Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Logistyka w przedsiębiorstwie
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-503-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Mieszaniec Jerzy (mieszan@agh.edu.pl)
Module summary

Zapoznanie z systemem logistycznym przedsiębiorstwa przemysłowego: podsystemami logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz ich infrastrukturą strukturalną i rzeczową, jak i zależnościami zachodzącymi pomiędzy decyzjami dotyczącymi sterowania procesem przepływu surowców, półproduktów, wyrobów gotowych i odpadów w systemie. Przeprowadzanie obliczeń pozwalających na optymalizacja kosztów całkowitych zaopatrzenia przedsiębiorstwa przemysłu surowcowego, energetycznego i innych branż.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student umie dochodzić do porozumienia w kreatywnej pracy zespołowej i brać współodpowiedzialność za jej wyniki. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Project,
Execution of exercises
M_K002 Student umie prowadzić merytoryczną dyskusję i akceptować odmienność poglądów. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Project,
Execution of exercises
M_K003 Student ma świadomość i wyraża gotowość ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Examination,
Project,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 Student potrafi przeprowadzić obliczenia optymalizujące koszty występujące w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. IPZ1A_U01 Test,
Project,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi zaprojektować elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa dobierając odpowiednie urządzenia i środki techniczne zapewniające ich sprawne funkcjonowanie. IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Project
M_U003 Student potrafi przygotowywać i podejmować decyzje dotyczące powiązanych przepływów surowców i wyrobów gotowych w logistycznym łańcuchu dostaw, zapewniając nieprzerwaną realizację zadań symulowanego systemu logistycznego. IPZ1A_U02, IPZ1A_U01 Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Test,
Examination,
Project
M_W002 Student zna zadania poszczególnych podsystemów logistycznych i realizowane przez nie funkcje. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Test,
Examination,
Project,
Execution of exercises
M_W003 Student zna elementy infrastruktury procesów logistycznych oraz istniejące możliwości technologiczne usprawniające ich przebieg. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Test,
Examination,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student umie dochodzić do porozumienia w kreatywnej pracy zespołowej i brać współodpowiedzialność za jej wyniki. - + - + - - - - - - -
M_K002 Student umie prowadzić merytoryczną dyskusję i akceptować odmienność poglądów. - + - + - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość i wyraża gotowość ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić obliczenia optymalizujące koszty występujące w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. - + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa dobierając odpowiednie urządzenia i środki techniczne zapewniające ich sprawne funkcjonowanie. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przygotowywać i podejmować decyzje dotyczące powiązanych przepływów surowców i wyrobów gotowych w logistycznym łańcuchu dostaw, zapewniając nieprzerwaną realizację zadań symulowanego systemu logistycznego. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna zadania poszczególnych podsystemów logistycznych i realizowane przez nie funkcje. + + - + - - - - - - -
M_W003 Student zna elementy infrastruktury procesów logistycznych oraz istniejące możliwości technologiczne usprawniające ich przebieg. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 112 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Inne 15 h
Module content
Lectures (15h):

Geneza i pojęcia logistyki.
System logistyczny.
Logistyka zaopatrzenia. Logistyka produkcji. Logistyka dystrybucji.
Funkcje i zadania logistyki w przedsiębiorstwie.
Gałęzie transportu. Decyzje dotyczące zagadnień transportowych. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania transportem.
Proces magazynowy i rodzaje magazynów.
Dystrybucja. Kanały dystrybucji.

Project classes (15h):

Wykonanie ćwiczenia projektowego zaznajamiającego z:
*kosztami utrzymywania zapasów,
*optymalizacją wielkości dostawy,
*planowaniem zakupów,
*formowaniem jednostek ładunkowych,
*organizacją przestrzeni magazynowej.

Auditorium classes (15h):

Przygotowywanie i podejmowanie decyzji w komputerowej grze symulacyjnej odwzorowującej powiązania występujące w logistycznym łańcuchu dostaw.
Zapoznanie z infrastrukturą procesów logistycznych:
*urządzeniami do składowania towarów,
*urządzeniami do transportu i manipulacji materiałami,
*rodzajami jednostek ładunkowych;
Opakowania. Funkcje opakowania. Oznakowanie opakowań.
Systemy kodów kreskowych. Rozwiązania w zakresie automatycznej identyfikacji towarów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena ćwiczeń audytoryjnych uzależniona jest w 50% od oceny zaangażowania i umiejętności weryfikowanych przez symulacyjną grę decyzyjną, a w 50% od oceny kolokwium sprawdzającego znajomość elementów infrastruktury rzeczowej systemu logistycznego. W przypadku nie uzyskania pozytywnej oceny student, który uczęszczał na zajęcia i uczestniczył w grze logistycznej ma prawo do jednokrotnego przystąpienia do kolokwium poprawkowego obejmującego weryfikację opanowania obu części zajęć.

Ocena ćwiczeń projektowych wynika z poziomu i terminowości zrealizowanego projektu. Projekt oddany w terminie i oceniony negatywnie może być jednokrotnie poprawiony.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń audytoryjnych i projektowych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z egzaminu z wagą 50%, oceny z ćwiczeń projektowych z wagą 20% oraz oceny z ćwiczeń audytoryjnych z wagą 30%. Wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Jeżeli student otrzymał z I lub I i II terminu egzaminu ocenę niedostateczną to do wyliczenia oceny końcowej jako ocena z egzaminu przyjmowana jest średnia ważona wszystkich ocen z egzaminu z wagami 20% i 80% lub 20%, 20% i 60%, przy czym ocena końcowa przy zaliczeniu wszystkich form zajęć nie może być negatywna.

OCENA KOŃCOWA = 30% * OCENA ĆWICZEŃ AUDYTORYJNYCH + 20% * OCENA ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH + 50% * ŚREDNIA WAŻONA OCEN Z EGZAMINU

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach swojej grupy, może je uzupełnić uczestnicząc w zajęciach innej grupy lub opracować zagadnienie samodzielnie i skonsultować w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych.
Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i projektowych jest obowiązkowa.
Przygotowywanie i podejmowanie decyzje w prowadzonej w ramach ćwiczeń audytoryjnych symulacyjnej grze decyzyjnej realizowane w formie zadań domowych jest obowiązkowe.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Abt Stefan: Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa
 2. Blaik Piotr: Logistyka. PWE, Warszawa
 3. Coyle John, Bardi Edward, Langley Jr. John: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa
 4. Gołembska Elżbieta: Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw. AE w Poznaniu, Poznań
 5. Pisz Iwona, Sęk Tadeusz, Zielecki Władysław: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa
 6. Szczepankiewicz Władysław: Logistyka marketingowa. AE W Krakowie, Kraków
 7. Szpon Jakub, Dembińska-Cyran Izabela, Wiktorowska-Jasik Anna: Podstawy logistyki. SNIGiR, Szczecin
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Mieszaniec J., Olejarz-Mieszaniec E.: Zastosowanie symulacji procesów logistycznych w kształceniu kadr [w:] Kwartalnik Edukacja: studia, badania, innowacje. Dodatek do nr 2, 2010

Mieszaniec J.: Kształcenie na odległość metodą symulacyjnej gry decyzyjnej w aspekcie pracy grupowej. e-mentor nr 5/2010

Mieszaniec J., Ogrodnik M.: Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010

Additional information:

Ćwiczenie projektowe realizuje się w zespołach dwuosobowych i konsultuje zrealizowane jego części na bieżąco.
Decyzje w prowadzonej w ramach ćwiczeń audytoryjnych symulacyjnej grze decyzyjnej przygotowuje się i podejmuje w zespołach dwuosobowych w formie zadań domowych. Brak uczestnictwa w grze skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń.