Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wskaźniki techniczno-technologiczne i ekonomiczne procesów przeróbki surowców
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-519-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Gawenda Tomasz (gawenda@agh.edu.pl)
Module summary

Student potrafi dokonać niezbędnych czynności dotyczących opróbowania, analiz ilościowo-jakościowych procesu technologicznego, doboru maszyn i regulacji ich parametrów wpływających na jakość produktów. Umie wyznaczyć wskaźniki technologiczne najważniejszych procesów przeróbki surowców mineralnych i odpadów. Potrafi ocenić opłacalność układu technologicznego i jego konkurencyjność, także pod kątem innowacyjności procesowej i produktowej, oraz jego inne korzyści.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi korzystać z postępu i rozwoju innowacyjnych technologii maszyn wykorzystując je do optymalizacji procesów przeróbczych i zagospodarowania odpadów oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w tym zakresie. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Execution of laboratory classes,
Test,
Activity during classes
M_K002 Student potrafi współpracować w grupie rozwiązując swoją część zadania, a także rozwiązywać zadania zespołowe. IPZ1A_K02, IPZ1A_K03 Execution of laboratory classes,
Report,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi zbadać podstawowe właściwości fizyko-mechaniczne surowców, istotne z punktu widzenia efektów jakości produktów IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U03 Report,
Test,
Activity during classes
M_U002 Umie dokonać oceny wzbogacalności poszczególnych surowców mineralnych IPZ1A_U02, IPZ1A_U01 Execution of exercises
M_U003 Potrafi dokonać regulacji parametrów technologicznych maszyn oraz zna ich wpływ na jakość i wydajność produktów. IPZ1A_U02, IPZ1A_U01 Participation in a discussion,
Report,
Test,
Activity during classes
M_U004 Umie dokonać oceny efektywności procesu rozdrabniania, klasyfikacji oraz maszyn zastosowanych. IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Report,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna wskaźniki oceny operacji jednostkowych stosowanych w przeróbce surowców mineralnych. IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Oral answer,
Test,
Activity during classes
M_W002 Zna potrzebę zastosowania przeróbki mechanicznej w odniesieniu do różnych surowców mineralnych IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Presentation,
Test,
Activity during classes
M_W003 Zna potrzebę kompleksowego wykorzystania surowców mineralnych w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Oral answer,
Test,
Activity during classes
M_W004 Zna uwarunkowania zastosowania podstawowych metod wzbogacania surowców w odniesieniu do poszczególnych surowców IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Execution of laboratory classes,
Presentation,
Activity during classes
M_W005 Zna operacje jednostkowe stosowane w przeróbce surowców mineralnych IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Execution of laboratory classes,
Report,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi korzystać z postępu i rozwoju innowacyjnych technologii maszyn wykorzystując je do optymalizacji procesów przeróbczych i zagospodarowania odpadów oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w tym zakresie. + - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współpracować w grupie rozwiązując swoją część zadania, a także rozwiązywać zadania zespołowe. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zbadać podstawowe właściwości fizyko-mechaniczne surowców, istotne z punktu widzenia efektów jakości produktów + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie dokonać oceny wzbogacalności poszczególnych surowców mineralnych + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać regulacji parametrów technologicznych maszyn oraz zna ich wpływ na jakość i wydajność produktów. + - + - - - - - - - -
M_U004 Umie dokonać oceny efektywności procesu rozdrabniania, klasyfikacji oraz maszyn zastosowanych. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna wskaźniki oceny operacji jednostkowych stosowanych w przeróbce surowców mineralnych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna potrzebę zastosowania przeróbki mechanicznej w odniesieniu do różnych surowców mineralnych + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna potrzebę kompleksowego wykorzystania surowców mineralnych w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna uwarunkowania zastosowania podstawowych metod wzbogacania surowców w odniesieniu do poszczególnych surowców + - + - - - - - - - -
M_W005 Zna operacje jednostkowe stosowane w przeróbce surowców mineralnych + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

1. Miejsce i rola przeróbki w gospodarce zasobami surowców oraz w gospodarce przemysłowej. Systematyka operacji przeróbczych. Geologiczno-górnicze uwarunkowania przeróbki surowców mineralnych.
2. Modele, rodzaje układów technologicznych i procesów przeróbki surowców z nimi związanych. Technologie przeróbki surowców mineralnych i odpadów – przykłady.
3. Opróbowanie procesu technologicznego, analiza ilościowo-jakościowa produktów i układu technologicznego.
4. Wskaźniki techniczne, technologiczne i ekonomiczne procesów przeróbki surowców. Rodzaje, metody ich wyznaczania, zasady ich wykorzystywania do oceny pracy układów technologicznych, porównywania różnych układów pod względem jakościowym, ilościowym i ekonomicznym.
5. Technika stosowana w przeróbce surowców mineralnych. Maszyny do rozdrabniania, klasyfikacji mechanicznej i hydraulicznej, wzbogacania, uszlachetniania. Modele układów i zasady doboru maszyn do układu i rodzaju surowca. Zasady regulacji parametrów pracy maszyn wpływających na jakość i ilość produktów. Koszty inwestycyjne i procesowe instalacji przeróbczych.
6. Weryfikacja poprawnej pracy maszyn i układów technologicznych. Błędy popełniane w doborze układów, maszyn oraz ich eksploatacji. Opłacalność układu technologicznego i jego konkurencyjność. Innowacyjność procesowa i produktowa.

Laboratory classes (15h):

Omówienie zasad BHP obowiązujących w laboratorium. Przygotowanie surowców do procesów przeróbczych, uśrednianie, wydzielanie próbek reprezentatywnych, ocena ich wybranych właściwości fizyczno-mechanicznych, analiza składu ziarnowego.
Rozdrabnianie i klasyfikacja surowców o różnych właściwościach fizyczno-mechanicznych w zależności rodzaju maszyny i parametrów technologicznych. Wyznaczanie wskaźników efektywności pracy całego układu i pojedynczych maszyn. Charakterystyki porównawcze ilościowo-jakościowe produktów rozdrabniania i klasyfikacji. Prognozowanie zużycia energii dla procesów rozdrabniania na postawie wyznaczania wskaźników technologicznych i oceny właściwości surowców.
Ocena wzbogacalności surowca mineralnego. Analiza densymetryczna w cieczach
ciężkich. Ocena wzbogacalności surowca na podstawie przeprowadzonej analizy –
wyznaczenie zespołu krzywych wzbogacalności. Rozdział w osadzarce. Badanie różnych czynników wpływających na skuteczność rozdziału.
Przeróbka wybranych surowców w innowacyjnym układzie kruszenie-przesiewanie-wzbogacanie. Wzbogacanie flotacyjne i magnetyczne. Ocena jakościowa produktów wzbogacania i uszlachetniania surowców. Kolokwium zaliczeniowe.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie sporządzonego sprawozdania, a kolokwium zaliczeniowe zostanie przeprowadzone w formie pytań otwartych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest pozytywna ocena z kolokwium oraz obronione sprawozdania. Student może jeden raz poprawić niezaliczone sprawozdanie. Ocena z ćwiczeń jest średnią z ocen uzyskanych z kolokwium (waga 0,5) i sprawozdań (waga 0,5).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi ocenę uzyskaną z ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych spowodowana szczególnymi okolicznościami (choroba,przypadek losowy) zostanie usprawiedliwiona, a zajęcia muszą zostać odrobione w innym terminie wskazanych przez prowadzącego zajęcia pod warunkiem wolnego stanowiska. W przypadku braku takiej możliwości formę odrobienia zajęć ustala prowadzący.

Prerequisites and additional requirements:

1. Zalecana obecność na wykładach.
2. Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach laboratoryjnych, która jest niezbędna do zaliczenia.
3. Niezbędna wiedza z zakresu wykonywanego ćwiczenia. Terminowe oddawanie sprawozdań (opracowań).
4. Kolokwium zaliczeniowe odbywa się w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym.

Recommended literature and teaching resources:

1. Blaschke S.: Przeróbka mechaniczna kopalin. Cz. I. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1982
2. Blaschke Z., Brożek M., Mokrzycki E., Ociepa Z., Tumidajski T.: Zarys technologii procesów przeróbczych. Górnictwo cz. V. Wydawnictwa AGH. Skrypt uczelniany nr 768, Kraków 1981
3. Duda H.W. Cement-Data-Book. International Process Engineering in the Cement Industry. Bauverlag GmbH Wiesbaden and Berlin, 1976
5. Brożek M., Mączka W., Tumidajski T.: Modele matematyczne procesów rozdrabniania. Rozprawy Monografie. Wydawnictwa AGH, nr 35, Kraków 1995
6. Gawenda T.: Zasady doboru kruszarek oraz układów technologicznych w produkcji kruszyw łamanych. Rozprawy Monografie nr 304, Wyd. AGH 2015
7. Pahl M. H.: Praxiswissen Verfahrenstechnik – Zerkleinerungstechnik. Fachbuchverlag Lepzig/Verlag TÜV Rheinland, Köln 1993
8. Poradnik Górnika t. 5., Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1976
9. Tora B., Kogut K.: Węglowe mieszkanki energetyczne. Właściwości, mielenie i spalanie. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005
10. Banaszewski T.: Przesiewacze, Wyd. Śląsk, 1990
11. Koch R., Noworyta A.: Procesy mechaniczne w inżynierii mineralnej. 1998.
12. Drzymała J.: Podstawy mineralurgii, 2001
13. Sztaba K.: Przesiewanie, Śląskie Wyd. Techniczne, Katowice 1993
14. Lowrison G.Ch.: Crushing and Grinding. Butterwortsh, London 1974

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Foszcz D.: Modelowanie i badania symulacyjne wzbogacalności rud miedzi z wykorzystaniem programu Simulink Matlab. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej; ISSN 0372-9508 ; nr 1795. Górnictwo. 2008 z. 284 s. 25-38
2. Drzymała J., Foszcz D., Łuszczkiewicz A.: Ocena przemysłowego wzbogacania rud — Evaluation of industrial processing of ores, Cuprum ; ISSN 0137-2815. 2009 nr 1, 2 s. 75–90
3. Foszcz D., Niedoba T., Tumidajski T.: Analiza możliwości prognozowania wyników wzbogacania polskich rud miedzi uwzględniającego stosowaną technologię, Analysis of possibilities of forecasting the results of Polish copper ores benefication with applied technology taken into account. Górnictwo i Geoinżynieria, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków; ISSN 1732-6702. Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). 2010r. 34 z. 4/1 s. 25-36
4. Foszcz D., Drzymała J.: Differentiation of organic carbon, copper and other metals contents by segregating flotation of final Polish industrial copper concentrates in the presence of dextrin, (Różnicowanie zawartości miedzi i węgla organicznego poprzez flotację segregującą końcowych przemysłowych koncentratów miedziowych w obecności dekstryn). Physicochemical Problems of Mineral Processing; ISSN 1643-1049. Tyt. poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii; ISSN 0137-1282. 2011 vol. 47 s. 17-26
5. Foszcz D., Gawenda T.: Analysis of efficiency of grinding in ball and rod mills dependably on contents of fine particles in feed, (Analiza efektywności procesu mielenia w młynach kulowych i prętowych w zależności od zawartości ziarn drobnych w nadawie). AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. Tyt. poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria. Poprz. ISSN 1732-6702. 2012 vol. 36 no. 4 s. 17-30
6. Foszcz D.: Zasady określania optymalnych rezultatów wzbogacania wieloskładnikowych rud miedzi. Wydawnictwa IGSMiE PAN, Seria: Studia rozprawy i monografie, nr 181, Kraków, 2013.
7. Gawenda T. Saramak D.: Influence of selected work parameters of the rolling screen operation on screening effects. Physicochemical Problems of Mineral Processing. vol. 50 iss. 1, s. 337–347. 2014
8. Gawenda T., Foszcz D. Głuc K.: Comparison of energetic efficiency of stationary and mobile systems on the ex ample of mineral aggregates production in Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 37 no. 2, s. 25–41, Kraków 2013.
9. Gawenda T., Naziemiec Z. 2003: Sposoby poprawy kształtu ziaren kruszyw mineralnych w kruszarkach szczękowych. Inżynieria Mineralna, Zeszyt specjalny nr s.3 (10). Kraków.
10. Gawenda T., Naziemiec Z., Tumidajski T., Saramak D.: Sposoby optymalizacji składu ziarnowego i kształtu ziaren kruszyw mineralnych w produktach kruszarek szczękowych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3/1, s 109-124, Kraków-Zakopane 2006.
11. Gawenda T., Saramak D.: Wysokociśnieniowe prasy walcowe w przemyśle wapienniczo-cementowym, Magazyn Autostrady: Budownictwo drogowo-mostowe; nr 11 s. 81–86. Wyd. Elamed, Katowice 2010.
12. Gawenda T., Skotnicki A.: Analiza wpływu wielkości uziarnienia nadawy na efekty rozdrabniania w kruszarkach walcowych. Konferencja „Kruszywa Mineralne – surowce – rynek – technologie – jakość”, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 121. Konferencje nr 50. OWPW s 59-68. Wrocław-Szklarska Poręba 2008
13. Gawenda T.: Analiza efektów rozdrabniania w granulatorze stożkowym w zależności od wielkości uziarnienia nadawy i jego obciążenia. Górnictwo i geologia XVII. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. 71–83, Wrocław 2012.
14. Gawenda T.: Analiza porównawcza mobilnych i stacjonarnych układów technologicznych przesiewania i kruszenia. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Rocznik Ochrona Środowiska, tom 15. Rok 2013 (Annual Set of Enviroment Protection, Volume 12. Year 2013) Koszalin2013.
15. Gawenda T.: Główne aspekty rozdrabniania twardych surowców mineralnych w wysokociśnieniowych prasach walcowych, Górnictwo i Geoinżynieria Wyd. AGH, zeszyt 4, s.89-100, Kraków 2009
16. Gawenda T.: Klasyfikacja drobnych piasków w klasyfikatorach przepływowych hydraulicznych poziomo i pionowo-prądowych. Surowce i Maszyny Budowlane, s.60-66, Branżowy Magazyn Przemysłowy, 3/2009, Wyd. BMP Sp. z o.o. Racibórz 2009.
17. Gawenda T.: Kruszarki wirnikowe udarowe w produkcji kruszyw mineralnych. Surowce i Maszyny Budowlane; Wyd. BMP, nr 4 s. 66–71. Racibórz 2010.
18. Gawenda T.: Nowe rozwiązanie konstrukcyjne sita – większe możliwości. Nowoczesne kopalnie żwiru i piasku: VI konferencja naukowo-techniczna: 10–11 czerwca, 2014 r., Tarnów. Wyd. BMP. s. 25–33 Racibórz 2014
19. Gawenda T.: Problematyka doboru maszyn kruszących w instalacjach produkcji kruszyw mineralnych, Górnictwo i Geoinżynieria nr. 34 z. 4 s. 195–209 Polski Kongres Górniczy, Kraków 2010.
20. Gawenda T.: Wpływ rozdrabniania surowców skalnych w różnych kruszarkach i stadiach kruszenia na jakość kruszyw mineralnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi; Tom 29, zeszyt 1, Kraków 2013.

Additional information:

Student ma obowiązek posiadania na ćwiczeniach laboratoryjnych obuwia oraz odzieży ochronnej.
Student ma możliwość podniesienia oceny pozytywnej na wyższą, jeżeli wykazywał się aktywnością na
ćwiczeniach i wykładach.