Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Rachunek kosztów dla inżynierów
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-501-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Fuksa Dariusz (fuksa@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci na zajęciach poznają teoretyczną oraz praktyczną wiedzę dotyczącą rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Nabywają umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi realizować zadania zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Ma świadomość z zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny IPZ1A_K01 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zdefiniować koszty oraz rozróżnić ich struktury i klasyfikacje, wyjaśnić ogólne zasady budżetowania, planowania i analizy kosztów, przeprowadzić uproszczone kalkulacje kosztów według typowych metod kalkulacji kosztów IPZ1A_U01, IPZ1A_U03, IPZ1A_U02 Activity during classes,
Examination,
Test
M_U002 Student potrafi wykorzystać wybrane narzędzia rachunkowości zarządczej do analizowania i kształtowania decyzji produkcyjnych IPZ1A_U01, IPZ1A_U03, IPZ1A_U02 Activity during classes,
Test
M_U003 Student potrafi dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe między różnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa i podejmować racjonalne decyzje zarządcze IPZ1A_U01, IPZ1A_U03, IPZ1A_U02 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Participation in a discussion,
Examination,
Test
M_W002 Student zna tradycyjne i nowoczesne systemy rachunku kosztów, właściwe wymagania procedur ewidencyjno-rozliczeniowych w modelach rachunku kosztów IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Activity during classes,
Examination,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi realizować zadania zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania + + - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość z zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zdefiniować koszty oraz rozróżnić ich struktury i klasyfikacje, wyjaśnić ogólne zasady budżetowania, planowania i analizy kosztów, przeprowadzić uproszczone kalkulacje kosztów według typowych metod kalkulacji kosztów + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać wybrane narzędzia rachunkowości zarządczej do analizowania i kształtowania decyzji produkcyjnych + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe między różnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa i podejmować racjonalne decyzje zarządcze + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna tradycyjne i nowoczesne systemy rachunku kosztów, właściwe wymagania procedur ewidencyjno-rozliczeniowych w modelach rachunku kosztów + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

 1. Istota, funkcje i zadania rachunku kosztów, rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa – cele i zadania, rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza, rachunkowość zarządcza a rachunek kosztów.
 2. Istota kosztu, nakład, wydatek, klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych i zarządczych.
 3. Układy ewidencyjne kosztów.
 4. Rachunek kalkulacyjny kosztów.
 5. Zróżnicowanie modelowe i systemy rachunku kosztów oraz ich klasyfikacja.
 6. Procedury ewidencyjno-rozliczeniowe w różnych modelach rachunku kosztów.
 7. Ocena systemów rachunku kosztów.
 8. Wpływ rachunku kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej.
 9. Nowe systemy rachunku kosztów i metody zarządzania kosztami – rachunek kosztów docelowych (target costing), rachunek koszt ów ciągłego doskonalenia (kaizen costing), rachunek kosztów jakości, rachunek cyklu życia produktu.

Auditorium classes (15h):

 1. Identyfikacja i wykorzystanie struktury kosztów, rozumianej jako zależność kosztów od rozmiarów produkcji.
 2. Metody szacowania kosztów przyszłych.
 3. System rachunku kosztów pełnych i zmiennych – zalety, wady, wykorzystanie.
 4. Wpływ systemu rachunku kosztów na kształtowanie wyniku finansowego.
 5. Próg rentowności produkcji jedno i wieloasortymentowej.
 6. Decyzje cenowe w przedsiębiorstwie.
 7. Budżetowanie kosztów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Szczegółowe warunki zaliczenia ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach.
Wykład: egzamin pisemny.
Ćwiczenia: dwa sprawdziany w trakcie semestru – zadania rachunkowe z zakresu omawianych zagadnień.
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów.
Student ma możliwość zaliczyć ćwiczenia przystępując dodatkowo do jednego kolokwium poprawkowego.
Student zachowuje podstawowy termin zaliczenia pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecności.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium zaliczeniowym lub egzaminie powoduje utratę danego terminu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu oraz oceny z ćwiczeń rachunkowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach swojej grupy z ważnych i udokumentowanych przyczyn, może je uzupełnić uczestnicząc w zajęciach innej grupy lub opracować zagadnienie samodzielnie (uzgodnione z prowadzącym) i zaliczyć w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych lub dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:
 1. Dobija M.: Rachunkowość zarządcza. PWN, Warszawa 1996
 2. Drury C.: Rachunek kosztów. PWE, Warszawa 1997
 3. Gabrusewicz W., Kamela Sowińska A., Poetschke H.: Rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa
 4. Karmańska A.: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2007
 5. Nowak E.: Decyzyjne rachunki kosztów. PWN, Warszawa 1994
 6. Nowak E., Gabrusewicz W., Czubakowska K.: Podstawy rachunkowości zarządczej.PWE, Warszawa 2005
 7. Sierpińska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2004
 8. Warnecka H.J. i inni: Rachunek kosztów dla inżynierów. WNT, Warszawa 1993.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Fuksa D., Jabłońska-Firek B., Duda J. T.: Wykorzystanie metody Monte Carlo do analizy wrażliwości planów produkcji i sprzedaży węgla na zmiany zapotrzebowania. Górnictwo i Geoinżynieria /Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. 2004, R. 28, z. 4/2, s. 95–107.
 2. Fuksa D.: Próg rentowności a optymalny plan produkcji i sprzedaży węgla. W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2005: Krynica 14–16 września 2005, s. 147–152.
 3. Fuksa D.: Utilization of the Monte Carlo method to analize the influence of demand on changes in profitability of mines. W: Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005, s. 202–211.
 4. Fuksa D.: Metoda analizy wrażliwości ilościowo-jakościowej struktury produkcji kopalń na zmiany wielkości zapotrzebowania. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005, s. 326–333.
 5. Fuksa D.: Wpływ zmian zapotrzebowania na poziom zapasów węgla w spółce i w kopalniach. W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2005: Krynica 14–16 września 2005, s. 139–146.
 6. Fuksa D.: Utilization of the Monte Carlo Method to analyze sensitivity of assortment structure of mines production on changes in demand. W: Mine Planning and Equipment Selection 2006 : MPES: proceedings of the fifteenth international symposium on Mine planning and equipment selection. Torino, Italy, 20–22 September 2006. Vol. 1, Italy: FIORDO S. r. I., 2006, s. 419–424.
 7. Fuksa D.: Wpływ uwarunkowań rynkowych na politykę cenową przedsiębiorstwa W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006: Krynica 13–15 września 2006, s. 127–132.
 8. Fuksa D.: Analiza wpływu zmiennego zapotrzebowania na stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej spółki węglowej. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006, s. 376–384.
 9. Fuksa D.: Analiza wieloasortymentowego progu rentowności na przykładzie kopalni węgla kamiennego. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1, Opole. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008. s. 314–319.
 10. Fuksa D.: Optymalizacja poziomu gotówki w przedsiębiorstwie wydobywczym z wykorzystaniem modelu Millera-Orra. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2008, t. 24 z. 3/3, s. 105–113.
 11. Fuksa D.: Strategie zarządzania cenami i kosztami na przykładzie producentów skalnych surowców drogowych Przegląd Górniczy, 2008, t. 64, nr 11–12, s. 69–77.
 12. Fuksa D., Trzaskuś-Żak B.: Badanie kosztów stałych i zmiennych kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2008, t. 24 z. 1/1, s. 45–78.
 13. Trzaskuś-Żak B., Fuksa D.: Wielkości graniczne parametrów ekonomicznych, marginesy bezpieczeństwa w działalności gospodarczej producentów skalnych surowców drogowych. Przegląd Górniczy, 2008, t. 64, nr 3, s. 33–43.
 14. Fuksa D.: Koncepcja opustów cenowych jako element polityki kredytowej przedsiębiorstwa górniczego. Przegląd Górniczy, 2009, t. 65, nr 9, s. 36–39.
 15. Fuksa D.: Zarządzanie środkami pieniężnymi na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2009, t. 25 z. 1, s. 119–135.
 16. Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych. Prac. Zbiorowa -red. nauk. Zdzisław GAŁAŚ. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009.
 17. Fuksa D.: Polityka opustów cenowych na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1, Opole. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. s. 440–445.
 18. Fuksa D.: Wykorzystanie opustów cenowych w polityce kredytowej przedsiębiorstwa górniczego. Przegląd Górniczy. 2010, t. 66, nr 9, s. 81–83.
 19. Fuksa D.: Koncepcja wyznaczania wieloasortymentowego progu rentowności dla kopalń węgla kamiennego. Przegląd Górniczy, 2011, t. 67, nr 9, s. 46–48.
 20. Fuksa D.: Analysis of the breakeven point mining company in terms of a variable level of demand for coal. W: 22 World Mining Congress & Expo: 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 2. /ed. Şinasi Eskikaya; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. Ankara, 2011. s. 93–99.
 21. Fuksa D.: Analysis of the impact of demand changes on the profit and the degree of operating leverage of a mining company. W: Information systems in management X, Computer aided logistics. Warsaw University of Life Sciences – SGGW. WULS Press, 2011, s. 7–16.
 22. Fuksa D.: The concept analysis of the break-even point mining company under a variable level of demand for coal. W: Information systems in management XV, eLogistics and computer aided logistics. Warsaw University of Life Sciences – SGGW. WULS Press, 2011, s. 28–38.
 23. Fuksa D.: The concept of determination and analysis of the break-even point of a mining enterprise in the conditions of variable demand of coal consumers. W: Aspects of production engineering and management /ed. Piotr Łebkowski/. Kraków: AGH University of Science and Technology Press, 2011, s. 139–153.
 24. Fuksa D., Kęsek M.: Komputerowe wspomaganie zarządzania rentownością przedsiębiorstwa górniczego. Przegląd Górniczy, 2011, t. 67, nr 9, s. 70–73.
 25. Fuksa D.: Metoda oceny wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na efektywność funkcjonowania wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego. Kraków: Wydawnictwo AGH, 2012. (Rozprawy Monografie /Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 26. Fuksa D., Bator A., Ślósarz M.: Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Przegląd Górniczy, 2012, t. 68, nr 9, s. 18–21.
 27. Fuksa D.: Analiza wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych kopalń wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego. Przegląd Górniczy, 2013, t. 69, nr 9, s. 56–59.
 28. Fuksa D.: Concept of determination and analysis of the break-even point for a mining enterprise. Archives of Mining Sciences. 2013, vol. 58, no. 2, s. 395–410.
 29. Fuksa D.: Wpływ zmiennego poziomu zapotrzebowania odbiorców węgla na próg rentowności przedsiębiorstwa górniczego. Wiadomości Górnicze, 2014, R. 65, nr 1, s. 41–46.
Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.