Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Reengineering
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-410-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Brzychczy Edyta (brzych3@agh.edu.pl)
Module summary

W trakcie zajęć student zapoznaje się z podstawową wiedzą dotyczącą podejścia procesowego w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz sposobami doskonalenia procesów z wykorzystaniem nowoczesnych technik reinżynierii.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad problemem inżynierskim i jest świadomy odpowiedzialności za realizowane działania. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Activity during classes,
Project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zaproponować rozwiązania z zakresu reengineeringu dla przykładowego przedsiębiorstwa przemysłowego. IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Activity during classes,
Project
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej analizy proponowanych rozwiązań w oparciu o wyniki obliczeń, w tym wykonanych przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania. IPZ1A_U03 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe założenia i zasady reengineerigu w przedsiębiorstwie przemysłowym. IPZ1A_W03, IPZ1A_W02, IPZ1A_W04 Test,
Examination
M_W002 Student zna wybrane metody i narzędzia stosowane w reengineeringu. IPZ1A_W03, IPZ1A_W02, IPZ1A_W04 Test,
Examination,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad problemem inżynierskim i jest świadomy odpowiedzialności za realizowane działania. - + - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaproponować rozwiązania z zakresu reengineeringu dla przykładowego przedsiębiorstwa przemysłowego. - + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej analizy proponowanych rozwiązań w oparciu o wyniki obliczeń, w tym wykonanych przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe założenia i zasady reengineerigu w przedsiębiorstwie przemysłowym. + + - + - - - - - - -
M_W002 Student zna wybrane metody i narzędzia stosowane w reengineeringu. + + - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 108 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Wprowadzenie, definicje i założenia reengineeringu.
Procesy i megaprocesy.
Mapy procesów.
Wybrane metody reengineeringu w przedsiębiorstwie – założenia, etapy, działania.
Zespoły reinżynieryjne.
Przykłady zrealizowanych projektów reengineeringu w Polsce i na świecie.

Auditorium classes (15h):

Istota procesu reengineringu.
Metody konsultingowe i menedżerskie.
Metody systematyczne.
Metody akademickie.
Procesowa integracja przedsiębiorstwa.
Przegląd osiągnięć reengineeringu w Polsce i na świecie.

Project classes (15h):

Opracowanie projektu reengineeringu przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie oceny z egzaminu, zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych oraz oceny z projektu.
Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH – egzamin I termin podstawowy, 2 terminy poprawkowe
Zaliczenie ćwiczeń obejmuje przygotowanie i wygłoszenie prezentacji oraz udział w rozwiązywaniu zagadnień problemowych.
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i projektowych – 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie oceny z egzaminu, zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych oraz oceny z projektu.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest według algorytmu:
1) w przypadku zdania egzaminu w I terminie: OK = (3*E+Z+P)/5
2) w przypadku zdania egzaminu w II terminie (niezdania I terminu): OK = (2+2*E+Z+P)/5
3) w przypadku zdania egzaminu w III terminie (niezdania II terminu): OK = (2+2+E+Z+P)/5
gdzie: E – ocena pozytywna z egzaminu, Z – ocena pozytywna z zaliczenia ćwiczeń, P – ocena pozytywna z projektu.
Oceny Z i P są liczone jako średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach obowiązkowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zagadnień związanych z Projektowaniem systemów produkcyjnych

Recommended literature and teaching resources:

Manganelli R.L., Klein M. M., Reengineering, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998
Pacholski L., Cempel W., Pawlewski P., Reengineering. Reformowanie procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009
Hammer M., Champy J, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1998
Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002
Durlik I., Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych, WN-T, Warszawa 2002
Dumas et. al. Fundamentals of BPM, Springer, 2018

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Brzychczy E., 2007: Wybrane aspekty projektowania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwach górniczych węgla kamiennego. Problemy współczesnego zarządzania w ujęciu wielowątkowym. Red. W. Sitko, Wyd. LCM Sp. z o.o., Lublin
Brzychczy E., 2008: Weryfikacja modeli ekonometrycznych opracowanych dla potrzeb analizy charakterystyk techniczno-ekonomicznych kopalni węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze, R. 59, nr 3
Brzychczy E., 2016: Reengineering procesów jako krok w kierunku reorganizacji krajowych przedsiębiorstw górniczych. Przegląd Górniczy, t. 72, nr 8
Brzychczy E., Trzcionkowska A., 2017: New possibilities for process analysis in an underground mine. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, z. 111: Management in mining production, economic, social and technical perspectives and experiences, s. 13-25
Napieraj A., Brzychczy E., Sukiennik M., 2018: Wsparcie identyfikacji procesów wymagających poprawy w przedsiębiorstwie. Przegląd Organizacji, nr 1, s. 29-35
Brzychczy E., Kostka D., 2018: Assessing process maturity of an underground mine: a case study. Inżynieria Mineralna, R. 20, nr 2, s. 55-63

Additional information:

Egzamin obejmuje pięć pytań opisowych.
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych w formie kolokwium zaliczeniowego, które obejmuje pięć pytań (otwartych lub/i zamkniętych).