Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geologia
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-411-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Różkowski Kazimierz (kazik@agh.edu.pl)
Module summary

Po realizacji programu modułu zajęć student poznaje podstawowe zagadnienia związane z geologią, w
tym ze stratygrafią i petrografią; potrafi makroskopowo rozpoznać podstawowe skały
występujące na obszarze kraju.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi samodzielnie, a także jako uczestnik zespołu rozwiązać postawione przed nim zadania. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Involvement in teamwork,
Execution of a project
M_K002 Student posiada świadomość potrzeby dalszego kształcenia i pogłębiania wiedzy. IPZ1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi rozpoznać pospolite skały magmowe, osadowe i metamorficzne. IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_W01 Activity during classes,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi dobrać metodę określania wieku skał w zależności od zadania badawczego w granicach stosowalności. IPZ1A_U04, IPZ1A_U03 Activity during classes
M_U003 Potrafi rozpoznać podstawowe surowce występujące na obszarze Polski. IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Scientific paper,
Execution of exercises
M_U004 Umie zidentyfikować i opisać cechy podstawowych struktur tektonicznych. IPZ1A_U04 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę na temat budowy Ziemi i Układu Słonecznego. IPZ1A_W03, IPZ1A_W01, IPZ1A_W04 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Test
M_W002 Student zna podstawy mineralogii, petrografii i stratygrafii. IPZ1A_W03, IPZ1A_W01, IPZ1A_W04 Activity during classes,
Execution of exercises,
Test
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu geologii złożowej. Potrafi scharakteryzować rozmieszczenie podstawowych surowców na obszarze kraju. IPZ1A_W03, IPZ1A_W02, IPZ1A_W04 Test,
Activity during classes,
Scientific paper,
Execution of exercises
M_W004 Student zna najważniejsze procesy endo i egzogeniczne kształtujące skorupę ziemską i powierzchnię Ziemi. Rozumie procesy i formy opisywane w ramach geologii strukturalnej. IPZ1A_W03, IPZ1A_W02, IPZ1A_W01, IPZ1A_W04 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi samodzielnie, a także jako uczestnik zespołu rozwiązać postawione przed nim zadania. - + - - - - - - - - -
M_K002 Student posiada świadomość potrzeby dalszego kształcenia i pogłębiania wiedzy. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznać pospolite skały magmowe, osadowe i metamorficzne. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać metodę określania wieku skał w zależności od zadania badawczego w granicach stosowalności. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi rozpoznać podstawowe surowce występujące na obszarze Polski. - + - - - - - - - - -
M_U004 Umie zidentyfikować i opisać cechy podstawowych struktur tektonicznych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę na temat budowy Ziemi i Układu Słonecznego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy mineralogii, petrografii i stratygrafii. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu geologii złożowej. Potrafi scharakteryzować rozmieszczenie podstawowych surowców na obszarze kraju. + + - - - - - - - - -
M_W004 Student zna najważniejsze procesy endo i egzogeniczne kształtujące skorupę ziemską i powierzchnię Ziemi. Rozumie procesy i formy opisywane w ramach geologii strukturalnej. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Miejsce Ziemi w układzie słonecznym. Budowa geologiczna Ziemi. Teoria tektoniki płyt (2). Wiek Ziemi. Metody określania wieku skał. Podstawy stratygrafii (1). Rodzaje skał budujących skorupę ziemską i towarzyszące im złoża surowców mineralnych: skały magmowe (2), skały osadowe (2), skały metamorficzne (1). Podstawy geologii strukturalnej (2). Procesy geologiczne endo i egzogeniczne (3). Rozmieszczenie bazy surowcowej na tle budowy geologicznej Polski (2).

Auditorium classes (15h):

Podstawy mineralogii. Minerały skałotwórcze (3). Skały magmowe, osadowe i metamorficzne: skład mineralny, cechy strukturalne i teksturalne. Rozpoznawanie i podstawy klasyfikacji (8). Geologia złożowa: formy występowania złóż, geneza (2). Baza surowcowa Polski (2).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch terminach
poprawkowych. Poprawa ocen pozytywnych z kolokwium zaliczeniowego jest możliwa pod warunkiem
spełnienie następujących kryteriów: nie wyczerpane zostały wszystkie terminy zaliczenia, student
zapoznał się z uwagami prowadzącego do poprzedniej, osoba przystępująca do kolokwium
poprawkowego w celu poprawy oceny pozytywnej rezygnuje z dotychczas wystawionej oceny, a nowo
uzyskana ocena staje się oceną wiążącą.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena zostaje obliczona jako średnia arytmetyczna zaliczenia wykładów i ćwiczeń. Aktywność na wykładach może być premiowana podwyższeniem oceny końcowej z przedmiotu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna
nieusprawiedliwiona nieobecność. Nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale
tylko za zgodą prowadzących.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Bolewski A., 1990: Mineralogia Ogólna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
2. Jaroszewski W. (red.), 1986: Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
3. Książkiewicz M., 1979: Geologia dynamiczna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
4. Manecki A., Muszyński M., 2008: Przewodnik do ćwiczeń z petrografii. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków.
5. Mizerski W., 2002: Geologia dynamiczna dla geografów. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
6. Nieć M., 1990: Geologia Kopalniana. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
7. Stanley S. M.,2002: Historia Ziemi. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Różkowski A., Grabala D., Kaczkowska E., Różkowski K., Wróbel J., 2005: Regionalna strefowość hydrochemiczna w utworach karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (Regional hydrochemical zonality within the Carboniferous strata of the Upper Silesian Coal Basin). W: Współczesne problemy hydrogeologii, t. 12, red. Sadurski A., Krawiec A. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 609–616.
2. Różkowski J., Motyka J., Polonius A., Borczak S., Różkowski K., 2005: Właściwości hydrogeologiczne wapieni górnojurajskich opróbowanych w jaskiniach Wyżyny Krakowskiej w świetle badań laboratoryjnych. Materiały 39 Sympozjum Speleologicznego. Starbienino 07-09.10.2005. Sekcja Speleologiczna PTP im. M. Kopernika, Kraków: 41 – 43.
3. Różkowski J., Motyka J., Polonius A., Różkowski K., 2005: Szczelinowatość wapieni górnej jury Wyżyny Krakowskiej i jej ocena ilościowa. W: Współczesne problemy hydrogeologii, t. 12, red. Sadurski A., Krawiec A.. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 631 – 636.
4. Różkowski J., Motyka J., Różkowski K., Polonius A., 2005: Charakterystyka właściwości hydrogeologicznych przestrzeni porowej wapieni górnojurajskich Wyżyny Krakowskiej w świetle oznaczeń laboratoryjnych. Kras i Speleologia, t. 11 (XX). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice: 221 – 227.
5. Hajdo S., Klich J., Galiniak G., Polak K., Różkowski K., 2012: Criteria of verification of potential lignite resource base for underground gasification. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no 3.

Additional information:

Prowadzący może weryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału zrealizowanego na poprzednich zajęciach dydaktycznych za pomocą dostępnych form sprawdzania wiedzy.
Poprawa ocen pozytywnych z kolokwium zaliczeniowego jest możliwa pod warunkiem spełnienie następujących kryteriów:
- nie wyczerpane zostały wszystkie terminy zaliczenia,
- student zapoznał się z uwagami prowadzącego do poprzedniej,
- osoba przystępująca do kolokwium poprawkowego w celu poprawy oceny pozytywnej rezygnuje z dotychczas wystawionej oceny, a nowo uzyskana ocena staje się oceną wiążącą.
Część treści programowych obejmujących wprowadzenie do skał magmowych realizowane jest w formie e-learning’u.