Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zintegrowane systemy zarządzania
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-512-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Bator Artur (abator@agh.edu.pl)
Module summary

Wykorzystując oprogramowanie klasy ERP (Comarch ERP XL, Symfonia SAGE) studenci poznają zarządzanie podstawowymi procesami biznesowymi oraz wybranymi zasobami przedsiębiorstwa.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu systemów informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Activity during classes,
Test,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Student umie identyfikować zintegrowane systemy zarządzania i systemy zarządzania informacją. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Activity during classes,
Test,
Case study,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Student umie wykorzystać systemy baz danych, użytkować system planowania i zarządzania produkcją klasy ERP, system symulacji produkcji, zbudować hurtownię danych. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Activity during classes,
Test,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę pozwalającą mu na świadome wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Activity during classes,
Test,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Student posiada wiedzę o roli baz danych w systemach internetowych oraz systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Activity during classes,
Test,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu systemów informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie identyfikować zintegrowane systemy zarządzania i systemy zarządzania informacją. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie wykorzystać systemy baz danych, użytkować system planowania i zarządzania produkcją klasy ERP, system symulacji produkcji, zbudować hurtownię danych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę pozwalającą mu na świadome wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o roli baz danych w systemach internetowych oraz systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Laboratory classes (30h):
Budowa hurtowni danych.
Operacje kadrowe i księgowe.
Operacje magazynowe.
Obsługa dokumentów handlowych.
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń ustala prowadzący na początku semestru. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 1 ćwiczenie laboratoryjne może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Nieobecność na kolokwium zaliczeniowym nie uprawnia do dodatkowego terminu zaliczenia. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona na wszystkich dwóch terminach.

Participation rules in classes:
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową stanowi ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat lub w formie wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na pierwszych ćwiczeniach, gdzie zgodnie z powyższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Warszawa: Mikon, 2004.
 2. Brzozowski W., Kowalczyk K., Tomaszewski M.(red.), Kabza Z.: Zintegrowane systemy zarządzania, Opole: Politechnika Opolska, 2002.
 3. Banaszak Z.: Systemy informatyczne inżynierii zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Zielonogórskiej, 2001.
 4. Mazur A., Mazur D.: Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie, Madar, 2004.
 5. Michalski K.: Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie: systemy informatyczne a reinżynieria organizacji, Politechnika Śląska, 2001.
 6. Olszak C., Sroka H. (red.): Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. Katowice:
 7. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Definiowanie wymagań dla systemów informatycznych metodą AHP i ANP. Romuald OGRODNIK, Artur BATOR, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, Zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
 2. Konstrukcja systemu informatycznego sporządzającego prognozy ostrzegawcze dla przedsiębiorstwa górniczego. Artur BATOR, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie : V konferencja : Zakopane, 14–16 stycznia 2002.
 3. Metoda określenia rentowności przedsiębiorstw wydobywczych w zintegrowanym systemie zarządzania. Artur BATOR, Romuald OGRODNIK, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
 4. Praktyczne aspekty wdrażania systemów informatycznych. Artur BATOR, Marek KĘSEK W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
 5. Zastosowanie systemu ekspertowego przy budowie systemu wczesnego ostrzegania na kopalni. Artur BATOR, W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie ’2000 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Ustroń 13–15 września 2000
Additional information:

Aktywność studenta na ćwiczeniach może być premiowana.