Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komunikacja i stosunki interpersonalne w przedsiębiorstwie
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-513-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ślósarz Mieczysław (slosarz@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot będący kontynuacją przedmiotu Zarządzanie personelem. Obejmuje rozszerzenie zagadnień związanych z autoprezentacją, rozmową kwalifikacyjną, tworzeniem i rozwojem kanałów komunikacji w zespołach ludzkich. Przyczyny konfliktów i sposoby ich rozwiązywania. Rola lidera, coacha i mentora w zespołach ludzkich.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi reagować na sytuacje kryzysowe wśród pracowników, zna metody ich rozwiązywania IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Activity during classes,
Test
Skills: he can
M_U001 Student potrafi roziązywać zagadnienia typu Case Study dla zagadnień związanych z negocjacjami, rozwiązywaniem problemów między pracownikami IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Activity during classes,
Project
M_U002 Student potrafi zaprojektować systemy komunikacji międzyludzkiej w przedsiębiorstwie, dobrać kanał komunikacyjny dla typowych sytuacji w firmie IPZ1A_U01, IPZ1A_U03, IPZ1A_U02 Activity during classes,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe kanały komunikacji międzyludzkiej IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Test
M_W002 Student zna przyczyny powstawania konfliktów w przedsiębiorstwie oraz sposoby ich rozwiązywania IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi reagować na sytuacje kryzysowe wśród pracowników, zna metody ich rozwiązywania + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi roziązywać zagadnienia typu Case Study dla zagadnień związanych z negocjacjami, rozwiązywaniem problemów między pracownikami - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować systemy komunikacji międzyludzkiej w przedsiębiorstwie, dobrać kanał komunikacyjny dla typowych sytuacji w firmie - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe kanały komunikacji międzyludzkiej + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna przyczyny powstawania konfliktów w przedsiębiorstwie oraz sposoby ich rozwiązywania + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Rola i znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie.
Rodzaje kanałów komunikacji
Autoprezentacja, podstawy wystąpień publicznych
Komuinikacja niewerbalna i wwerbalna
Przyczyny powstawania konfliktów, metody ich rozwiązywania
Techniki negocjacji pracowniczych
Tworzenie się grup nieformalnych wśród pracowników
Rola lidera w grupie pracowniczej, metody kreowania liderów
ROzwój zasobów ludzkich, planowanie kariery

Project classes (15h):

W ramach zajęć studenci dla otrzymanego typu przedsiębiorstwa projektują system przepływu informacji. Dobierają kanały komunikacji, przygotowują prezentacje dla kontrahentów przedsiębiorstwa oraz określają role i zadania liderów w grupie pracowniczej

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Treści wykładowe podlegają ocenie w formie sprawdzianu pisemnego w terminie ustalonym ze studentami.
Weryfikacja wiadomości z zakresu projektu podlegają zaliczeniu na podstawie wykonanego ćwiczenia projektowego oraz ustnej weryfikacji wiedzy studenta podczas rozmowy zaliczeniowej projektu.
Studentowi przysługują jeden termin poprawkowy kolkwium oraz jeden termin poprawkowey zaliczenia projektu

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności podczas zajęć projektowych – konsultacji powinny być nadrobione przez studenta podczas konsultacji w następnym tygodniu. W razie wystąpienia większej liczby nieobecności w wyjątkowych przypadkach forma nadrobienia zaległości zostanie ustalona indywidualnie

Prerequisites and additional requirements:

Wskazana wiedza zakresu podstaw zarządzania oraz zarządzania personelem.

Recommended literature and teaching resources:

1. Pocztowski A. „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, PWE Warszawa 2003
2. Adamiec M, Kożusznik B. „Zarządzanie zasobami ludzkimi Aktor – Kreator – Inspirator”, Wyd. ARKADA 2000
3. Stoner J. A. F. Wankel Ch. „Kierowanie”. PWE, Warszawa1992
4. Griffin R. W. „Podstawy zarządzania organizacjami”. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003
5. Koźmiński A.: „Zarządzanie. Teoria i praktyka”, 1996
6. Armstrong M.,: „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Jerzy MIESZANIEC, Mieczysław ŚLÓSARZ : Leadership i jego znaczenie w pracy sieciowej — Leadership and its meaning in network / // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1723. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2006 z. 36
2. Katarzyna Stryszowska, Mieczysław ŚLÓSARZ: E-learning, coaching i mentoring w rozwoju kadry pracowniczej — E-learning, coaching and mentoring in management staff develop / // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006
3. Artur BATOR, Mieczysław ŚLÓSARZ: Nowoczesne formy szkoleń pracowników zakładów górniczych — Modern forms of mining workers training / // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 9

Additional information:

Przedmiot stanowi rozszerzenie przedmiotu Zarządzanie personelem. Podczas przedmiotu mogą być wykonywane autoprezentacje grupowe.