Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sterowanie przepływem produkcji
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-509-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Bator Artur (abator@agh.edu.pl)
Module summary

Wybrane zagadnienia z zakresu planowania produkcji i sterowanie jej przebiegiem.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i realizować projekty. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Activity during classes,
Involvement in teamwork,
Project
Skills: he can
M_U001 Student umie wykorzystać poznaną wiedzę z zakresu planowania produkcji i sterowania jej przebiegiem. IPZ1A_U02, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Activity during classes,
Project
M_U002 Student potrafi budować plany i harmonogramy produkcyjne w oparciu o poznane techniki, sterować przepływem produkcji na poziomie międzykomórkowym i wewnątrzkomórkowym w zmieniającej się sytuacji rynkowej. IPZ1A_U02, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Activity during classes,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę o planowaniu produkcji i sterowaniu jej przebiegiem. IPZ1A_W02, IPZ1A_W01, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Activity during classes,
Test
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu wymaganej dokumentacji produkcyjnej (zleceń produkcyjnych, przewodników produkcyjnych), harmonogramowania produkcji i reguł priorytetów wymaganych w bieżącym sterowaniu produkcją. IPZ1A_W01, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i realizować projekty. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie wykorzystać poznaną wiedzę z zakresu planowania produkcji i sterowania jej przebiegiem. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi budować plany i harmonogramy produkcyjne w oparciu o poznane techniki, sterować przepływem produkcji na poziomie międzykomórkowym i wewnątrzkomórkowym w zmieniającej się sytuacji rynkowej. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o planowaniu produkcji i sterowaniu jej przebiegiem. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu wymaganej dokumentacji produkcyjnej (zleceń produkcyjnych, przewodników produkcyjnych), harmonogramowania produkcji i reguł priorytetów wymaganych w bieżącym sterowaniu produkcją. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

 1. Sterowanie produkcją – funkcje, fazy, składowe.
 2. Pojęcie czasu sterowania produkcją.
 3. Metoda sterowania według wyprzedzeń
 4. Metoda sterowania według stanów zapasów magazynowych.
 5. Planowanie zapotrzebowania na zasoby.
 6. System “Just-in-Time”.
 7. System zoptymalizowanego przepływu produkcji.
 8. Wytwarzanie zintegrowane komputerowo.

Project classes (15h):

Planowanie i regulowanie przepływu materiałowego.
Bieżące sterowanie produkcją.
Reguły priorytetów w bieżącym sterowaniu produkcją.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednego poprawkowego. Jeżeli student opuścił więcej niż 1 ćwiczenie projektowe może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Nieobecność na ustalonym terminie zaliczeniowym projektu nie uprawnia do dodatkowego terminu zaliczenia. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona na wszystkich dwóch terminach.

Zaliczenie treści wykładów odbędzie się formie testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte o charakterze wielokrotnego wyboru.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocenę stanowi średnia arytmetyczna z oceny zaliczenia tematyki wykładów oraz ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z powyższymi informacjami zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Brzeziński M. (red.): Sterowanie produkcją, Wydawnictwa Uczelniane, Lublin 1999.
 2. Fertsch M.: Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Biblioteka logistyka, Wydawnictwo ILiM, Poznań, 2003.
 3. Kosieradzka A. (red.): Podstawy zarządzania produkcją. Ćwiczenia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008.
 4. Senger Z.: Sterowanie przepływem produkcji. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1998.
 5. Wróblewski K.J.: Podstawy sterowania przepływem produkcji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Bator A., Fuksa D., Ślósarz M.: Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych, Przegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 18–21.
 2. Bator A., Ogrodnik R.: Metoda określenia rentowności przedsiębiorstw wydobywczych w zintegrowanym systemie zarządzania, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. S. 62–67.
 3. Bator A., Fuksa D., Ślósarz M.: Waloryzacja energetyczna mułów węglowych możliwością poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych, Przegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 9, s. 2–5.
 4. Bator A., Paluchniak A.: Wykorzystanie metody 5S do poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach, Przegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 9, s. 7–10.
Additional information:

Aktywność na wykładach może być premiowana.
Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń ustala prowadzący na początku semestru.