Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody zarządzania produkcją
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-414-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Bator Artur (abator@agh.edu.pl)
Module summary

Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji zarządzania i zarządzania produkcją.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu zarządzania produkcją. IPZ1A_K02, IPZ1A_K03 Activity during classes,
Project,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student potrafi łączyć wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Student potrafi gospodarować zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności, w szczególności dla potrzeb procesu produkcyjnego. IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji, zarządzania działalnością produkcyjną. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W01 Activity during classes,
Examination
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie zarządzania produkcją oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym m.in.: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Activity during classes,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu zarządzania produkcją. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi łączyć wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. - + + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi gospodarować zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności, w szczególności dla potrzeb procesu produkcyjnego. - + + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji, zarządzania działalnością produkcyjną. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie zarządzania produkcją oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym m.in.: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 148 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Istota zarządzania produkcją.
2. Produkt: projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego.
3. Proces: rozmieszczenie urządzeń (przedmiotowe, technologiczne, mieszane).
4. TPS, Lean Manufacturing
5. Zarządzanie produkcją w oparciu o Teorię Ograniczeń
6. Kaizen i metody poprawy produktywności
7. TQM
8. Poka-yoke
9. SMED
10. Mapowanie strumienia wartości
11. Zarządzanie procesami

Auditorium classes (15h):

Pogłębienie i rozszerzenie problematyki wykładu poprzez zadania obliczeniowe, studium przypadku oraz referaty.

Laboratory classes (15h):

Student wykona symulację zadanego procesu produkcyjnego przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego.

Project classes (15h):

Na podstawie otrzymanych danych student dokona racjonalizacji przebiegu procesu z uwzględnieniem wybranych kryteriów. Przedstawi koncepcje usprawnień procesu oraz wnioski.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń w formie kolokwium może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 1 ćwiczenie może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Nieobecność na kolokwium zaliczeniowym nie uprawnia do dodatkowego terminu zaliczenia. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona na wszystkich dwóch terminach. Egzamin odbędzie się formie testu obejmującego pytania otwarte i zamknięte o charakterze wielokrotnego wyboru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z wszystkich form zajęć i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą osoby prowadzącej i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z powyższymi informacjami zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Recommended literature and teaching resources:

1.Babalska D., Brzeziński A., Czołba M., Krużycka L., Leszczyk – Kabacińska M., Łazicki A., Matejczyk M., Nowacki M., Samsel D., 2011: Systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Techniki Lean Management i Kaizen. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., Warszawa;
2. Borkowski S., Ulewicz R., 2009: Instrumenty doskonalenia procesów produkcyjnych. Wydawnictwo PTM, Warszawa;
3. Czerska J., 2009: Doskonalenie strumienia wartości. Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN Sp. z o.o., Warszawa;
4. Kochański T., 2000: Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Informatycznej w Warszawie, Warszawa;
5. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., 2001: Zarządzanie produkcją i usługami. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa;
6. Lewandowski J., Plinta D., Skoduł B., 2014: Organizacja systemów produkcyjnych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
7. Michna J., 2003: Zarządzanie produkcją. Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice;
8. Szatkowski K., 2014: Nowoczesne zarządzanie produkcją. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa;

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Bator A., Fuksa D., Ślósarz M.: Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych, Przegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 18–21.
 2. Bator A., Ogrodnik R.: Metoda określenia rentowności przedsiębiorstw wydobywczych w zintegrowanym systemie zarządzania, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. S. 62–67.
Additional information:

Aktywność na wykładach może być premiowana.
Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń ustala prowadzący na początku semestru.