Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Instrumenty ekonomiczne w ochronie powietrza
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-412-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pawul Małgorzata (pawul@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy dotyczącej m.in. rodzajów zanieczyszczeń powietrza, ich źródeł i wpływu na środowisko, sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Na zajęciach zostaną poruszone także zagadnienia związane z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, monitoringiem jakości powietrza oraz wykorzystaniem instrumentów ekonomicznych w ochronie powietrza, w tym opłat za korzystanie ze środowiska, opłat emisyjnych i administracyjnych kar pieniężnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świdomość skutków emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń IPZ1A_K02 Test,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego śledzenia zmian w zaresie regulacji prawnych oraz samokształcenia w zakresie nowych technologii IPZ1A_K01 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi przygotować zarys wniosku o udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozowlenia zintegrowanego IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi obliczyć wysokość opłat za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza IPZ1A_U04 Test,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U003 Potrafi obliczyć wyskość administracyjnych kar pienieżnych IPZ1A_U04 Scientific paper,
Test,
Participation in a discussion
M_U004 Potrafi korzystać ze źródeł literaturowych do rozwijania swojej wiedzy oraz prawidłowo cytować źródła literaturowe w przygotowywanych opracowaniach IPZ1A_U04 Scientific paper
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony powietrza IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Test,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą rodzajów zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i skutków emisji tych zanieczyszczeń IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Test,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_W003 Zna środki finansowo-prawne stosowane w ochronie powietrza IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Test,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_W004 Posiada wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony powietrza IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Test,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świdomość skutków emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń + + - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego śledzenia zmian w zaresie regulacji prawnych oraz samokształcenia w zakresie nowych technologii + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować zarys wniosku o udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozowlenia zintegrowanego + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi obliczyć wysokość opłat za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi obliczyć wyskość administracyjnych kar pienieżnych + + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi korzystać ze źródeł literaturowych do rozwijania swojej wiedzy oraz prawidłowo cytować źródła literaturowe w przygotowywanych opracowaniach - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony powietrza + + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą rodzajów zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i skutków emisji tych zanieczyszczeń + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna środki finansowo-prawne stosowane w ochronie powietrza + + - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony powietrza + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Pojęcia podstawowe w zakresie ochrony powietrza. Charakterystyka zanieczyszczeń emitowanych do powietrza ze źródeł naturalnych i antropogenicznych. Skutki zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze. Monitoring emisji i imisji zanieczyszczeń. Regulacje prawne dotyczące ochrony powietrza. Pozwolenia zintegrowane. Środki finansowo-prawne w ochronie środowiska (opłata za korzystanie ze środowiska; administracyjna kara pieniężna; opłata emisyjna). Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Auditorium classes (15h):

Skutki emisji zanieczyszczeń do atmosfery ze źródeł przemysłowych. Standardy emisyjne. Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia zintegrowane. Obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza. Administracyjne kary pieniężne za przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza – wysokość opłat i tryb postępowania. Handel emisjami.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aby uzyskać ocenę z ćwiczeń audytoryjnych student przygotowuje prezentację na dany temat. Ocena z ćwiczeń jest określana wg. algorytmu: 0.5 x ocena z prezentacji + 0.3 x ocena odpowiedzi na pytania do prezentacji + 0.2 x obecności.

Obecności:
- wszystkie obecności – 5.0
- jedna nieusprawiedliwiona nieobecność – 4,0
- dwie nieusprawiedliwione nieobecności – 3,0

Trzy lub więcej nieusprawiedliwonych nieobecności na ćwiczeniach powodują brak zaliczenia z przedmiotu.

Aby uzyskać ocenę pozytywną z wykładów student musi poprawnie odpowiedzieć na pytania kolokwium zaliczeniowego z treści wykładów.
Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy zaliczenia kolokwium. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z zajęć audytoryjnych i kolokwium z treści wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach audytoryjnych student może uzupełnić z inną grupą ćwiczeniową realizującą ten sam temat. Termin zajęć, podczas których student nadrobi zaległości, powinien zostać uzgodniony z prowadzącym. Jeśli nie ma możliwości uczestniczenia w takich zajęciach student ustala z prowadzącym indywidualny sposób nadrobienia zaległości, w zależności od tematyki zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Nie ma wymagań wstępnych i dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Juda-Rezler K.: Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Oficyna wyd. PW, Warszawa 2006.
Juraszka B., Dąbrowski T.: Podstawy ochrony atmosfery, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2011.
Mazur M.: Systemy ochrony powietrza, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 poz. 627) wraz z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2009 poz. 1070)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Deja J., Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., 2010 – CO2 emissions from Polish cement industry. International Journal of Greenhouse Gas Control, vol. 4, 2010, p. 583-588.
Mazurkiewicz M., Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., Piotrowski Z., Pomykała R., Mokrzycki E., 2005 – Metody separacji i wychwytywania CO2. Polityka Energetyczna, t. 8, z. specjalny, s. 527-538.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2004 – Możliwości ograniczenia emisji CO2 z przemysłu cementowego. Polityka Energetyczna t. 7, z. specjalny, s. 555-565.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2006 – Elektrownia bez emisji? Polityka Energetyczna t. 9, z. specjalny, s. 611-620.
Pawul M., Śliwka M., Application of artificial neural networks for prediction of air pollution levels in environmental monitoring, Journal of Ecological Engineering, 2016, vol. 17, iss. 4.
Uliasz-Bocheńczyk A., 2009 – Mineralna sekwestracja CO2 w wybranych odpadach. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2009, 139 s.
Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., 2007 – Emissions from the Polish power industry. Energy, vol. 34, p. 2370-2375.
Tarkowski R., Uliasz-Misiak B., Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2006 – Geologiczna sekwestracja CO2 – mit czy rzeczywistość?. Przegląd Górniczy, nr 4, s. 66-71.

Additional information:

Nie ma informacji dodatkowych