Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy górnictwa
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-518-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Andrusikiewicz Wacław (andrus@agh.edu.pl)
Module summary

Rola i niezbędność surowców mineralnych i górnictwa w gospodarce. Podstawowe cechy geologiczne złóż decydujące o wyborze najlepszej technologii eksploatacji. Typy i rodzaje działalności górniczej. Przykłady zastosowanej technologie eksploatacji złóż w zależności od form złożowych. Sposoby i techniki pozyskiwania surowców. Maszyny i urządzenia stosowane w górnictwie. Kierunki rozwoju górnictwa.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi pracować w zespole, a także współorganizuje prace i wspiera ją swoimi osobistymi umiejętnościami. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wymienić i scharakteryzować formy występowania złóż, określić parametry ich zalegania, wymienić zaburzenia w zaleganiu złóż, jak również podzielić złoża ze względu na potrzeby górnictwa. IPZ1A_U01 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi wyróżnić i scharakteryzować poszczególne rodzaje górnictwa tj. podziemne, odkrywkowe, otworowe. Potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe metody i systemy eksploatacji złóż. IPZ1A_U02, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_U003 Potrafi wymienić rodzaje obudów stosowanych w górnictwie podziemnym oraz rodzaje transportu urobku. IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_U004 Potrafi zidentyfikować zagrożenia naturalne związane z eksploatacją, a także potrafi określić sposoby prewencji, jak również sposoby ich zwalczania. IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawową terminologię górniczą, rodzaje górnictwa i ich specyfikacje. IPZ1A_W03, IPZ1A_W01, IPZ1A_W04 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna kryteria podziału złoża ze względu na potrzeby górnictwa. Zna podstawowe metody i systemy eksploatacji, metody szacowania zasobów kopalin użytecznych i udostępniania złóż IPZ1A_W03, IPZ1A_W04 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W003 Student wie, jakie są zagrożenia naturalne wynikające z eksploatacji górniczej. IPZ1A_W03, IPZ1A_W01, IPZ1A_W04 Test,
Activity during classes,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole, a także współorganizuje prace i wspiera ją swoimi osobistymi umiejętnościami. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wymienić i scharakteryzować formy występowania złóż, określić parametry ich zalegania, wymienić zaburzenia w zaleganiu złóż, jak również podzielić złoża ze względu na potrzeby górnictwa. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyróżnić i scharakteryzować poszczególne rodzaje górnictwa tj. podziemne, odkrywkowe, otworowe. Potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe metody i systemy eksploatacji złóż. + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wymienić rodzaje obudów stosowanych w górnictwie podziemnym oraz rodzaje transportu urobku. + + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi zidentyfikować zagrożenia naturalne związane z eksploatacją, a także potrafi określić sposoby prewencji, jak również sposoby ich zwalczania. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawową terminologię górniczą, rodzaje górnictwa i ich specyfikacje. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna kryteria podziału złoża ze względu na potrzeby górnictwa. Zna podstawowe metody i systemy eksploatacji, metody szacowania zasobów kopalin użytecznych i udostępniania złóż + + - - - - - - - - -
M_W003 Student wie, jakie są zagrożenia naturalne wynikające z eksploatacji górniczej. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 27 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

 1. Terminologia górnicza.
 2. Formy i budowa złóż.
 3. Zaburzenia w zaleganiu złóż.
 4. Podział złóż i zasobów kopalin użytecznych.
 5. Podstawowe parametry determinujące dobór metod eksploatacji z podziałem na metodę odkrywkową, podziemną, otworową.
 6. Przykładowe metody urabiania skał.
 7. Podstawowe procesy technologiczne w górnictwie.
 8. Zagrożenia naturalne występujące w górnictwie, profilaktyka i sposoby ich zwalczania.
 9. Repetytorium.

Auditorium classes (15h):

 1. Poszukiwanie złóż.
 2. Metody szacowania zasobów kopalin użytecznych.
 3. Udostępnianie złóż.
 4. Struktury udostępniania kopalń podziemnych.
 5. Podstawowe parametry determinujące dobór metod eksploatacji z podziałem na metodę odkrywkową, podziemną, otworową i podwodną.
 6. Charakterystyka i klasyfikacja systemów eksploatacji złóż.
 7. Rodzaje obudów stosowanych w kopalniach podziemnych.
 8. Rodzaje transportu urobku.
 9. Repetytorium.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Praca zaliczeniowa w ramach ćwiczeń obejmująca treści wykładów i ćwiczeń. Student ma możliwość zaliczyć przedmiot przystępując dodatkowo do jednego kolokwium poprawkowego. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium powoduje utratę danego terminu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z kolokwium zaliczeniowe na końcu semestru

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zajęć lub indywidualny sposób uzupełnienia ustalony z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

1. Adonak R., Ptak J.: “Górnictwo cz. I : Górnictwo surowców skalnych”, skrypt uczelniany Pol. Śl., 1984
2. Burta J.; “Ewolucja technologii eksploatacji złóż rud miedzi w polskich kopalniach”
3. Krupiński B.; “Zasady projektowania kopalń – cz. 1”
4. Piechota S.; “Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń”
5. Staroń T.: “Górnictwo ogólne”, WU Pol. Lubelskiej, Lublin, 1995
6. Leksykon górniczy, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1989
7. Zwolan S., Czapliński A.; “Górnictwo”
8. Poradnik górnika, tom 1-5
9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981)
10. Materiały pomocnicze do ćwiczeń

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Fuksa D., Ciszyńska E.: Analiza i prognoza zanieczyszczeń powietrza na przykładzie aglomeracji miejskiej Krakowa. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. s. 446–455.
 2. Fuksa D.: Wierzba energetyczna jako alternatywna forma energii cieplnej dla gospodarstw domowych. W: Czysta energia, czyste środowisko 2008 /pod red. Ireneusza Solińskiego/. Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii. Kraków. 2008, s. 107–113.
 3. Fuksa D., Kipczak P., Ciszyńska E.: Efektywne technologie eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego. W: KOMTECH 2014: innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność: praca zbiorowa: monografia /red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2014, s. 83–99.
 4. Ciszyńska E., Fuksa D.: Analiz urovnâ zagrâzneniâ vozduha na primere gorodskoj aglomeracii Katowic. W: Problemy nedropolzovaniâ: meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh: 20–22 aprelâ 2011 g.: sbornik naučnyh trudov, Č. 2 /Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Gosudarstvennoe Obrazovatel’noe Učreždenie Vysšego Professional’nogo Obrazovaniâ Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Gornyj Institut imeni G. V. Plehanova (Tehničeskij Universitet). — Sankt-Peterburg: GI, 2011. s. 189–191.
 5. Fuksa D., Wilkosz A.: Istota i sposoby modyfikacji transportu kopalnianego. Logistyka. 2014, nr 4, dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka: artykuły recenzowane, s. 4237–4244.
 6. Fuksa D., Wilkosz A.: Mine transport – analysis of hard coal haulage. W: IX Krakow conference of young scientists 2014: Krakow, October 2–4, 2014. AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. (KKMU Symposia and Conferences; no. 9). s. 116
 7. Fuksa D., Ciszyńska E., Łyko P.: Pozytywne aspekty wykorzystania biogazu na przykładzie transportu. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012, s. 475–482.
 8. Fuksa D., Bator A., Ślósarz M.: Waloryzacja energetyczna mułów węglowych możliwością poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych. Przegląd Górniczy. 2014, t. 70, nr 9, s. 2–5.
 9. Fuksa D., Wilkosz A.: Organizacja transportu poziomego w systemie logistycznym kopalni węgla kamiennego. Logistyka; ISSN 1231-5478. 2015, nr 4, dod.: CD nr 3, Logistyka-nauka: artykuły recenzowane, s. 8850–8855.
 10. Fuksa D., Kęsek M., Ślósarz M., Bator A.: Koncepcja zintegrowanego systemu transportu poziomego w kopalniach węgla kamiennego. Przegląd Górniczy, 2015, t. 71, nr 8, s. 23–25.
Additional information:

None