Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Niezawodność systemów inżynierskich
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-421-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Snopkowski Ryszard (snopkows@agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia w ramach modułu przekazują wiedzę z zakresu oceny niezawodności systemów inżynierskich przy wykorzystaniu metod komputerowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny oraz pracować w zespole. IPZ1A_K01 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Student umie wykonywać ocenę systemów inżynierskich z wykorzystaniem metod komputerowych. IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student dokonuje wyboru wskaźników niezawodności w celu oceny działania systemów inżynierii środowiska IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Activity during classes,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu oceny niezawodności systemów inżynierskich z wykorzystaniem metod komputerowych. IPZ1A_W02 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny oraz pracować w zespole. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie wykonywać ocenę systemów inżynierskich z wykorzystaniem metod komputerowych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student dokonuje wyboru wskaźników niezawodności w celu oceny działania systemów inżynierii środowiska + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu oceny niezawodności systemów inżynierskich z wykorzystaniem metod komputerowych. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 9 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Systemy inżynierskie, pojęcie i metody oceny sprawności.
2. Ogólne pojęcia z zakresu niezawodności. Istota i zasady prowadzenia badań niezawodnościowych.
3. Wskaźniki niezawodności – ich wybór w ocenie działania systemów inżynierskich.
4. Niezawodność strukturalna układów technicznych.
5. Analiza awaryjności systemów z zastosowaniem metod numerycznych oraz analiza niezawodności obiektów z uwzględnieniem wymagań na etapie projektowania i eksploatacji.
6. Kryteria oceny niezawodności systemów.
7. Pojęcie, metody szacowania i zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem.

Laboratory classes (15h):

1. Systemy inżynierskie, pojęcie i metody oceny sprawności.
2. Niezawodność systemów inżynierskich, istota, metody badania.
3. Modelowanie komputerowe wybranych przykłady systemów inżynierskich oraz oceny ich niezawodności.
4. Wykorzystanie metod numerycznych w badaniu niezawodności systemów inżynierskich.
5. Analiza wyników z wykorzystaniem rachunku prawdopodobieństwa.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie modułu uzyskiwane jest na podstawie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych. Student ma prawo poprawić kolokwium dwukrotnie.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium zaliczeniowego z laboratorium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wyrównuje zaległości we własnym zakresie. Zalecane jest odrobienie zajęć z inną grupą pod warunkiem, że jest miejsce przy stanowisku i omawiany jest ten sam temat. W szczególnych przypadkach sposobem odrobienia usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach może być napisanie referatu/opracowania na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zagadnień z zakresu przedmiotów MATEMATYKA I (semestr I), MATEMATYKA II (semestr II)

Recommended literature and teaching resources:

Bobrowski D.: Modele i metody matematyczne teorii niezawodności. WNT, W-wa 1985.
Brandt S.: Analiza danych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1998
Plucińska A., Pluciński E.: Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne. Warszawa, WNT 2000
Jaźwiński J., Borgoń J.: Niezawodność eksploatacyjna i bezpieczeństwo. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa, 1989 r.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Ryszard SNOPKOWSKI, Stochastyczne metody analizy procesu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Czynniki wpływające na niestabilność czasu trwania cyklu produkcyjnego realizowanego w przodku ścianowym kopalń węgla kamiennego, Przegląd Górniczy 2011 t. 67 nr 9, s. 142–145.
Ryszard SNOPKOWSKI, Od modelu zdeterminowanego do stochastycznego – przykłady metod analizy procesu produkcyjnego w przodkach ścianowych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, 2007 t. 23 z. spec. 2 s. 239–254.
Aneta NAPIERAJ, Symulacyjny opis czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków 2007.

Additional information:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych. Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje cały zakres materiału omawiany na zajęciach.
Obecność na wykładach jest zalecana. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat i jest wolne miejsce przy stanowisku. W szczególnych przypadkach sposobem odrobienia usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach może być napisanie referatu/opracowania na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia.