzeń. Zasady udzielania kar i nagród. Sposoby gromadzenia i przetwarzania informacji o pracownikach – systemy firmowe, zintegrowane systemy, programy bazodanowe. Procedury i techniki zarządzania kadrami. Organizacja służb pracowniczych. Analiza struktur organizacyjnych wybranych przedsiębiorstw. Szczegółowa analiza systemów rekrutacji i szkolenia na wybranych przykładach. Komunikacja niewerbalna, style kierowania pracownikami, grupowe podejmowanie decyzji. Opracowanie systemu rekrutacji, szkolenia, motywowania w firmie. Wyznaczanie płac pracowników oraz określenie kosztów pracy dla przedsiębiorstwa
Wybrane zagadnienia prawne związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Project classes (15h):

W ramach ćwiczeń projektowych studenci dla wybranych przedsiębiorstw projektują strukturę zatrudnienia, określają metody selekcji i rekrutacji pracowników. W dalszej części projektu określają system szkoleń (wstępnych oraz okresowych) redagując zakładowy plan szkoleń. Kolejnym elementem projektu jest propozycja systemu wynagrodzeń pracowniczych oraz opis metod kontroli w przedsiębiorstwie.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Treści wykładowe podlegają ocenie w formie sprawdzianu pisemnego w terminie ustalonym ze studentami.
Weryfikacja wiadomości z zakresu projektu podlegają zaliczeniu na podstawie wykonanego ćwiczenia projektowego oraz ustnej weryfikacji wiedzy studenta podczas rozmowy zaliczeniowej projektu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną uzyskanych ocen z zaliczenia wykładu (waga 0,4) oraz ćwiczeń projektowych (waga 0,6)
Studentowi przysługują jeden termin poprawkowy kolokwium oraz jeden termin poprawkowy zaliczenia projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności podczas zajęć projektowych – konsultacji powinny być nadrobione przez studenta podczas konsultacji w następnym tygodniu. W razie wystąpienia większej liczby nieobecności w wyjątkowych przypadkach forma nadrobienia zaległości zostanie ustalona indywidualnie

Prerequisites and additional requirements:

Wskazana wiedza zakresu podstaw zarządzania.

Recommended literature and teaching resources:

1. Pocztowski A. „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, PWE Warszawa 2003
2. Adamiec M, Kożusznik B. „Zarządzanie zasobami ludzkimi Aktor – Kreator – Inspirator”, Wyd. ARKADA 2000
3. Stoner J. A. F. Wankel Ch. „Kierowanie”. PWE, Warszawa1992
4. Griffin R. W. „Podstawy zarządzania organizacjami”. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003
5. Koźmiński A.: „Zarządzanie. Teoria i praktyka”, 1996
6. Armstrong M.,: „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ:Badanie oczekiwań motywacyjnych pracowników przemysłu wydobywczego — Investigations into motivating expectations of workers of the extracting industry / // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 10–13.
2.Mieczysław ŚLÓSARZ : Coaching i mentoring w innowacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym — [Coaching and mentoring in industrial enterprise innovative management] / // W: Innowacje szansą rozwoju górnictwa [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 27.06.2013.
3. Artur BATOR, Mieczysław ŚLÓSARZ: Leasing pracowniczy jako forma zatrudnienia elastycznego — [Employee’s leasing as a form of flexible employment] / // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 200

Additional information:

Projekt z przedmiotu opracowany będzie na bazie projektu z semestru pierwszego z przedmiotu Podstawy zarządzania. Będzie jego kontynuacją