Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modelling of industrial production
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-510-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Brzychczy Edyta (brzych3@agh.edu.pl)
Module summary

W trakcie zajęć student zapoznaje się z podstawami modelowania procesów przemysłowych oraz zaawansowanymi metodami analizy procesów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi pracować w grupie nad zadanym zadaniem projektowym i ma świadomość odpowiedzialności za powierzone zadania. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi porozumiewać się językiem technicznym i językiem ekonomicznym w zakresie modelowania produkcji przemysłowej. IPZ1A_U04 Execution of a project,
Test
M_U002 Student potrafi wykorzystać metody analityczne i symulacyjne do modelowania procesów przemysłowych. IPZ1A_U01 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe zasady i metody modelowania produkcji przemysłowej na przykładzie przemysłu wydobywczego. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Test
M_W002 Student zna techniki drążenia procesów i ich wykorzystanie w analizie procesów przemysłowych. IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Project,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie nad zadanym zadaniem projektowym i ma świadomość odpowiedzialności za powierzone zadania. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi porozumiewać się językiem technicznym i językiem ekonomicznym w zakresie modelowania produkcji przemysłowej. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać metody analityczne i symulacyjne do modelowania procesów przemysłowych. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe zasady i metody modelowania produkcji przemysłowej na przykładzie przemysłu wydobywczego. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna techniki drążenia procesów i ich wykorzystanie w analizie procesów przemysłowych. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 23 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Pojęcia wstępne z zakresu modelowania (pojęcie modelu, sens modelowania, podział modeli na graficzne, fizyczne i matematyczno-ekonomiczne, kryteria stosowane przy modelowaniu produkcji przemysłowej).
Techniki sieciowe – sieci stochastyczne
Modelowanie procesów – przykłady notacji (sieci Petriego, drzewa procesów, BPMN).
Drążenie procesów (Process Mining).
Modelowanie procesów w przemyśle górniczym – wybrane przykłady

Project classes (15h):

Wykonanie projektu dot. modelowania i analizy wybranego procesu w przedsiębiorstwie.
1. Identyfikacja i opis wybranego procesu.
2. Budowa modelu procesu w wybranej notacji.
3. Modelowanie i analiza procesu z zastosowaniem wybranych programów
komputerowych (wspierających process mining).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie oceny z pisemnego zaliczenia wykładów oraz oceny z projektu.
Zaliczenie wykładów oraz ćwiczeń projektowych – 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest według algorytmu:
1) w przypadku uzyskania zaliczenia z wykładów w I terminie: OK = (2*Z+P)/3
2) w przypadku uzyskania zaliczenia z wykładów w II terminie (niezdania I terminu): OK = (2+Z+P)/3
gdzie: Z – ocena pozytywna z zaliczenia wykładów, P – ocena pozytywna z projektu (liczona jako średnia ze wszystkich terminów).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach obowiązkowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Prerequisites and additional requirements:

znajomość treści programowych z przedmiotów Matematyka I, Matematyka II, Statystyka

Recommended literature and teaching resources:

Magda R.: Modelowanie i optymalizacja elementów kopalń. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków
Trocki i in.: Zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2003
Wil van der Aalst: Process Mining. Data Science in Action. Springer, 2016
Drejewicz S: Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Wyd. Helion, 2016

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Brzychczy E., 2006: Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 1. Podstawowe definicje i założenia. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Wyd. IGSMiE PAN, t.22, z.1
Brzychczy E., 2007: O możliwościach wykorzystania techniki VERT w modelowaniu robót górniczych . Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Wyd. IGSMiE PAN, t.23, z.3
Brzychczy E., 2007: Propozycja modułu eksperckiego dla potrzeb systemu projektowania robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1764, seria Górnictwo z.279, Gliwice
Brzychczy E., 2011: Proces modelowania produkcji górniczej w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem systemu doradczego. Wiadomości Górnicze, R.62, nr 7-8
Brzychczy E., 2012: Metoda modelowania i optymalizacji robót eksploatacyjnych w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym. Wydawnictwa AGH. Seria Rozprawy i Monografie, nr 245. Kraków
Brzychczy E., 2017: Wykorzystanie eksploracji procesów w przedsiębiorstwie. Inżynieria Mineralna, R. 18 nr 2, s. 237-244
Sukiennik M., Brzychczy E., Napieraj A., 2017: Analiza pracy zespołów w organizacji z wykorzystaniem technik eksploracji procesów. Przegląd Organizacji ; nr 11, s. 46-52
Brzychczy E., Napieraj A., Sukiennik M., 2018: Modelling of processes with use of process mining techniques. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, vol. 116, no. 1995, s. 23-36
Trzcionkowska A., Brzychczy E., 2018: Practical aspects of event logs creation for industrial process modelling. W: MAPE 2018 : XV international conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, Zawiercie, Poland, Vol. 1 iss. 1. Wydawnictwo PANOVA, pp. 77-83
Brzychczy E., Trzcionkowska A., 2019: Process-oriented approach for analysis of sensor data from longwall monitoring system. W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance [ISPEM 2018], eds. Anna Burduk [et al.].Advances in Intelligent Systems and Computing. Cham : Springer Nature Switzerland AG, pp. 611-621
Brzychczy E., 2019: Probabilistic modeling of mining production in an underground coal mine. W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance [ISPEM 2018], eds. Anna Burduk [et al.]. Advances in Intelligent Systems and Computing. Cham : Springer Nature Switzerland AG, pp. 655-667

Additional information:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – 5 pytań opisowych.