Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Rachunkowość
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-413-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ranosz Robert (rranosz@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami rachunkowości. Na zajęciach uwaga jest koncentrowana na ewidencji operacji gospodarczych oraz sporządzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę dalszego dokształcania w kierunku poszerzania wiedzy finansowej dotyczącej działalności gospodarczej. Zapewnienie podstaw finansowych jest zadaniem rachunkowości IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 Student potrafi ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze na kontach księgowych. IPZ1A_U03, IPZ1A_U04 Activity during classes,
Test
M_U002 Student zna zależności pozwalające na stworzenie bilansu, rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych. IPZ1A_U01, IPZ1A_U03, IPZ1A_U02 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma poszerzona wiedzę związaną z ekonomicznymi uwarunkowaniami działalności inżynierskiej. Rozumie podstawowe kategorie finansowe i zna zależności pomiędzy zasobami, strumieniami i przepływami kształtującymi gospodarke finansowa przedsiębiorstwa IPZ1A_W04 Examination
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i potrafi identyfikować efekty tej działalności w postaci sprawozdania finansowego obejmującegoo bilans, rachunek zysków i strat oraz przeplywy pieniężne IPZ1A_W04 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę dalszego dokształcania w kierunku poszerzania wiedzy finansowej dotyczącej działalności gospodarczej. Zapewnienie podstaw finansowych jest zadaniem rachunkowości + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze na kontach księgowych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student zna zależności pozwalające na stworzenie bilansu, rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzona wiedzę związaną z ekonomicznymi uwarunkowaniami działalności inżynierskiej. Rozumie podstawowe kategorie finansowe i zna zależności pomiędzy zasobami, strumieniami i przepływami kształtującymi gospodarke finansowa przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i potrafi identyfikować efekty tej działalności w postaci sprawozdania finansowego obejmującegoo bilans, rachunek zysków i strat oraz przeplywy pieniężne + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Wykład
1. System rachunkowości w przedsiębiorstwie – opis systemu rachunkowości jako systemu informacyjnego, rodzaje i zadania rachunkowości zasady rachunkowości, regulacje prawne rachunkowości
2. Zadania rachunkowości i zakres prac realizowanych –
Ewidencja i funkcjonowanie kont księgowych, Rodzaje kont księgowych, rachunki kosztów wspierające kalkulację, sprawozdawczość jako efekt rachunkowości, opis bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych
3. Wartości niematerialne i prawne – opis wartości niematerialnych i prawnych, rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
4. Rzeczowe aktywa trwałe – opis rzeczowych aktywów trwałych, rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
5. Inwestycje – opis inwestycji, rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
6. Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy – rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne, rozliczenia międzyokresowe przychodów, rezerwy – opis rozliczeń, rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
7. Zapasy w przedsiębiorstwie – opis zapasów, rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
8. Rozrachunki w postaci należności i zobowiązań opis rozrachunków, rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
9. Kapitały własne w przedsiębiorstwie opis kapitałów własnych , rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
10. Ustalanie wyniku finansowego w rachunku kalkulacyjnym i porównawczym zaksięgowanie i ustalenie przepływów kosztów na kontach w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, ustalenie wyniku.
10. Przykład całościowy identyfikujący kategorie zasobowe i wynikowe w sprawozdaniu finansowym

Auditorium classes (30h):

Ćwiczenia audytoryjne
1. Konta księgowe- funkcjonowanie kont i ustalanie zmian, plan kont, zasady rachunkowe
2. Ewidencja księgowa procesów zakupów- księgowe ujęcie procesów zakupowych dla działalności inwestycyjnej i operacyjnej
3. Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie – prowadzenie kont w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
4. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych, towarów i materiałów
5. Ustalenie wyniku na działalności operacyjnej w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
6. Ewidencja pozostałej działalności operacyjnej – identyfikacja przychodów i kosztów pozostałej działalności
7. Ewidencja działalności finansowej – identyfikacja przychodów i kosztów finansowych
8. Ewidencja działalności nadzwyczajnej – powstawanie zysków i strat nadzwyczajnych.
9. Ustalenie wyniku brutto i ewidencja podatku dochodowego
10. Ustalenie wyniku netto i rozliczenie wyniku w kontekście jego podziału i zatrzymania w przedsiębiorstwie

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładu:
Aby otrzymać zaliczenie z wykładu student musi wypełnić test i uzyskać co najmniej 51% punktów – student w razie niezaliczenia testu ma jeszcze dwa dodatkowe podejścia
Zaliczenie ćwiczenia:
W ramach ćwiczeń student otrzymuje bilans otwarcia oraz polecenie zaksięgowania operacji gospodarczych w ilości ustalonej przez prowadzącego – aby uzyskać zaliczenie z ćwiczeń student musi poprawnie zaksięgować wszystkie operacje oraz poprawnie sporządzić rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej oraz bilans

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0.2*ocena z testu + 0.8*ocena z ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma możliwość odrobienia zajęć z inną grupą.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw ekonomiki przedsiębiorstwa

Recommended literature and teaching resources:

1. Gierusz Barbara : Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Warszawa 2011
2. Karmańska Anna: Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Difin, warszawa 2010
3. Nowak Edward: Rachunkowośc – kurs podstawowy – Wydawnictwo PWE, Warszawa 2011
4. Walińska Ewa: Rachunkowośc finansowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Proposal for recording bonds convertible to raw materials / Robert RANOSZ // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 193

Additional information:

Student ma trzy podejścia do zaliczenia przedmiotu zarówno w ramach wiedzy merytorycznej jak i kolokwium w ramach ćwiczeń