Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy automatyzacji i robotyzacji
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-502-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Nawrocki Marcin (marcin.nawrocki@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie studenta z podstawowymi elementami automatyki i robotyki przemysłowej, oraz omówienie korzyści z zastosowania automatyzacji i robotyzacji w procesach produkcyjnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość możliwości i zagrożeń związanych z zastosowania automatyzacji i robotyzacji w procesach produkcyjnych. IPZ1A_K01 Test results,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi zaprojektować i uruchomić program pracy robota przemysłowego. IPZ1A_U01 Test results,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_U002 Potrafi zaprojektować i uruchomić prosty układ automatycznej regulacji. IPZ1A_U01 Test results,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_U003 Potrafi zaprojektować i uruchomić program na sterowniku PLC. IPZ1A_U01 Test results,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie metody automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. IPZ1A_W02 Test results,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_W002 Zna i rozumie pojęcia mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. IPZ1A_W02 Test results,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_W003 Zna i rozumie zasadę działania układu automatycznej regulacji. IPZ1A_W02 Test results,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość możliwości i zagrożeń związanych z zastosowania automatyzacji i robotyzacji w procesach produkcyjnych. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować i uruchomić program pracy robota przemysłowego. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować i uruchomić prosty układ automatycznej regulacji. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować i uruchomić program na sterowniku PLC. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metody automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie pojęcia mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasadę działania układu automatycznej regulacji. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Wprowadzenie do mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji. Układy automatycznej regulacji – budowa i podział
2. Algorytmy sterowania w układach automatycznej regulacji
3. Sygnały, próbkowanie i kwantyzacja. Przetworniki analogowo-cyfrowe. Sterowanie cyfrowe.
4. Synteza układów przełączających, układy kombinacyjne i układy sekwencyjne.
5. Elementy układów automatyki. Przemysłowe układy sterowania, napędy i elementy wykonawcze.
6. Automatyzacja procesów wydobywczych
7. Robotyzacja procesów wydobywczych

Laboratory classes (15h):

1. Wprowadzenie do laboratorium, podstawy programowania w języku drabinkowym
2. Wykorzystanie podstawowych elementów logicznych w automatyzacji i robotyzacji
3. Zastosowanie układów licznikowych i czasowych
4. Automatyzacja cyklu pracy maszyny
5. Symulacja i optymalizacja cyklu pracy maszyny
6. Automatyzacja procesu technologicznego
7. Automatyzacja i/lub robotyzacja procesu dla potrzeb użyteczności publicznej lub procesu produkcyjnego
8. Ocena wykonanych projektów

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych odbywa się na podstawie obecności, sprawozdań i ocen uzyskanych w trakcie ćwiczeń. Przewiduje się możliwość jednokrotnego zaliczenia poprawkowego, które będzie zorganizowane w wyznaczonym przez prowadzącego ćwiczenia laboratoryjne terminie sesji zasadniczej.
Test z wykładu, który jest podstawą zaliczenia zdobytej wiedzy będzie zorganizowany na ostatnim wykładzie.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona ocen testu z zakresu tematyki wykładów (waga 0,3) i oceny z laboratorium (waga 0,7).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia wykładowe są nieobowiązkowe, w przypadku nieobecności student zdobywa wiedzę poprzez samokształcenie.
Nieobecności na zajęciach laboratoryjnych należy bezpośrednio po powrocie z nieobecności w sposób wskazany przez prowadzącego ćwiczenia laboratoryjne (projekt indywidualny).

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z zakresu informatyki, matematyki i fizyki.

Recommended literature and teaching resources:

1.Kowal J.: Podstawy Automatyki, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 22006.
2. Craig J. J.: Wprowadzenie do robotyki, Mechanika i sterowanie. WNT, Warszawa 1993.
3. Feld M.: Technologia budowy maszyn. PWN, Warszawa 1993.
4. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania. WNT, Warszawa 2000.
5. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa 2000.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Modeling and simulation of multi-tasking robotized production stations / S. FLAGA, T. Giesko, J. KOWAL, M. NAWROCKI, A. SIOMA // W: Engineering and methodology of modern technology : monograph / eds. G. Paraska, J. Kowal. — Khmelnytsky : [s. n.], cop. 2012.
 2. Sterowanie formacją robotów metodą śledzenia lidera — Hierarchical control of robots formation using leader following method / Andrzej Burghardt, Zenon Hendzel, Józef Giergiel, Marcin NAWROCKI // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; 2012
 3. Sterowanie odporne ruchem nadążnym manipulatora o zmiennych parametrach — [Robust tracking of the manipulator with variable parameters] / Marcin NAWROCKI, Andrzej Burghardt // W: „Modelowanie w mechanice” , Ustroń : 2012.
 4. Adaptive control for robot manipulator / Agata NAWROCKA, Marcin NAWROCKI, Andrzej KOT // W: 12th conference on Active noise and vibration control methods MARDiH, Krakow 2015.
 5. Trends in robotics development / Marcin NAWROCKI, Stanisław FLAGA // W: KraSyNT 2015, Kraków, 2015.
  Wybrane problemy współczesnej robotyki, Autorzy red. Agata NAWROCKA ; aut.: Burghardt Andrzej, CIEŚLIK Jacek, FLAGA Stanisław, Kurc Krzysztof, Minorowicz Bartosz, NAWROCKI Marcin, PLUTA Janusz, Stefański Frederik, Szybicki Dariusz, Zając Mariusz, Kraków : Katedra Automatyzacji Procesów. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015.
 6. Wybrane problemy urabiania, transportu i przeróbki skał trudnourabialnych, T. 1. Autorzy red. nauk. Krzysztof KRAUZE ; [aut.]: Krzysztof KOTWICA, Paweł MENDYKA, Łukasz BOŁOZ, Piotr KULINOWSKI, Piotr KASZA, Marcin NAWROCKI, Jacek FELIKS, Paweł TOMACH, Krzysztof WŁADZIELCZYK, Piotr KIPCZAK, Kraków, Wydawnictwa AGH, 2016.
Additional information:

Dodatkowe informacje podane będą na pierwszych zajęciach. Wszelkie sprawy będą załatwiane zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów AGH.